Privacy Policy

Bruk av internettsidene til Eye-Able® på www.eye-able.com er mulig uten angivelse av personopplysninger. Imidlertid, hvis en registrert ønsker å bruke spesielle tjenester som tilbys av vår bedrift via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke finnes noe rettslig grunnlag for slik behandling, vil vi generelt innhente samtykke fra den registrerte. Behandlingen av personopplysninger skal alltid være i tråd med Privacy Policy personvernforordningen (GDPR), og i samsvar med de landsspesifikke personvernreglene som gjelder for Eye-Able® . Som behandlingsansvarlig har Eye-Able iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en mest mulig fullstendig beskyttelse av personopplysninger som behandles via dette nettstedet. Vår personvernerklæring informerer deg om typen, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, behandler og bruker, samt om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

1. Navn og kontaktinformasjon til den ansvarlige personen.

Nettsidene www.eye-able.com driftes av

Web Inclusion GmbH Gartenstraße 12c 97276 Margetshöchheim info@eye-able.com Daglig leder: Oliver Greiner

Vi er ansvarlige for innsamling, behandling og bruk av personopplysningene dine som kan bli samlet inn fra deg når du besøker nettstedet vårt. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt.

2. Dine rettigheter

Hvis vi behandler personopplysningene dine, har du rett til informasjon, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet. I tillegg har du rett til å protestere og til å klage. For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss eller vårt personvernombud via kontaktopplysningene ovenfor. Du har følgende rettigheter i detalj:

2.1 Rett til bekreftelse og innsyn, personvernforordningen artikkel 15

Du kan be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til informasjon om følgende:

 • formålene med behandlingen
 • hvilke kategorier av personopplysninger som behandles,
 • mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene utleveres til, særlig når det gjelder mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner,
 • om mulig, den planlagte varigheten av lagringen av personopplysningene eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for fastsettelse av denne varigheten,
 • at du har rett til å korrigere eller slette personopplysningene dine, til å få behandlingen begrenset av den behandlingsansvarlige eller til å protestere mot slik behandling,
 • eksistensen av en rett til å klage til en tilsynsmyndighet,
 • hvis personopplysningene ikke samles inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om opplysningenes opprinnelse,
 • eksistensen av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, i henhold til artikkel 22 nr. 1 og 4 i personvernforordningen og, i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om den involverte logikken og omfanget og de tilsiktede virkningene av slik behandling for den registrerte.

2.2 Retten til retting, personvernforordningen artikkel 16

Du har rett til å be om at vi korrigerer eventuelle uriktige personopplysninger om deg uten unødig forsinkelse. Videre har du rett til å be om at ufullstendige personopplysninger kompletteres, også ved hjelp av en tilleggserklæring, med tanke på formålet med behandlingen.

2.3 Retten til sletting, personvernforordningen artikkel 17

Du kan be oss om å slette personopplysninger om deg uten forsinkelse. I så fall er vi forpliktet til å slette personopplysningene umiddelbart hvis en av følgende grunner gjør seg gjeldende:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;
 • Du trekker tilbake samtykket som lå til grunn for behandlingen, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen;
 • Du motsetter deg behandlingen og det ikke finnes noen tvingende berettiget grunn for behandlingen, eller du motsetter deg behandlingen;
 • personopplysningene har blitt behandlet ulovlig;
 • sletting av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning som vi er underlagt;
 • personopplysningene er samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester som tilbys i samsvar med artikkel 8(1) i GDPR.

Unntaksvis foreligger ikke rett til sletting dersom behandlingen er

 • å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som vi er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller som ledd i utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss;
 • av hensyn til allmennhetens interesser på folkehelseområdet;
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1 i personvernforordningen, i den grad retten til sletting sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at formålet med behandlingen oppnås,
  eller
 • for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis vi er forpliktet til å slette i henhold til de ovennevnte prinsippene og vi har offentliggjort personopplysningene dine, vil vi iverksette rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, med hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementeringen, for å informere de andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene om at du har bedt om at de sletter alle lenker til, eller kopier eller reproduksjoner av disse personopplysningene.

