Eye-AbleGenerelle vilkår og betingelser for Web Inclusion GmbH for " "

EYE-ABLE® AGB

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

 1. Definisjoner
 2. Anvendelsesområde, rekkefølgen av kontraktsdokumenter
 3. Tilbudsbeskrivelse, idriftsettelse
 4. Registrering, levering, drift og support av programvaretjenestene
 5. Sted og tidspunkt for oppfyllelse
 6. Immaterielle rettigheter, bruksrettigheter
 7. Godtgjørelse og faktureringsmodaliteter
 8. Samarbeid med kunden
 9. Lisenskontroll, etterfølgende lisensiering
 10. Tredjeparters påberopelse av industrielle eiendomsrettigheter
 11. Garanti
 12. Ansvar
 13. Konfidensialitet og Privacy Policy
 14. Kontraktsperiode og konsekvenser ved oppsigelse av kontrakten
 15. Avsluttende bestemmelser

 

 

 1. Definisjoner

1.1 "GTC" er definert i avsnitt 2.1.

1.2 "Endringer" er definert i avsnitt 4.7.

1.3 "Analyser" er definert i avsnitt 6.5.

1.4 "Dokumentasjon av programvaretjenestene" betyr den nyeste dokumentasjonen som Web Inclusion har levert skriftlig eller elektronisk, inkludert tjenestesertifikatet, om egenskapene, funksjonene og bruken av programvaretjenestene og/eller det vertsbaserte miljøet.

1.5 "Mottakende part" er definert i punkt 13.1.2.

1.6 "Nye rettigheter" er definert i punkt 6.1.1.

1.7 "Handling" betyr både en handling og en unnlatelse.

1.8 "Force majeure" er definert i punkt 12.3.

1.9 "Hybrid" betyr blandet drift av programvare der noen deler er hostet på stedet og andre deler tilbys som SaaS.

1.10. "Kunden" er definert i kontraktsskjemaet.

1.11. "Opplysende part" er definert i punkt 13.1.2.

1.12. "On-Premise" / "on-premise" betyr drift av programvare på infrastrukturen som leveres av kunden.

1.13. "Partene" betyr Kunden og Web Inclusion.

1.14. "Representant" er definert i avsnitt 13.1.5.

1.15. "SaaS" betyr Software as a Service, dvs. levering av programvare på infrastrukturen som leveres av tjenesteleverandøren.

1.16. "Tjenester" er definert i avsnitt 2.1.

1.17. "Programvaretjenester" er definert i punkt 2.1.

1.18. "Kontrakt" er definert i punkt 2.3.

1.19. "Kontraktsform" er definert i punkt 3.4.

1.20. "Konfidensiell informasjon" er definert i punkt 13.1.2.

1.21. "Eksisterende komponenter" er definert i avsnitt 7.1.2.

1.22. "Verksteder" er definert i avsnitt 2.1.

 

 1. Anvendelsesområde, rekkefølgen av kontraktsdokumenter

Gartenstraße Eye-Able2.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene ("GTC") gjelder for alle konsulent-, opplærings-, test-, konfigurasjons-, implementerings-, leverings-, drifts-, hosting- og støttetjenester fra Web Inclusion GmbH, 12c, 97276 Margetshöchheim, Tyskland ("Web Inclusion") i forbindelse med løsningen " " ("Tjenesten"). Dette inkluderer programvareløsning(er) som tilbys som en lokal løsning, som en internettbasert SaaS-løsning eller som en hybridløsning ("Programvaretjenester"), samt opplæringskurs som tilbys som webinarer eller personlig ("Workshops").

2.2 Kundens generelle vilkår og betingelser gjelder ikke i forbindelse med levering av tjenester fra Web Inclusion, selv om Web Inclusion ikke uttrykkelig motsetter seg dem. I særdeleshet blir generelle vilkår og betingelser ikke en del av avtalen selv om Web Inclusion begynner å levere tjenesten uten å motsette seg eventuelle generelle vilkår og betingelser som kunden har henvist til.

2.3 Følgende rekkefølge skal gjelde for de enkelte avtaledokumentene (til sammen "Kontrakten"):

a) kontraktsformularet;

b) ytelsesbeviset;

c) tjenestenivåavtalen, kontrakten for den bestilte behandlingen av personopplysninger (hvis avtalt); og

d) disse GTC.

Ved motstrid eller uoverensstemmelser har de dokumentene som er oppført først i prioritetsrekkefølgen, forrang foran de som er oppført på neste nivå i prioritetsrekkefølgen. Ved dokumenter som er oppført på samme nivå, har det nyeste dokumentet forrang foran det eldste dokumentet.

 

 1. Tilbudsbeskrivelse, idriftsettelse

3.1 Web Inclusion tilbyr programvaretjenestene som er beskrevet i avtaleskjemaet og tjenestesertifikatet i den avtalte driftsformen (SaaS, on-premise eller hybrid). Dersom driftsformen ikke er spesifisert i avtaleformularet eller tjenestesertifikatet, leveres programvaretjenestene som SaaS.

3.2 Web Inclusion tilbyr de verkstedene som er avtalt i kontraktsskjemaet som tjenester.

3.3 I tillegg til levering av programvaretjenester i den avtalte driftsformen, er Web Inclusion kun ansvarlig for tilleggstjenester dersom disse er uttrykkelig avtalt. Slike tilleggstjenester skal leveres som tjenester, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

3.4 Arten og funksjonaliteten til tjenestene som skal leveres av Web Inclusion fremgår av Web Inclusions signerte tilbud eller ethvert annet tilbud fra Web Inclusion som partene har blitt enige om ("kontraktsskjema") og dokumentene som det henvises til i kontraktsskjemaet, herunder tjenestesertifikatet, servicenivåavtalen og disse Generelle Vilkårene. Web Inclusion skylder ikke tjenester eller ytelser som ikke er regulert.

