Privacy Policy

Eye-Able® Internet-sivujen käyttö osoitteessa www.eye-able.com on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää yrityksemme tarjoamia erityispalveluja verkkosivujemme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole oikeudellista perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina Privacy Policy yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Eye-Able® sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Eye-Able on rekisterinpitäjänä toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Tietosuojaselosteessamme kerrotaan sinulle keräämiemme, käsittelemiemme ja käyttämiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.

1. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

Verkkosivustot WWW.eye-able.com operoi

Web Inclusion GmbH Gartenstraße 12c 97276 Margetshöchheim info@eye-able.com Toimitusjohtaja: Oliver Greiner.

Olemme vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, joita sinulta voidaan kerätä vieraillessasi verkkosivustoillamme. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä käyttämällä annettuja yhteystietoja.

2. Sinun oikeutesi

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä ja siirtää tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä ja tehdä valitus. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme yllä olevilla yhteystiedoilla. Sinulla on seuraavat yksityiskohtaiset oikeudet:

2.1 Vahvistus- ja tiedonsaantioikeus, yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla.

Voit pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietoa seuraavista seikoista:

 • käsittelyn tarkoitukset
 • käsiteltävien henkilötietojen ryhmät,
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
 • tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus sinua koskevien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai rekisterinpitäjän suorittaman käsittelyn rajoittamiseen tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä,
 • oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta,
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä;
 • tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisen automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröityyn.

2.2 Oikaisuoikeus, yleinen tietosuoja-asetuksen 16 artikla.

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää käsittelyn tarkoituksen huomioon ottaen puutteellisten henkilötietojen täydentämistä - myös täydentävän ilmoituksen avulla.

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen, yleinen tietosuoja-asetuksen 17 artikla.

Voit vaatia meiltä, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan välittömästi. Tässä tapauksessa olemme velvollisia poistamaan henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta;
 • Vastustat käsittelyä, eikä käsittelyyn ole pakottavia laillisia perusteita, tai vastustat käsittelyä;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä unionin oikeuden tai meihin sovellettavien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Poikkeuksellisesti oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely

 • käyttää oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen;
 • sellaisen oikeudellisen suorituksen noudattamiseksi, joka edellyttää käsittelyä meitä koskevan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;
 • yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tilastollisiin tarkoituksiin, jos oikeus tietojen poistamiseen todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti haittaa käsittelyn tarkoituksen saavuttamista,
  tai
 • oikeudellisten vaatimusten esittäminen, esittäminen tai puolustaminen.

Jos olemme velvollisia poistamaan henkilötietosi edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja olemme julkistaneet henkilötietosi, ryhdymme kohtuullisiin toimiin, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, ilmoittaaksemme muille henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan kaikki linkit tällaisiin henkilötietoihin tai ovat pyytäneet jäljennöksiä tai jäljennöksiä tällaisista henkilötiedoista.

2.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla.

Seuraavissa olosuhteissa sinulla on oikeus saada meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoitus, nimittäin, jos:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen, tai
 • Olet vastustanut käsittelyä odotettaessa vahvistusta siitä, ovatko oikeutetut syymme suuremmat kuin sinun.

2.5 Oikeus tietojen siirrettävyyteen, yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että

 • käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus siihen, että henkilötietosi siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

2.6 Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä, DSGVO 21 artikla.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella; tämä koskee myös profilointia. Vastalauseesi jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, toteuttamista tai puolustamista.

Suora postitus:

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Sinulla on oikeus vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

2.7 Oikeus peruuttaa suostumus

Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn (esim. uutiskirjeiden lähettämiseen), sinulla on myös oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa tulevaisuutta varten. Peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen saakka. > Peruuttaminen on mahdollista epävirallisesti.