2.4 Retten til begrensning av behandlingen, artikkel 18 i GDPR

Under følgende forutsetninger har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine, nemlig hvis:

 • nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;
 • behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om at bruken av personopplysningene begrenses;
 • vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller
 • du har protestert mot behandlingen så lenge det ennå ikke er avgjort om våre legitime grunner veier tyngre enn dine.

2.5 Retten til dataportabilitet, personvernforordningen artikkel 20

Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene ble gitt til, forutsatt at

 • behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og
 • behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer.

Når du utøver din rett til dataportabilitet, har du rett til å kreve at personopplysningene dine overføres direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig.

2.6 Rett til å protestere mot databehandling, artikkel 21 DSGVO

Du har rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som utføres på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av vår berettigede interesse, av grunner knyttet til din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering. Etter at du har protestert, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Direktereklame:

Hvis personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg med henblikk på slik markedsføring; dette gjelder også profilering i den grad den er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, vil personopplysningene ikke lenger bli behandlet for disse formålene. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger om deg som utføres for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

2.7 Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine (f.eks. for å sende nyhetsbrev), har du også rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst med virkning for fremtiden. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført på grunnlag av samtykket før tilbakekallingen. >Det er mulig å tilbakekalle samtykket uformelt.

2.8 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet, DSGVO artikkel 77

I tillegg har du også rett til å sende inn en klage mot oss til en tilsynsmyndighet for personvern, spesielt i det medlemslandet der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine bryter med gjeldende personvernlovgivning. Tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss, er Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefon: +49 (0) 981 53 1300, faks: +49 (0) 981 53 98 1300, e-post: poststelle@lda.bayern.de.

3. databehandling ved besøk på våre nettsider

Bruk av nettstedet vårt er som regel mulig uten at du aktivt oppgir personopplysninger. Hver gang nettstedet vårt åpnes, dvs. også ved ren informasjonsbruk, samler vi imidlertid inn ulike data og opplysninger av tekniske årsaker og lagrer dem i såkalte loggfiler eller serverloggfiler (loggfiler) på serveren vår.

Fanget og lagret:

 • IP-adressen (Internet Protocol-adresse),
 • dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet vårt,
 • nettleserprogramvaren/nettlesertyper (dataprogrammer for visning av nettsider) som brukes for å få tilgang til nettstedet vårt, samt versjoner og språk,
 • operativsystemet som systemet vårt har tilgang til og versjonen av det,
 • Internett-leverandøren (ISP) for tilgangssystemet,
 • Forespørselens innhold (innholdet på de spesifikke sidene som ble åpnet),
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode (svar levert av serveren på hver HTTP-forespørsel, som representerer statusen til forespørselen),
 • nettstedet som du får tilgang til nettstedet vårt fra,
 • Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time (GMT).

Lagring av IP-adressen - selv om det bare er for en kort periode - er teknisk nødvendig på grunn av måten internett fungerer på. Før vi behandler og lagrer IP-adressen din, forkortes den imidlertid og brukes bare i denne ugjenkjennelige (anonyme) formen. Den fullstendige IP-adressen lagres ikke. Etter forkortelsen er det ikke lenger mulig å tilordne den til deg. De andre opplysningene og dataene som er nevnt ovenfor, brukes heller ikke av oss til å trekke slutninger om deg og/eller til å identifisere deg. Opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig, vil bli anonymisert så snart som mulig. Ovennevnte opplysninger og informasjon samles inn av oss utelukkende for å kunne vise deg nettstedene våre, for å sikre stabilitet og sikkerhet og for å optimalisere nettstedene våre i denne forbindelse. Innsamlingen av de nevnte opplysningene tjener dermed til å forbedre datasikkerheten i programmene og systemene vi bruker. I tillegg bruker vi opplysningene til anonym, statistisk evaluering av dine bevegelser på nettsidene våre. Loggfilene lagres separat fra de andre personopplysningene du eventuelt selv har oppgitt til oss når du besøker sidene våre, og slås ikke sammen med disse. Loggfilene slettes etter 7 dager. Det rettslige grunnlaget for innsamlingen av de nevnte opplysningene er vår berettigede interesse (artikkel 6 (1) (f) DSGVO) i funksjonaliteten og sikkerheten til nettsidene våre. I tillegg har vi en berettiget interesse i å bruke de anonyme eller anonymiserte dataene til å evaluere brukeratferden på sidene våre for å kunne vurdere effektiviteten av nettstedets design og struktur.