3.5 Bestillingen av levering av programvaretjenestene i den avtalte driftsformen, verkstedene og de andre tjenestene skal skje via kontraktsskjemaet.

 

 1. Registrering, levering, drift og support av programvaretjenestene

4.1 Programvaretjenestene skal leveres så snart Web Inclusion har gitt kunden nettbasert tilgang til programvaretjenestene og har tildelt lisensene for de bestilte programvaretjenestene på brukerkontoen.

4.2 Installasjonstjenester og implementeringstjenester leveres kun av Web Inclusion i den grad de er uttrykkelig avtalt i kontraktsskjemaet eller tjenestesertifikatet (gjelder primært on-premise og hybrid).

4.3 Nye versjoner av programvaretjenestene (f.eks. oppdateringer, oppdateringer, rettelser) skal gjøres tilgjengelig for kunden for nedlasting, forutsatt at programvaretjenestene driftes på infrastruktur levert av kunden (gjelder on-premise og hybrid).

4.4 Programvaretjenester som Web Inclusion gjør gratis tilgjengelig for kunden (f.eks. (beta)versjoner som gjøres gratis tilgjengelig), kan når som helst bli avviklet.

4.5 Supporttider, gjennomsnittlig tilgjengelighet for programvaretjenestene, i den grad de hostes av Web Inclusion (gjelder SaaS og hybrid), og de øvrige servicenivåene er regulert i den avtalte servicenivåavtalen.

4.6 Systemmeldinger og informasjon fra Web Inclusion knyttet til drift, hosting eller support av programvaretjenestene fra Web Inclusion kan også gjøres tilgjengelig i programvaretjenestene, samt overføres til kunden i elektronisk form.

4.7 Web Inclusion har til enhver tid rett til å videreutvikle, begrense eller redusere funksjonaliteten til programvaretjenestene ("endringer"). Web Inclusion skal informere kunden om endringer med rimelig varsel. Endringer vil bli kommunisert til kunden enten via e-post, i programvaretjenestene eller på annen måte som Web Inclusion velger. Dersom programvaretjenestene som følge av endringen ikke kan brukes av kunden til de avtalte eller forutsatte formål, eller bare kan brukes med alvorlige begrensninger, har kunden en særskilt hevingsrett. En begrensning anses å være alvorlig dersom programvaretjenestene ikke lenger er egnet for kundens formål, som har blitt det gjenkjennelige avtalegrunnlaget for Web Inclusion. Kunden må benytte seg av den særlige angreretten innen en (1) måned etter at han/hun har fått kjennskap til den planlagte endringen ved skriftlig erklæring eller e-post til Web Inclusion. Tag Avtaleforholdet opphører i så fall den dagen endringen gjennomføres, men tidligst når Web Inclusion mottar oppsigelsen. Den særskilte oppsigelsen får ikke virkning dersom Web Inclusion avstår fra å gjennomføre endringen i programvaretjenestene.

4.8 Web Inclusion forbeholder seg retten til å sperre programvaretjenestene for videre bruk av kunden etter en advarsel, med mindre en slik advarsel er unødvendig, dersom kunden

a) bryter med kontrakten eller gjeldende lov og/eller

b) bevisst har gitt uriktige opplysninger i søknaden og/eller

c) krenker tredjeparters rettigheter og/eller

d) misbruker tjenestene til Web Inclusion og/eller

e) hvis det foreligger en gyldig grunn i henhold til punkt 14.3.

 

 1. Sted og tidspunkt for oppfyllelse

5.1 I den grad programvaretjenestene drives på infrastruktur levert av Web Inclusion (gjelder SaaS og hybrid), er oppfyllelsesstedet for levering av programvaretjenestene stedet for serverne som programvaretjenestene drives på. For øvrig skal Web Inclusion levere de avtalte tjenestene på Web Inclusions registrerte kontor, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

5.2 I den grad det er avtalt frister for gjennomføring eller ferdigstillelse, er disse fristene kun bindende for Web Inclusion dersom de uttrykkelig er angitt som bindende skriftlig. I motsatt fall skal fristene tjene som planleggingsrammer for Web Inclusion.

 

 1. Immaterielle rettigheter, bruksrettigheter

6.1 Materialegenskaper

6.1.1 Web Inclusion forblir eier av alle immaterielle rettigheter til programvaretjenestene, verksteddokumentene og resultatene av andre tjenester. Alle immaterielle rettigheter som er knyttet til disse eller som er nedfelt i disse eller som følger av disse ("Nye rettigheter"), er Web Inclusions eksklusive eiendom. Dette gjelder også dersom slike Nye Rettigheter er basert på forslag, spesifikasjoner, tilbakemeldinger, krav, ideer, bidrag, kommentarer eller andre innspill fra kunden, brukere eller tredjeparter. De nye rettighetene omfatter ikke kundedata som behandles via programvaretjenestene. Med mindre annet er avtalt, er alle rettigheter til og i forhold til nevnte kundedata kundens eksklusive eiendom i forhold til Web Inclusion.

6.1.2 Kunden skal ikke under noen omstendighet få eksklusiv bruksrett til allerede eksisterende komponenter. Med "eksisterende komponenter" menes, i tillegg til programvaretjenestene, alle komponenter av programvareutvikling eller andre arbeidsresultater som Web Inclusion eller en tredjepart har utviklet før og/eller uavhengig av avtalen. Web Inclusion eller tredjeparten skal forbli den eneste materielle eieren av de allerede eksisterende komponentene.