2.8 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle, DSGVO 77 artikla

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus meitä vastaan tietosuojaa valvovalle viranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkomus tapahtuu, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittelymme rikkoo sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Meistä vastaava valvontaviranomainen on Baijerin osavaltion tietosuojavalvontavirasto, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, puhelin: +49 (0) 981 53 1300, faksi: +49 (0) 981 53 98 1300, sähköposti: poststelle@lda.bayern.de.

3. Tietojen käsittely verkkosivustoillamme vieraillessa

Verkkosivustomme käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen aktiivista määrittelyä. Kuitenkin joka kerta, kun verkkosivustoamme käytetään, eli myös puhtaasti informatiiviseen käyttöön, keräämme erilaisia tietoja teknisistä syistä ja tallennamme ne palvelimemme niin kutsuttuihin lokitiedostoihin tai palvelimen lokitiedostoihin (lokitiedostoihin).

Seuraavat kirjataan ja tallennetaan:

 • IP-osoite (IP-osoite),
 • verkkosivustollemme pääsyn päivämäärä ja kellonaika,
 • selainohjelmistot/selaintyypit, joita käytetään verkkosivustomme käyttämiseen (tietokoneohjelmat verkkosivustojen näyttämiseen) sekä niiden versiot ja kieli,
 • käyttöjärjestelmä, joka käyttää järjestelmäämme ja sen versiota,
 • pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja (Internet-palveluntarjoaja),
 • pyynnön sisältö (käytettyjen sivujen sisältö),
 • Pääsyn tila-/HTTP-tilakoodi (palvelimen vastaus jokaiseen HTTP-pyyntöön, joka edustaa pyynnön tilaa),
 • verkkosivusto, jolta verkkosivustollemme pääsee,
 • Aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan (GMT).

IP-osoitteen tallentaminen - vaikka vain lyhyeksi ajaksi - on teknisesti välttämätöntä internetin toimintatavan vuoksi. Ennen kuin käsittelemme ja tallennamme IP-osoitteesi, se kuitenkin lyhennetään ja sitä käytetään vain tässä tunnistamattomassa (anonyymissä) muodossa. Täydellistä IP-osoitetta ei tallenneta. Lyhentämisen jälkeen osoitteen määrittäminen sinulle ei ole enää mahdollista. Emme myöskään käytä muita edellä mainittuja tietoja ja tietoja johtopäätösten tekemiseen ja/tai tunnistamiseen. Tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, anonymisoidaan mahdollisimman pian. Keräämme edellä mainittuja tietoja ja tietoja ainoastaan, jotta voimme näyttää sinulle verkkosivujamme ja varmistaa niiden vakauden ja turvallisuuden sekä optimoida verkkosivujamme tältä osin. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on siis parantaa käyttämiemme ohjelmien ja järjestelmien tietoturvaa. Lisäksi käytämme tietoja anonyymiin, tilastolliseen arviointiin liikkumisestasi verkkosivuillamme. Lokitiedostot tallennetaan erillään muista henkilötiedoistasi, jotka olet mahdollisesti itse antanut meille vieraillessasi sivuillamme, eikä niitä yhdistetä niihin. Lokitiedostot poistetaan 7 päivän kuluttua. Edellä mainittujen tietojen keräämisen oikeusperusteena on oikeutettu etumme (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koskee verkkosivustojemme toimivuutta ja turvallisuutta. Lisäksi meillä on oikeutettu etu käyttää nimettömiä tai anonymisoituja tietoja arvioidaksemme käyttäjien käyttäytymistä sivuillamme, jotta voimme arvioida verkkosivustomme suunnittelun ja rakenteen tehokkuutta.

4. Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka palvelimemme lähettää selaimellesi, kun sinä tai selaimesi ensimmäisen kerran käytte verkkosivuillamme yhdessä vierailemasi verkkosivuston kanssa. Selaimesi tallentaa evästeen (evästeet) loppulaitteesi kiintolevylle. Evästeitä ei voi käyttää haittaohjelmien tai virusten siirtämiseen loppulaitteeseesi, ohjelmien suorittamiseen tai ponnahdusikkunoiden avaamiseen. Niitä ei myöskään käytetä roskapostin lähettämiseen. Evästeitä käytetään pikemminkin tiettyjen tietojen hankkimiseen. Erottelemme toisistaan teknisesti välttämättömät evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivuston toiminnan, ja vapaaehtoiset evästeet. Vapaaehtoisia evästeitä asetetaan vain suostumuksellasi. Huomaa, että jos sallit vain teknisesti välttämättömät evästeet, joitakin verkkosivujen toimintoja voidaan käyttää vain rajoitetusti tai niitä ei voida käyttää.

4.1 Teknisesti tarvittavat evästeet

Käytämme näitä tietoja tai teknisesti välttämättömiä evästeitä, joita käytämme tehdäksemme verkkosivustostamme tehokkaamman, turvallisemman ja käyttäjäystävällisemmän ja esimerkiksi saadaksemme tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat jo ostoskorissasi tai onko sinulle jo näytetty ponnahdusikkuna.

4.1.1 Käyttötapa

Käytämme seuraavia teknisesti välttämättömiä evästeitä:

Evästeen nimiKäyttääEvästeiden vanheneminen
Katsottu _cookie_policyKäyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan12 kuukautta
cookielawinfo-valintaruutu-välttämätönKäyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan1 tunti
cookielawinfo-valintaruutu-ei-välttämätönKäyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan12 kuukautta
PHPSESSIDKäyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaanIstunnon loppu
allowCookie:Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan6 kuukautta
__csrf_token-1TurvamekanismiIstunnon loppu
Istunto-1Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaanIstunnon loppu

4.1.2 Käytön oikeusperusta

Meillä on oikeutettu etu (GDPR: n 5 artiklan 1 kohdan f alakohta) evästeiden käyttöön. Tämä koskee evästeitä, joita tarvitaan verkkosivustojemme toimintojen (esim. ostoskoritoiminto) käyttämiseen, koska ne ovat välttämättömiä palveluidemme toimivuuden ja parhaan mahdollisen tarjoamisen kannalta.

4.2 Vapaaehtoiset evästeet

4.2.1 Oikeusperusta

Vapaaehtoisten evästeiden asettaminen tapahtuu yksinomaan suostumuksellasi (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Huomaa, että jos sallit vain teknisesti välttämättömät evästeet, jotkin verkkosivustojen toiminnot ovat rajoitettuja tai eivät ole käytettävissä.

4.3 Muita mahdollisuuksia vaikuttaa evästeiden asettamiseen selaimesi asetusten kautta.

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan yleisesti tai yksittäisiä evästeitä tallennetaan loppulaitteellesi, voit määrittää selaimesi asetukset mieltymystesi mukaan vastaavan valikkokohdan kautta. Tässä vaiheessa haluamme huomauttaa, että tämä saattaa tarkoittaa, että kaikki verkkosivustojemme toiminnot eivät ole käytettävissä tai niitä ei voi käyttää. Evästeet, jotka on tallennettu loppulaitteeseesi kyseisen istunnon aikana, voidaan - niiden estämisen lisäksi - myös poistaa loppulaitteestasi; riippumatta siitä, onko käyttö ajallisesti rajoitettua vai rajoittamatonta. Voit tehdä tämän kutsumalla selaimesi vastaavat toiminnot ja poistamalla historiatiedot. Flash-evästeet voidaan estää asentamalla asianmukainen lisäosa, esim. "Better Privacy" Mozilla Firefoxille tai Adobe Flash Killer Cookie Google Chromelle. Valitsemalla selaimessasi yksityisen tilan voit estää HTML5 Storage Objetcsin asettamisen tai käytön. Yleisesti ottaen suosittelemme, että poistat säännöllisesti selaushistorian ja evästeet.

5. tietojen käsittely yhteydenottolomaketta käytettäessä

Sinulla on mahdollisuus lähettää meille tiedustelu yhteydenottolomakkeemme kautta.