4. Informasjonskapsler

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på nettsidene våre. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til nettleseren din av serveren vår første gang du eller nettleseren din går inn på nettstedet vårt sammen med nettstedet du besøker. Nettleseren din lagrer informasjonskapselen(e) på harddisken på sluttapparatet ditt. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å overføre skadelig programvare eller virus til enheten din, kjøre programmer eller åpne popup-vinduer. De brukes heller ikke til å sende spam. Informasjonskapsler brukes heller til å innhente visse typer informasjon. Vi skiller mellom teknisk nødvendige informasjonskapsler, som gjør det mulig å bruke nettstedet, og frivillige informasjonskapsler. Frivillige informasjonskapsler settes kun med ditt samtykke. Vær oppmerksom på at hvis du bare tillater de teknisk nødvendige informasjonskapslene, vil enkelte funksjoner på nettsidene være begrenset eller ikke kunne brukes.

4.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Vi bruker disse opplysningene og de teknisk nødvendige informasjonskapslene vi bruker for å gjøre nettstedet vårt mer effektivt, sikrere og mer brukervennlig generelt, og for eksempel for å finne ut hvilke varer som allerede ligger i handlekurven din, eller om du allerede har blitt vist et popup-vindu.

4.1.1 Bruksmåte

Vi bruker følgende teknisk nødvendige informasjonskapsler:

Navn på informasjonskapselTiltenkt brukUtløp av informasjonskapselen
Vist _cookie_policyLagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.12 måneder
cookielawinfo-avmerkingsboks-nødvendigLagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.1 time
cookielawinfo-avmerkingsboks-ikke-nødvendigLagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.12 måneder
PHPSESSIDLagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.Slutt på økten
allowCookie:Lagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.6 måneder
__csrf_token-1SikkerhetsmekanismeSlutt på økten
Økt 1Lagring av brukerinnstillinger, som utelukkende brukes for at nettstedet skal fungere korrekt.Slutt på økten

4.1.2 Juridisk grunnlag for bruk

Vi har en berettiget interesse (artikkel 5 (1) lit. f DSGVO) i å bruke informasjonskapsler. Dette gjelder informasjonskapsler som er nødvendige for å kunne bruke funksjonene på nettsidene våre (f.eks. handlekurvfunksjonen), ettersom disse er nødvendige for at tjenestene våre skal fungere og leveres på best mulig måte.

4.2 Frivillige informasjonskapsler

4.2.1 Rettslig grunnlag

Frivillige informasjonskapsler settes kun med ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i DS-GVO). Vær oppmerksom på at hvis du bare tillater de teknisk nødvendige informasjonskapslene, vil enkelte funksjoner på nettsidene være begrenset eller ikke kunne brukes.

4.3 Ytterligere muligheter til å påvirke innstillingen av informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler generelt eller enkelte informasjonskapsler skal lagres på sluttapparatet ditt, kan du konfigurere nettleserinnstillingene i henhold til dine preferanser via det aktuelle menypunktet. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til at ikke alle funksjonene på nettsidene våre er tilgjengelige eller kan brukes. Informasjonskapsler som lagres på sluttapparatet ditt under den aktuelle økten, kan - i tillegg til muligheten til å blokkere dem - også fjernes fra sluttapparatet ditt, uavhengig av om bruken er tidsbegrenset eller ubegrenset. For å gjøre dette kan du åpne de tilsvarende funksjonene i nettleseren din og slette historikken. Flash-informasjonskapsler kan forhindres ved å installere et passende "tillegg", f.eks. "Better Privacy" for Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer Cookie for Google Chrome. Ved å velge privat modus i nettleseren din kan du forhindre innstillingen eller bruken av HTML5 Storage Objetcs. Generelt anbefaler vi at du regelmessig sletter nettleserloggen og informasjonskapslene dine.

5. databehandling ved bruk av kontaktskjemaet

Du har mulighet til å sende oss en forespørsel via vårt kontaktskjema.