6.2 Lisens for programvaretjenestene

6.2.1 Web Inclusion gir kunden en ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaretjenestene og tilhørende utvikling av Web Inclusion til egne forretningsformål så lenge avtalen løper. Nærmere detaljer fremgår av det avtalte avtaleskjemaet og tjenestesertifikatet. Kunden må overholde det avtalte omfanget av lisensen, som kan innebære en begrenset bruk av lisensen med hensyn til hvilke brukere som er autorisert til å bruke programvaretjenestene og/eller bruksområdene. Bruksretten inntrer ved betaling av første forfallne avgift.

6.2.2 Programvaretjenestene kan bare reproduseres i den utstrekning det er nødvendig for den avtalte bruken. Alle andre rettigheter, særlig retten til å distribuere programvaretjenestene, herunder retten til å leie ut, redigere og gjøre dem offentlig tilgjengelige, skal forbli eksklusivt hos Web Inclusion.

6.2.3 Dekompilering kan bare finne sted i de tilfeller som er lovpålagt i henhold til § 69e i den tyske opphavsrettsloven (UrhG) eller tilsvarende gjeldende nasjonale bestemmelser. Hvis tredjeparter er involvert i dekompileringen, må kunden gi Web Inclusion en skriftlig erklæring fra tredjeparten før bruken, der tredjeparten forplikter seg direkte overfor Web Inclusion til å overholde bestemmelsene i dette punkt 6.2.

6.2.4 Dersom det avtalte lisensomfanget overskrides, har Web Inclusion rett til å kreve tilleggsvederlag i henhold til bestemmelsene i avtaleformularet. Dersom det ikke er avtalt vederlag i det aktuelle avtaleformularet for tilfeller hvor omfanget av lisensen som er gitt i avtaleformularet overskrides, kan Web Inclusion kreve tilleggsvederlag, som skal være basert på den lisensavgift som er avtalt mellom partene i forhold til det avtalte lisensomfanget. Eventuelle ytterligere erstatningskrav berøres ikke av dette.

6.2.5 Videre har kunden ikke lov til å

a) å kopiere, oversette, demontere, dekompilere, bakoverkompilere eller på annen måte modifisere programvaretjenestene helt eller delvis, eller å lage avledede verk av disse; dokumentasjonen av programvaretjenestene kan kopieres for intern bruk i den grad det er nødvendig;

b) å bruke programvaretjenester på en måte som bryter med gjeldende lov, særlig overføring av informasjon og data som er ulovlig eller krenker tredjeparts eiendomsrett;

c) sette i fare eller omgå driften eller sikkerheten til programvaretjenestene.

6.2.6 Kunden er ansvarlig for handlinger utført av brukere som han har gitt tilgang til programvaretjenester, på samme måte som for sine egne handlinger.

6.3 Dokumenter fra workshopen

6.3.1 Ved full betaling av det skyldige vederlaget får kunden en ikke-overførbar, enkel, romlig og tidsmessig ubegrenset rett til å bruke verksteddokumentene til sine egne interne formål.

6.3.2 Eiendomsretten til kopier av materiale som Web Inclusion har laget for kunden til verkstedsformål, skal overføres til kunden ved full betaling av det skyldige vederlaget.

6.4 Resultater av andre tjenester

For andre resultater av Web Inclusion Services får kunden en enkel og permanent rett til å bruke disse resultatene til sine egne forretningsformål.

6.5 Analysedata

På de vilkår som er angitt i dette avsnittet, kan Web Inclusion opprette anonymiserte analyser med aggregerte data der (delvis) kundedata og informasjon som følge av kundens og brukernes bruk av programvaretjenestene ("analyser") brukes. Opplysningene anonymiseres og aggregeres for analysene, slik at de ikke kan spores tilbake til individuelle selskaper eller fysiske personer. Analysedataene brukes til produktforbedringer, ressursforbedringer, supportforbedringer, forbedringer av produktytelse, sikkerhets- og dataintegritetskontroller, benchmarking og utvikling av nye produkter. Analysene og anonymiseringsprosessen utføres i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen.

 

 1. Godtgjørelse og faktureringsmodaliteter

7.1 Lisensavgifter

7.1.1 Løpende avgifter faktureres årlig forskuddsvis, med mindre annet er avtalt.

7.1.2 Hvis en tjeneste begynner eller slutter innenfor en faktureringsperiode, skal den relevante faktureringsperioden beregnes pro rata.

7.1.3 Tjenester som honoreres etter medgått tid, skal honoreres månedlig etterskuddsvis, med mindre annet er avtalt.

7.1.4 Web Inclusion gis fullmakt til å justere gjeldende honorarer og andre vederlagssatser i henhold til følgende prinsipper:

Web Inclusion kan endre vederlagssatsene i rimelig utstrekning med to (2) måneders varsel skriftlig eller per e-post til kunden for å kompensere for kostnadsøkninger og funksjonsforbedringer.

a) I tvilstilfeller er det hensiktsmessig å justere godtgjørelsessatsene dersom de til enhver tid avtalte godtgjørelsessatsene ikke økes med mer enn 6 %.

b) Dersom justeringen ikke er hensiktsmessig, har kunden rett til å protestere. Hvis kunden ikke utøver innsigelsesretten skriftlig innen fire (4) uker etter mottak av justeringserklæringen, skal de nye vederlagssatsene anses som avtalt. Hvis kunden utøver innsigelsesretten i tide, har Web Inclusion mulighet til å kansellere avtalen innen fire (4) uker etter mottak av innsigelsen.