5.1 Yhteydenottolomakkeen käyttö

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, vain pyyntösi yhteydessä antamasi henkilötiedot kerätään. Tällöin sähköpostiosoitteesi ilmoittaminen on pakollista tietoa, jota ilman pyyntöäsi ei valitettavasti ole mahdollista lähettää meille. Olet myös tervetullut kertomaan meille etunimesi, sukunimesi tai tervehdyksesi (rouva / herra), jotta voimme puhua sinulle oikein vastauksessamme.

5.2 Tietojen käsittely

Yhteydenottolomakkeellamme tekemäsi tiedustelun yhteydessä antamiesi tietojen käsittely perustuu suostumukseen käsittelyyn (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jonka annat lähettämällä meille tiedustelusi, tai oikeutettuun etuumme (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koskee mahdollisuutta vastata meille osoitettuihin tiedusteluihin. Jos välillemme syntyy sopimussuhde sen seurauksena, että otat meihin yhteyttä, tietoja käsitellään sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

5.3 Varastointiaika

Säilytämme tietoja, jotka saamme sinulta yhteydenottolomakkeen kautta, kunnes pyyntösi on käsitelty kokonaan. Edellyttäen, että annat suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirjeen lähettäminen), poistamme tietosi pyyntösi käsittelyn päätyttyä, ellei yhteydenoton perusteella ole luotu sopimussuhdetta välillemme. Tässä tapauksessa säilytämme tietoja tarvittaessa kauppa- ja verolainsäädännön mukaisten säilytysaikojen päättymiseen saakka.

5.4 Oikeus peruuttaa suostumus

Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Peruuttamisesi ei johda siihen, että henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus lakkaa ennen peruuttamistasi. Jos sinun ja meidän välillämme tehdään sopimus yhteydenoton seurauksena, tietojen tallentaminen perustuu sopimukseen tai tarpeellisiin sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin. Voit käyttää peruuttamisoikeuttasi kirjoittamalla meille lyhyen sähköpostiviestin tai valitsemalla jonkin muun yhteydenottotavan. Yhteystietomme löydät imprintistä tai tämän selosteen alusta.

6. Tietojenkäsittely sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla tehtäviä tiedusteluja varten

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, keräämme ja käsittelemme meille tässä yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, pyyntö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero, jos sovellettavissa, jos se on annettu pyynnön yhteydessä, esim. sähköpostin allekirjoitus, osoitteesi). Käytämme henkilötietojasi yksinomaan pyyntösi käsittelyyn. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

6.1 Tietojen käsittely

Niiden tietojesi käsittely, jotka annat kyselysi yhteydessä yhteydenottolomakkeellamme, perustuu suostumukseen käsittelyyn (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jonka annat meille lähettämällä meille kyselysi, tai oikeutettuun etuumme (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koskee mahdollisuutta vastata meille osoitettuihin kyselyihin. Jos sopimussuhde syntyy sen seurauksena, että otat meihin yhteyttä (jäsenyys), tietojenkäsittely suoritetaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

6.2 Varastointiaika

Säilytämme tietoja, jotka saamme sinulta yhteydenottolomakkeen kautta, kunnes pyyntösi on käsitelty kokonaan. Edellyttäen, että annat suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirjeen lähettäminen), poistamme tietosi pyyntösi käsittelyn päätyttyä, ellei yhteydenoton perusteella ole luotu sopimussuhdetta välillemme. Tässä tapauksessa säilytämme tietoja tarvittaessa kaupallisen ja verotuksellisen säilytysajan päättymiseen asti.

6.3 Oikeus peruuttaa suostumus

Voit peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa tulevaisuutta varten. Peruuttamisesi ei johda siihen, että henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus lakkaa ennen peruuttamistasi. Voit käyttää peruuttamisoikeuttasi kirjoittamalla meille lyhyen sähköpostiviestin tai valitsemalla jonkin muun yhteydenottotavan. Yhteystiedot löytyvät painatuksesta tai tämän selostuksen alusta.