5.1 Bruk av kontaktskjemaet

Hvis du velger dette alternativet, samler vi bare inn de personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørselen din. E-postadressen din er en nødvendig opplysning, uten den er det dessverre ikke mulig å sende henvendelsen din til oss. Du er også velkommen til å oppgi fornavn, etternavn eller tittel (Ms/Mr), slik at vi kan tiltale deg korrekt i vårt svar.

5.2 Databehandling

Behandlingen av opplysningene dine, som du oppgir i forbindelse med forespørselen din via kontaktskjemaet vårt, er basert på samtykket til behandling (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen), som du gir oss ved å sende oss forespørselen din, eller på vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen) i å kunne besvare forespørsler som sendes til oss. Hvis det etableres et kontraktsforhold mellom oss som følge av at du kontakter oss, behandles opplysningene for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse (artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen).

5.3 Lagringsperiode

Vi lagrer opplysningene vi mottar fra deg via kontaktskjemaet til henvendelsen din er ferdigbehandlet. Med forbehold om at du har samtykket til at vi lagrer opplysningene dine for andre formål (f.eks. utsendelse av nyhetsbrev), sletter vi opplysningene dine etter at vi har behandlet henvendelsen din, med mindre det har oppstått et kontraktsforhold mellom oss som følge av henvendelsen. I så fall lagrer vi opplysningene, så langt det er nødvendig, frem til utløpet av de handels- og skatterettslige oppbevaringsperiodene.

5.4 Rett til å trekke tilbake samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden. Tilbakekallingen fører ikke til at lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine opphører før tilbakekallingen. Hvis det inngås en kontrakt mellom deg og oss som følge av at du kontakter oss, er datalagringen basert på kontrakten eller på nødvendige tiltak før kontrakten inngås. For å utøve din angrerett er det bare å sende oss en kort e-post eller velge en annen kontaktform. Du finner kontaktinformasjonen i vårt avtrykk eller i begynnelsen av denne erklæringen.

6. behandling av opplysninger i forbindelse med forespørsler per e-post, telefon eller faks.

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, samler vi inn og behandler personopplysningene du oppgir til oss i denne sammenhengen (navn, forespørsel, telefonnummer, e-postadresse, e-postadresse, faksnummer, eventuelt e-postsignatur, adressen din, hvis den er oppgitt som en del av forespørselen). Vi bruker personopplysningene dine utelukkende til å behandle forespørselen din. Opplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt samtykke.

6.1 Databehandling

Behandlingen av opplysningene dine, som du oppgir i forbindelse med henvendelsen din via kontaktskjemaet vårt, skjer på grunnlag av samtykket til behandling (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i DSGVO), som du gir oss ved å sende oss henvendelsen din, eller på grunnlag av vår berettigede interesse (artikkel 6 nr. 1 bokstav f i DSGVO) i å kunne besvare henvendelser til oss. Hvis det oppstår et kontraktsforhold som følge av at du kontakter oss (medlemskap), utføres databehandlingen for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse (artikkel 6 nr. 1 bokstav b i DSGVO).

6.2 Lagringsperiode

Vi lagrer opplysningene vi mottar fra deg via kontaktskjemaet til henvendelsen din er ferdigbehandlet. Med forbehold om at du samtykker til at vi lagrer opplysningene dine for andre formål (f.eks. utsendelse av nyhetsbrev), sletter vi opplysningene dine etter at vi har behandlet henvendelsen din, med mindre det har oppstått et kontraktsforhold mellom oss som følge av henvendelsen. I så fall lagrer vi opplysningene, i den grad det er nødvendig, frem til utløpet av de handels- og skatterettslige oppbevaringsperiodene.

6.3 Rett til å trekke tilbake samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til databehandling med virkning for fremtiden. Din tilbakekalling vil ikke føre til at lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine opphører før tilbakekallingen. For å benytte deg av din rett til å tilbakekalle samtykket kan du sende oss en kort e-post eller velge en annen kontaktform. Du finner kontaktinformasjonen i vårt avtrykk eller i begynnelsen av denne erklæringen.