7.2 Godtgjørelse for workshops og andre tjenester

7.2.1 Ved bestilling av tilleggstjenester skal fakturering som hovedregel skje pro rata på forhånd og pro rata etter at tjenesten er utført, med mindre partene avtaler noe annet. For tjenester som faktureres etter medgått tid, skal fakturering skje månedlig etterskuddsvis.

7.2.2 I tvilstilfeller er oppgitte priser estimater, med mindre faste priser er uttrykkelig avtalt. Faste priser er kun bindende i den utstrekning de forutsetninger som er avtalt mellom partene overholdes.

7.2.3 I tillegg har Web Inclusion rett til å få refundert nødvendige og dokumenterte utgifter til gjennomføring av workshops og andre tjenester, herunder reiseutgifter. Utlevering av workshop-dokumenter skal ikke godtgjøres særskilt, med mindre annet er avtalt.

7.3 Faktureringsmodaliteter

7.3.1 Alle priser som oppgis av Web Inclusion eller som er oppført i kontrakten, er oppgitt uten merverdiavgift. Dersom merverdiavgift skal betales, vil den lovbestemte merverdiavgiften som gjelder på leveringstidspunktet bli lagt til den oppgitte nettoprisen.

7.3.2 Alle vederlag skal forfalle til betaling innen fjorten (14) dager etter fakturadato. Etter utløpet av betalingsfristen er kunden i mislighold.

7.3.3 Web Inclusion skal, etter eget valg, sende fakturaen til kunden per post eller sende fakturaen til kunden elektronisk (f.eks. i PDF-format via e-post). Kunden samtykker til elektronisk fakturering.

7.3.4 Kunden kan bare motregne med krav som er ubestridt eller rettskraftig avgjort, og kan bare basere en tilbakeholdsrett på krav som er ubestridt eller rettskraftig avgjort.

7.3.5 Kunden skal bære alle skatter, avgifter, gebyrer og toll som påløper i forbindelse med levering av tjenestene, herunder kildeskatt. Kunden skal holde Web Inclusion skadesløs for alle krav fra tredjeparter, herunder skattemyndighetene, i forbindelse med skatter, avgifter, gebyrer og toll som nevnt i pkt. 1. Dersom Web Inclusion er lovpålagt å trekke skatter, avgifter, gebyrer eller toll fra det mottatte vederlaget, plikter kunden å tilbakebetale Web Inclusion det tilsvarende beløpet.

 

 1. Samarbeid med kunden

8.1 Kundens generelle samarbeidsforpliktelser er listet opp nedenfor. Kundens ytterligere samarbeidsforpliktelser kan følge av avtaleformularet og individuelle avtaler mellom Web Inclusion og kunden.

8.2 Kunden skal medvirke til oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene i nødvendig utstrekning og vederlagsfritt, for eksempel ved å stille medarbeidere, IT-systemer og telekommunikasjonsutstyr til rådighet for eventuell nødvendig installasjon. Kunden skal gi Web Inclusion all informasjon, data, innhold og dokumenter som er nødvendig for levering av tjenestene, og som Web Inclusion trenger for å oppfylle kontrakten.

8.3 Kunden må informere seg selv og holde seg informert om de vesentlige funksjonelle egenskapene til programvaretjenestene samt de tekniske kravene til disse (f.eks. med hensyn til maskinvarekrav, operativsystemer, støttede nettleserversjoner, grensesnitt).

8.4 Kunden er ansvarlig for at kundens IT-systemer oppfyller de tekniske kravene og er oppdaterte. Web Inclusion påtar seg intet ansvar for at programvaretjenestene vises og fungerer korrekt dersom brukeren benytter en nettleser som programvaretjenestene ikke støtter eller som ikke er oppdatert.

8.5 Kunden er alene ansvarlig for sin IT-infrastruktur. Spesielt for installasjon og drift av denne. Kunden skal bære alle utgifter som kreves for installasjon og drift av sin IT-infrastruktur.

8.6 Kunden må installere nye programvareversjoner levert av Web Inclusion uten forsinkelse (gjelder on-premise og hybrid).

8.7 Kunden skal teste programvaretjenestene og nye programvareversjoner av programvaretjenestene grundig for å sikre at de er feilfrie før de tas i produktiv bruk. Kunden skal ta passende forholdsregler i tilfelle programvaretjenestene ikke fungerer eller ikke fungerer som de skal (f.eks. gjennom sikkerhetskopiering av data, feildiagnostisering, regelmessig gjennomgang av resultatene). Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, kan alle personer som er ansatt av Web Inclusion i forbindelse med levering av tjenesten, forutsette at alle data som de kan komme i kontakt med, er sikret.

8.8 Kunden bærer risikoen for at programvaretjenestene og de øvrige tjenestene oppfyller kundens krav og kan brukes til kundens kommersielle formål. Kunden er alene ansvarlig for at Web Inclusions tjenester er i samsvar med de juridiske og offentlige bestemmelser som gjelder for kunden og kundens interne compliance-regler.

8.9 Dersom kunden benytter programvare som ikke er levert av Web Inclusion, skal kunden sørge for å ha alle bruksrettigheter til denne programvaren, som kunden benytter i forbindelse med Web Inclusions tjenester.

8.10. Kunden må behandle sine tilgangsdata til brukerkontoen konfidensielt og må ikke gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter. Kunden er ansvarlig for de handlinger som utføres under en brukerkonto i forbindelse med passordet til den respektive brukeren, med mindre kunden kan bevise at brukeren kun fikk tilgang til kundens tilgangsdata på grunn av et kontraktsbrudd fra Web Inclusions side. Kunden er ansvarlig overfor Web Inclusion for brukerens handlinger.