7. SSL- tai TLS-salaus

Käytämme verkkosivustoillamme TLS (Transport Layer Security) -salaustekniikkaa, jonka kautta henkilötietoja voidaan syöttää (erityisesti tilausprosessi, kirjautuminen asiakastilille, uutiskirjeemme tilaaminen). Tämä on protokolla tiedonsiirtojen salaamiseksi, jotta estetään kolmansien osapuolten luvaton pääsy henkilötietoihisi, erityisesti pankki- tai taloustietoihisi. Voit tunnistaa salauksen nimellä "https://".

8. Google Webfonts ja Google-materiaalin kuvakkeet

Käytämme verkkosivuillamme niin sanottuja web-fontteja ja materiaalikuvakkeita, jotta voimme näyttää verkkosivujemme sisällön houkuttelevalla, oikealla ja yhtenäisellä tavalla kaikissa selaimissa. Sisältömme houkutteleva ja asianmukainen esittäminen on oikeutettu etu. Käyttämämme www-fontit ja materiaalikuvakkeet ovat Google LLC:n (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www-fontteja ja materiaalikuvakkeita. Web-fontit ja materiaalikuvakkeet mahdollistavat sellaisten fonttien ja kuvakkeiden käytön, joita ei tallenneta sivustollamme vierailevan käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle, jolla hän vierailee sivustollamme. Selaimesi lataa vierailemallasi verkkosivustolla käytetyt fontit ja kuvakkeet selaimesi välimuistiin, kun kutsut tämän sivun, jotta sisältö (tekstit ja merkit, kuvakkeet) näytetään oikein. Tämän prosessin aikana käyttämäsi selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin. Osana tätä selaimesi ja Googlen välistä yhteyttä Google saa tietää, että IP-osoitteesi on käynyt verkkosivustollamme. Googlen esityksen mukaan ei kuitenkaan yhdistetä muuten tunnettuja henkilötietoja (esim. jos olet kirjautunut Google-tilillesi verkkosivuston käytön aikana) ja sitä, että IP-osoitteesi välitetään Googlelle, kun käytät verkkosivustoa. Googlen mukaan CSS (Cascading Style Sheets - ohjelmointi- tai tyylilomakekieli, jota käytetään sivustomme sisällön ulkoasun antamiseen, esim. yksittäisten sanojen tai kappaleiden värinäyttö) tallennetaan välimuistiin 24 tunniksi. Itse fonttitiedostot ja kuvakkeet säilyvät Googlen mukaan välimuistissa vuoden ajan. Lisätietoja tietojen tallentamisesta ja Google Web Fontsista löydät seuraavasta linkistä: https://developers.google.com/fonts/faq. Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä löytyy täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Jos selaimesi ei tue Google Web Fonts -fontteja tai jos käyttö estyy, sisältö näytetään tavallisella fontilla, joka on tallennettu käyttämääsi päätelaitteeseen.

9. Ehtojen selitykset

Seuraavat määritelmät perustuvat Euroopan unionin Privacy Policy-Grundverordnung (DS-GVO) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/679).

9.1 "Vastuuhenkilö

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisperusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä. >Rekisterinpitäjä on siis periaatteessa luonnollinen henkilö tai yritys, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

9.2 "henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Etu- ja sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, syntymäajan jne.

9.3 "Käsittely

'käsittelyllä' toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen. Tietojasi käsitellään myös, esimerkiksi jos esität asiakaskorttisi kassalla osana maksuprosessia tai suoritat maksun EC-kortilla.

9.4 "Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

9.5 "Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

9.6 "Pseudonymisointi

Henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää luovuttaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietoja, kutsutaan pseudonymisaatioksi. Tämä on lisätietoja. Lisäksi on toteutettava teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei luovuteta tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

9.7 "Suostumus

Suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.