7. SSL- eller TLS-kryptering

Vi bruker krypteringsteknologien TLS (Transport Layer Security) på nettsidene våre der det er mulig å legge inn personopplysninger (særlig i bestillingsprosessen, ved innlogging på kundekontoen og ved påmelding til nyhetsbrevet vårt). Dette er en protokoll for kryptering av dataoverføringer for å hindre at uvedkommende får uautorisert tilgang til personopplysningene dine, spesielt bank- eller finansopplysninger. Du kjenner igjen krypteringen på betegnelsen "https://".

8 Google Web Fonts og Google Material-symboler

Vi bruker såkalte nettfonter og materialikoner på nettsidene våre for å vise innholdet på nettsidene våre på en tiltalende, korrekt og ensartet måte i alle nettlesere. En tiltalende og korrekt visning av innholdet vårt er en berettiget interesse. Nettskrifttypene og materialikonene vi bruker, er nettskrifttyper og materialikoner fra Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nettfonter og materialikoner gjør det mulig å bruke fonter og ikoner som ikke er lagret på PC-en til den som besøker nettstedet vårt, eller på enheten som brukes til å besøke nettstedet. Fontene og ikonene som brukes på nettstedet du besøker, lastes inn i nettleserens hurtigbuffer av nettleseren din når du åpner denne siden, slik at innholdet (tekster og tegn, ikoner) vises riktig. Under denne prosessen oppretter nettleseren du bruker en forbindelse med Googles servere. Som en del av denne forbindelsen mellom nettleseren din og Google får Google vite at IP-adressen din har besøkt nettstedet vårt. Ifølge Googles presentasjon er det imidlertid ingen kombinasjon av ellers kjente personopplysninger (f.eks. om du er logget inn på Google-kontoen din når du går inn på nettstedet vårt) og det faktum at IP-adressen din overføres til Google når du går inn på et nettsted. Ifølge Google lagres CSS (Cascading Style Sheets - et programmerings- eller stilarkspråk som brukes til å gi innholdet på nettstedet vårt sitt utseende, f.eks. fargevisning av enkeltord eller avsnitt) i hurtigbufferen i 24 timer. Selve fontfilene og ikonene lagres i hurtigbufferen i ett år, ifølge Google. Du finner mer informasjon om datalagring og Google Web Fonts på følgende lenke: https://developers.google.com/fonts/faq. Mer informasjon om Googles databruk finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Hvis nettleseren din ikke støtter Google Web Fonts, eller hvis tilgangen er forhindret, vises innholdet i en standard skrifttype som er lagret på terminalenheten du bruker.

9. Forklaring av begreper

De følgende definisjonene er basert på EUs Privacy Policy-Grundverordnung (DS-GVO) (Europaparlaments- og rådsforordning EU 2016/679).

9.1 "Ansvarlig person

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, institusjon eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger; dersom formålet med og midlene for slik behandling er fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige eller de særlige kriteriene for utpeking av denne være fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett. >Den behandlingsansvarlige er derfor i prinsippet den fysiske personen eller virksomheten som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger.

9.2 "personopplysninger

Med personopplysninger menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("den registrerte"); en identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Personopplysninger omfatter for- og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato osv., samt IP-adressen du bruker, informasjon om enhetene du bruker, stemmeopptak, kundekortnummeret ditt, kontodataene dine, kredittkortnumrene dine, samt for eksempel fysiske kjennetegn som ganglag eller utseende.

9.3 "Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten det skjer automatisk eller ikke, som f.eks. innsamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring. Opplysningene dine behandles også når du for eksempel viser frem kundekortet ditt i kassen som en del av betalingsprosessen eller betaler med EC-kortet ditt.

9.4 "Tredjepart

Med tredjepart menes enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personene som er autorisert til å behandle personopplysningene under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

9.5 "Begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense fremtidig behandling.

9.6 "Pseudonymisering

Behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, kalles pseudonymisering. Denne tilleggsinformasjonen er. I tillegg skal det treffes tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

9.7 "Samtykke

Samtykke skal forstås som enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring i form av en erklæring eller annen utvetydig bekreftende handling der den registrerte gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger om seg selv.