8.11. Kunden skal ta passende forholdsregler i tilfelle programvaretjenestene ikke fungerer eller ikke fungerer som de skal. I denne sammenheng skal kunden regelmessig sikkerhetskopiere data og kontrollere resultatene. Kunden er alene ansvarlig for regelmessig og fullstendig sikkerhetskopiering av sine forretningsrelevante data og dokumenter.

8.12. Kunden er ansvarlig for at informasjonen og dokumentene som legges inn i programvaretjenestene er korrekte og fri for skadevare som virus, ormer, trojanere etc. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som følge av feilaktig informasjon og dokumenter. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktige opplysninger og dokumenter. Kunden er ansvarlig for at informasjonen og dokumentene er lagt ut i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

8.13. Hvis filer importeres til programvaretjenestene, må Kunden sørge for at filformatet, filnavnet og filstørrelsen støttes av programvaretjenestene. Web Inclusion er ikke ansvarlig for at importen av den aktuelle filen lykkes.

8.14. Kunden er forpliktet til å levere og medvirke til alle handlinger som er nødvendige for å utføre bestillingen i god tid, men senest når Web Inclusion ber om det.

8.15. Dersom kunden ikke oppfyller de påkrevde samarbeidsforpliktelser eller ikke gjør dette på en forsvarlig måte, bortfaller Web Inclusions forpliktelse til å yte tjenester i den utstrekning og for det tidsrom Web Inclusions levering av tjenester er avhengig av at kundens samarbeidsforpliktelser er oppfylt på forhånd. Web Inclusion har rett til å kreve erstatning for eventuelle merkostnader som påløper som følge av manglende eller forsinket medvirkning.

 

 1. Lisenskontroll, etterfølgende lisensiering

9.1 Dersom kunden oppdager at det er kjøpt for få lisenser, plikter kunden å informere Web Inclusion om dette. Kunden plikter da enten å sørge for at programvaretjenestene fra da av benyttes under de avtalte lisensbetingelser, eller å anskaffe det nødvendige antall tilleggslisenser gjennom en særskilt avtale.

9.2 Web Inclusion har rett til å kontrollere bruken av programvaretjenestene med passende mellomrom ved hjelp av målinger. Målingene kan utføres enten av Web Inclusion eller av en tredjepart på oppdrag fra Web Inclusion. Web Inclusion vil ta tilbørlig hensyn til kundens konfidensialitetsinteresser.

9.3 I prinsippet utføres målingen ved hjelp av selvrapportering fra kunden, der kunden vil bruke måleverktøyene som leveres av Web Inclusion (hvis tilgjengelig). Hvis selvangivelsen nektes eller ikke gir meningsfulle resultater, eller hvis det er indikasjoner på rettighetsbrudd fra kundens side, kan Web Inclusion også gjennomføre en måling på stedet hos kunden. Kunden må støtte Web Inclusion i rimelig grad under undersøkelsen, særlig ved å gi tilgang til IT-systemene i den grad det er nødvendig.

9.4 Web Inclusions egne målekostnader skal bæres av Web Inclusion dersom kunden har tilstrekkelig lisens. Dersom kunden ikke har tilstrekkelig lisens, skal kunden bære de rimelige kostnader Web Inclusion pådrar seg som følge av målingen.

 

 1. Tredjeparters påberopelse av industrielle eiendomsrettigheter

10.1 Dersom en tredjepart hevder at bruken av programvaretjenestene krenker tredjeparts eiendomsrett, må kunden informere Web Inclusion umiddelbart og utførlig skriftlig. Dersom kunden avbryter bruken av programvaretjenestene for å minimere skade eller av andre grunner, skal kunden informere tredjeparten om at avbrytelsen av bruken ikke innebærer en anerkjennelse av den påståtte krenkelsen av eiendomsrettigheter.

10.2 Partene skal gjøre sitt beste for å støtte hverandre i å forsvare sine rettigheter overfor tredjeparten og for å forsvare seg mot den påståtte krenkelsen av eiendomsrettigheter eller for å oppnå et kommersielt rimelig forlik

 

 1. Garanti

11.1 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, skal tjenesteavtaleloven gjelde for levering av tjenester (særlig utviklings-, tilpasnings- og implementeringstjenester, rådgivning, opplæring og dataeksporttjenester). Dersom en tjeneste ikke leveres i samsvar med avtalen og Web Inclusion er ansvarlig for dette, er Web Inclusion forpliktet til å levere tjenesten i samsvar med avtalen innen rimelig tid uten ekstra kostnad for kunden. Forutsetningen for dette er en skriftlig reklamasjon fra kunden.

11.2 All informasjon på tjenesten utgjør ikke en garanti for kvaliteten på tjenesten, med mindre en garanti er uttrykkelig avtalt skriftlig. En spesifikk kvalitet på tjenesten kan ikke utledes av reklamemateriell eller offentlige uttalelser hvis det spesifikke innholdet i disse ikke er uttrykkelig bekreftet skriftlig av Web Inclusion.

11.3 I avvik fra ovennevnte punkt 11.1 skal følgende garantibestemmelser gjelde for programvaretjenestene:

11.3.1 Feil skal meldes i tekstform ved hjelp av en forståelig beskrivelse av den feilaktige funksjonen, så langt det er mulig dokumentert med opptak (f.eks. skjermbilder) eller andre dokumenter som illustrerer feilene. Meldingen om feil må gjøre det mulig å reprodusere feilen. Kunden skal oppgi en meningsfull kontaktperson for feilen. Dette påvirker ikke kundens lovbestemte undersøkelses- og reklamasjonsplikt.

11.3.2 Web InclusionWeb Inclusion garanterer ikke at programvaretjenestene vises og fungerer korrekt dersom kunden bruker en nettleser som Web Inclusion ikke støtter eller som ikke er oppdatert.

11.3.3 En vesentlig mangel foreligger bare hvis programvaretjenestene i vesentlige deler avviker fra dokumentasjonen av programvaretjenestene eller den kontraktsmessig avtalte kvaliteten.

11.3.4 Ved vesentlig mangel har Web Inclusion rett til å avhjelpe mangelen ved å levere en ny versjon eller en oppdatering som ledd i Web Inclusions versjons-, oppdaterings- og oppgraderingsplanlegging. Mangelen kan også avhjelpes ved at Web Inclusion viser kunden rimelige måter å unngå virkningene av mangelen på.

11.3.5 Ved rettsmangler skal Web Inclusion, etter eget skjønn, enten (i) gi kunden rett til å bruke tjenesten som avtalt, eller (ii) endre tjenesten på en slik måte at påstanden om krenkelse bortfaller, men at kundens avtalte bruk ikke blir urimelig svekket som følge av dette.

11.3.6 Det foreligger ingen rett til selvhevdelse, særlig i henhold til § 536a (2) BGB.

11.3.7 Gjeldende respons- og utbedringsperioder er angitt i den avtalte servicenivåavtalen.

11.3.8 Garantien er utelukket dersom feilene skyldes at

a) kunden eller brukere som er autorisert av kunden, har brukt programvaretjenestene på feilaktig måte, og feilaktig bruk foreligger særlig dersom tjenesten ikke brukes i samsvar med eksisterende dokumentasjon for programvaretjenestene;

b) kunden ikke har medvirket eller ikke har gjort det i tide.

11.3.9 Garantien for mangler i gratistjenester (f.eks. gratis (beta)versjoner av programvaretjenester) er begrenset til tilfeller der Web Inclusion svikaktig skjuler en mangel for kunden. Ellers har kunden ingen krav på garanti for mangler i gratistjenester.

11.3.10. Dersom Web Inclusion utfører feilsøking eller feilretting uten å være forpliktet til det, kan Web Inclusion kreve en rimelig godtgjørelse for tids- og arbeidsforbruk. Dette gjelder særlig dersom en innrapportert vesentlig mangel ikke kan reproduseres eller dersom garantien er utelukket i henhold til punkt 11.3.8 eller dersom det i ettertid viser seg at det ikke forelå noen mangel.

11.4 Kundens garantikrav foreldes innen ett år. I dette tilfellet begynner foreldelsesfristen å løpe fra overleveringen av den mangelfulle gjenstanden for ytelsen. Derimot gjelder foreldelsesfristen hvis mangelen er forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet, hvis en mangel som er forårsaket ved simpel uaktsomhet har ført til skade på liv, legeme eller helse, eller hvis det er gitt en garanti for kvaliteten på den kontraktsmessige ytelsen.

11.5 Erstatningsansvar og forgjeves utgifter skal utelukkende reguleres av punkt 12.

 

 1. Ansvar

12.1 Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for forsett og uaktsomhet. Kunden er ansvarlig for sine ansattes, medhjelperes, organers, brukeres og representanters opptreden på samme måte som for sin egen opptreden.

12.2 Ansvar for inkludering på nettet

12.2.1 Web Inclusion skal være ansvarlig uten begrensning for forsett og grov uaktsomhet. I alle andre henseender gjelder begrensningene i punktene 12.2.2 til 12.2.7.

 

12.2.2 Web InclusionWeb Inclusion er ansvarlig for uaktsomt brudd på forpliktelser hvis oppfyllelse er avgjørende for en korrekt gjennomføring av kontrakten, hvis brudd setter oppnåelsen av kontraktens formål i fare og hvis oppfyllelse kunden regelmessig kan stole på. I sistnevnte tilfelle er Web Inclusion imidlertid bare ansvarlig for påregnelig skade som er typisk for kontrakten. Web Inclusion er ikke ansvarlig for uaktsomt brudd på andre forpliktelser enn de som er nevnt i de foregående setningene.

12.2.3 Erstatningsansvar og refusjon av forgjeves utgifter skal være begrenset til kontraktsverdien for ett kontraktsår eller EUR 10 000,00, avhengig av hva som er høyest, per tilfelle av overtredelse. Hvis kontraktsperioden er kortere enn ett år, er ansvaret imidlertid begrenset til det vederlaget kunden har betalt, med mindre det betalte vederlaget er høyere enn det ansvarsbeløpet som uttrykkelig er kvantifisert ovenfor. Ved flere tilfeller av overtredelser i løpet av ett kontraktsår er Web Inclusions ansvar begrenset til det dobbelte av kontraktsverdien for ett kontraktsår eller, hvis kontraktsperioden er kortere enn ett år, til det dobbelte av det betalte vederlaget eller til EUR 20 000,00, avhengig av hva som er høyest.

12.2.4 Web Inclusion er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste. Ved tap av data vil Web Inclusion kun erstatte kostnadene for gjenoppretting opp til det beløpet som ville ha påløpt dersom dataene hadde blitt sikkerhetskopiert på riktig måte og regelmessig.

12.2.5 Det objektive ansvaret for mangler som allerede forelå på tidspunktet for kontraktsinngåelsen i henhold til § 536a (1) Alt. 1 BGB er utelukket.

12.2.6 I den grad ansvar er utelukket eller begrenset i samsvar med dette avsnittet, gjelder denne utelukkelsen eller begrensningen også for det personlige ansvaret til Web Inclusions ansatte, stedfortredende agenter og organer og alle underleverandører til Web Inclusion.

12.2.7 Ansvarsfraskrivelsene i dette punkt 12.2 gjelder ikke ved skade på liv, legeme eller helse eller dersom Web Inclusion har påtatt seg en garanti. Ansvar etter produktansvarsloven berøres ikke av dette.

12.3 Force majeure

12.3.1 Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre parten for manglende eller forsinket oppfyllelse av Kontrakten på grunn av Force Majeure. "Force majeure" betyr alle omstendigheter utenfor en parts rimelige kontroll, særlig krig, terrorangrep, naturkatastrofer, pandemier (særlig nye mutasjoner av COVID-19 ), ulykker, arbeidskonflikter, handlinger fra tredjeparter eller offisielle, regulatoriske og/eller rettslige tiltak, i den grad disse ikke skyldes feil fra den parten hvis ytelse er kansellert eller forsinket.

12.3.2 Omstendigheter som foreligger på tidspunktet for kontraktsinngåelsen på grunn av koronapandemien skal ikke anses som force majeure i henhold til dette punkt 12.3. Ved innskjerping av tiltak for å bekjempe koronapandemien etter kontraktsinngåelsen, forplikter partene seg til å minimere de ulemper dette medfører for tjenesteytelsen så langt det er mulig. Den respektive part skal kun fritas fra oppfyllelse av sine forpliktelser som følge av innskjerpede tiltak i forbindelse med koronapandemien i den utstrekning tjenesteytelsen objektivt sett blir svekket eller umuliggjort.

12.4 Foreldelsesfrister

Ved ansvar for forsett, grov uaktsomhet, personskade eller etter produktansvarsloven gjelder de lovbestemte foreldelsesfristene. For øvrig gjelder en foreldelsesfrist på ett år for alle krav om erstatning eller kompensasjon for fordringshaverens forgjeves utgifter i forbindelse med ansvar i og utenfor kontraktsforhold. Foreldelsesfristen begynner å løpe på det tidspunkt da fordringshaveren får kjennskap til den annen parts pliktbrudd eller i det minste må ha fått kjennskap til det (uaktsom uvitenhet). Den begynner imidlertid å løpe senest fem (5) år etter at kravet er oppstått.

 

 1. Konfidensialitet og Privacy Policy

13.1 Beskyttelse av konfidensiell informasjon

13.1.1 Den mottakende part kan kun bruke konfidensiell informasjon fra den utleverende part for å oppfylle kontraktsforpliktelser eller - i den grad det er nødvendig for dette - for bruk av kontraktsfestede tjenester.

13.1.2 "Konfidensiell informasjon" betyr informasjon som nevnt i andre setning ovenfor, som avsløres av den ene Parten ("Avgivende Part") til den andre Parten ("Mottakende Part") eller som på annen måte kommer til Mottakende Parts kunnskap i løpet av Prosjektet, enten den avsløres direkte eller indirekte skriftlig, muntlig eller gjennom visning av gjenstander før eller etter inngåelsen av Avtalen, og uansett om den er gjenstand for Immaterielle rettigheter eller ikke. Konfidensiell informasjon omfatter (i) priser og vilkår i denne Avtalen, markedsføringsstrategier, finansiell informasjon eller prognoser, salgsestimater og forretningsplaner, (ii) planer for produkter eller tjenester, (iii) oppfinnelser, ny design, prosesser, formler eller teknologier, (iv) pågående arbeid, kildekode, (v) all annen informasjon som er betegnet som konfidensiell eller som åpenbart kan gjenkjennes som konfidensiell informasjon fra den utleverende part.

13.1.3. Konfidensiell informasjon omfatter imidlertid ikke informasjon som den mottakende parten kan påvise at (i) var offentlig kjent og allment tilgjengelig før tidspunktet da den utleverende parten utleverte informasjonen, (ii) ble offentlig kjent og allment tilgjengelig etter at den utleverende parten utleverte informasjonen til den mottakende parten, uten at den mottakende parten har gjort noe eller ikke gjort noe (iii) allerede var i den mottakende partens besittelse på tidspunktet da den utleverende parten utleverte informasjonen, (iv) ble innhentet av den mottakende parten fra en tredjepart uten brudd på en konfidensialitetsforpliktelse, eller (v) ble utviklet uavhengig av den mottakende parten uten henvisning til eller bruk av den utleverende partens konfidensielle informasjon.

13.1.4 Dersom Konfidensiell Informasjon må utleveres på grunn av en offisiell eller rettslig kjennelse eller en rettslig forpliktelse, kan den mottakende part bare utlevere slik Konfidensiell Informasjon som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsen, og skal informere den utleverende part om dette uten ugrunnet opphold så snart og i den utstrekning loven tillater det. Partene skal bistå hverandre, i den grad det er juridisk mulig, for å unngå utlevering.

13.1.5 Mottakerparten skal behandle all Konfidensiell informasjon strengt konfidensielt og skal utvise en rimelig grad av aktsomhet, men ikke mindre enn den aktsomheten den utviser for å beskytte sin egen Konfidensielle informasjon. Den mottakende part skal ikke utlevere Konfidensiell informasjon mottatt fra den mottakende part til noen tredjepart (med mindre annet er fastsatt i denne Avtalen). Hver av partene skal være ansvarlig for ethvert brudd på denne Avtalen begått av deres styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter eller representanter ("Representanter"), uavhengig av om de respektive Representantene var autorisert til å motta slik informasjon i henhold til denne Avtalen.

13.2. Privacy Policy

Partene forplikter seg også til å overholde gjeldende personvernforskrifter. Partene skal om nødvendig inngå nødvendige personvernavtaler, som Web Inclusion skal gjøre tilgjengelig for kunden for inngåelse.

13.3 Utpeking som samarbeidspartner

Partene kan henvise til den andre parten ved navn i pressen, produktbrosjyrer, økonomiske rapporter, på sine respektive nettsider og i informasjonsmateriell og indikere at det eksisterer eller har eksistert et kontraktsforhold mellom partene. Begge parter kan når som helst tilbakekalle denne fullmakten skriftlig til den andre parten.

 

 1. Kontraktsperiode og konsekvenser ved oppsigelse av kontrakten

14.1 Kontrakten skal løpe i den perioden som er angitt i kontraktsskjemaet. Med mindre annet er angitt, har den en minimumsperiode på ett (1) år.

14.2 De oppsigelsesfrister som er angitt i kontraktsskjemaet, skal gjelde. I løpet av en minimumsperiode eller forlengelsesperiode kan kontrakten ikke sies opp ved ordinær oppsigelse, men tidligst ved utløpet av den respektive perioden. Ekstraordinær oppsigelse med saklig grunn berøres ikke av dette.

14.3 En viktig grunn for Web Inclusion til å si opp kontrakten uten varsel skal anses å foreligge spesielt hvis:

a) kunden er i restanse med betalingen av vederlaget og ikke betaler hele vederlaget til tross for en skriftlig advarsel med en frist på minst 14 dager;

b) kunden ikke oppfyller de avtalte samarbeidsforpliktelsene eller ikke oppfyller dem i samsvar med kontrakten, og leveringen av tjenester fra Web Inclusion blir vesentlig svekket som følge av dette;

c) kunden bryter kontraktsbestemmelsene på en alvorlig måte;

d) Web Inclusion er forpliktet til å avbryte leveringen av tjenester på grunn av offentlige pålegg eller rettsavgjørelser;

e) Web Inclusion ikke lenger kan fortsette å levere tjenesten av andre viktige grunner.

14.4 Avbestillinger må erklæres skriftlig eller via e-post.

14.5 I alle tilfeller av oppsigelse av kontrakten - uansett juridisk grunn - er kunden forpliktet til umiddelbart å slutte å bruke programvaretjenestene og få tilgang til programvaretjenestene.

14.6 Kunden har muligheten til å eksportere kundens data som er lagret i programvaretjenestene i et standardformat frem til kontraktens utløp. Etter kontraktens utløp skal Web Inclusion slette kundens data som er lagret i programvaretjenestene, med mindre de må oppbevares på grunn av ufravikelige lovbestemmelser eller for bevisformål.

14.7 I tilfelle kontrakten mellom partene opphører - uansett juridisk grunn - skal de bestemmelsene fortsette å gjelde som, i henhold til deres betydning og formål, ville rettferdiggjøre deres fortsatte anvendelse selv etter at de gjensidige ytelsesforpliktelsene er opphørt. Dette omfatter særlig følgende reguleringsområder i disse GTC:

 • Privacy PolicyRegler om taushetsplikt og ;
 • Forskrifter om erstatningsansvar;
 • Forskrift om godtgjørelse og fakturering frem til full betaling av utestående godtgjørelse;
 • Siste bestemmelser.

 

 1. Avsluttende bestemmelser

Endringer i Vilkårene: Endringer i disse Vilkårene skal tilbys kunden i tekstform senest en (1) måned før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen. Kunden skal anses å ha gitt sitt samtykke hvis han/hun ikke har gitt beskjed om at han/hun ikke godtar endringene i tekstform før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen for endringene. Web Inclusion skal henvise til denne fullmaktsvirkningen i varselet. En endring av vederlaget eller andre økonomiske avtaler fra kontraktsformularet kan ikke gjennomføres via denne endringen av de generelle vilkårene.

15.1 Skriftlighet: Med unntak av individuelle avtaler skal alle kontraktsrelevante intensjonserklæringer og erklæringer om utøvelse av formingsrettigheter samt påminnelser og frister være skriftlige, og det er ikke tilstrekkelig med e-post. Signerte originaldokumenter, signerte og deretter skannede dokumenter, dokumenter med avansert elektronisk signatur og faks oppfyller skriftlighetskravet. Skriftlighetskravet gjelder også for endring og opphevelse av denne skriftlighetsklausulen.

15.2 Overdragelse: Kunden kan ikke overdra eller overføre kontrakten eller individuelle kontraktsmessige rettigheter eller forpliktelser til tredjeparter uten samtykke fra Web Inclusion. Første setning gjelder ikke for pengekrav. Web Inclusion kan overdra kontrakten til et selskap som er tilknyttet Web Inclusion i henhold til §§ 15 ff. AktG (den tyske aksjeloven) eller som en del av et selskapssalg der de viktigste økonomiske eiendelene skal overføres til en kjøper.

15.3 Klausul om delbarhet: Skulle en eller flere bestemmelser i kontrakten være eller bli ugyldige av en eller annen grunn, eller skulle det være hull i denne kontrakten, skal dette ikke påvirke gyldigheten av resten av kontrakten.

Lovvalg og voldgift: Kontrakten skal reguleres av tysk lov, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). Lovkonflikter skal ikke gjelde. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten, skal endelig avgjøres i henhold til voldgiftsreglene til Det internasjonale handelskammeret (ICC). Voldgiftsstedet skal være München, Tyskland. Voldgiftsretten skal bestå av én (1) voldgiftsdommer, med mindre partene uttrykkelig avtaler noe annet. Språket for voldgiftsbehandlingen skal være engelsk. Ordlyden i den tyske versjonen skal ha forrang ved tolkningen av kontrakten.

 

Status: 04.2024