Eye-AbleWeb Inclusion GmbH:n YLEISET SOPIMUSEHDOT " " osalta "

EYE-ABLE® HINTA

SISÄLLYSLUETTELO

 

 1. Määritelmät
 2. Soveltamisala, sopimusasiakirjojen etusijajärjestys
 3. Tarjouksen kuvaus, käyttöönotto
 4. Ohjelmistopalvelujen rekisteröinti, tarjoaminen, käyttö ja tuki
 5. Täyttöpaikka ja -aika
 6. Immateriaalioikeudet, käyttöoikeudet
 7. Korvaukset ja laskutusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt
 8. Asiakkaan yhteistyö
 9. Lupien valvonta, myöhempi lupien myöntäminen
 10. Kolmansien osapuolten teollisoikeuksia koskevat vaatimukset
 11. Takuu
 12. Vastuu
 13. Luottamuksellisuus ja Privacy Policy
 14. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanomisen seuraukset
 15. Loppusäännökset

 

 

 1. Määritelmät

1.1 "YLEISET SOPIMUSEHDOT" on määritelty kohdassa 2.1.

1.2 "Muutokset" määritellään kohdassa 4.7.

1.3 'Analyysit' määritellään 6.5 kohdassa.

1.4 "Ohjelmistopalvelujen dokumentaatio" tarkoittaa Web Inclusionin kirjallisesti tai sähköisesti toimittamaa viimeisintä dokumentaatiota, mukaan lukien palvelusertifikaatti, joka koskee ohjelmistopalvelujen ja/tai isännöidyn ympäristön ominaisuuksia, toimintoja ja käyttöä.

1.5 "Vastaanottava osapuoli" on määritelty lausekkeessa 13.1.2.

1.6 'Uudet oikeudet' määritellään 6.1.1 kohdassa.

1.7 "Toimi" tarkoittaa sekä tekoa että laiminlyöntiä.

1.8 "Ylivoimainen este" on määritelty lausekkeessa 12.3.

1.9 "Hybridillä" tarkoitetaan ohjelmistojen sekakäyttöä, jossa osa ohjelmistoista on isännöity paikan päällä ja osa tarjotaan SaaS-palveluna.

1.10. "Asiakas" määritellään sopimuslomakkeessa.

1.11. 'Ilmoituksen tekevä osapuoli' määritellään lausekkeessa 13.1.2.

1.12. "On-Premise" / "on-premise" tarkoittaa ohjelmiston käyttöä asiakkaan toimittamassa infrastruktuurissa.

1.13. "Osapuolet" tarkoittaa Asiakasta ja Web Inclusionia.

1.14. 'Edustaja' määritellään 13.1.5 kohdassa.

1.15. "SaaS" tarkoittaa Software as a Service eli ohjelmiston tarjoamista palveluntarjoajan tarjoamassa infrastruktuurissa.

1.16. 'Palvelut' määritellään kohdassa 2.1.

1.17. "Ohjelmistopalvelut" määritellään kohdassa 2.1.

1.18. 'Sopimus' määritellään 2.3 kohdassa.

1.19. 'Sopimuslomake' määritellään 3.4 kohdassa.

1.20. "Luottamukselliset tiedot" määritellään kohdassa 13.1.2.

1.21. 'Esiintyvät komponentit' määritellään 7.1.2 kohdassa.

1.22. 'Työpajat' määritellään 2.1 kohdassa.

 

 1. Soveltamisala, sopimusasiakirjojen etusijajärjestys

Gartenstraße Eye-Able2.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja ("YLE") sovelletaan kaikkiin Web Inclusion GmbH:n, 12c, 97276 Margetshöchheim, Saksa ("Web Inclusion") konsultointi-, koulutus-, testaus-, konfigurointi-, toteutus-, toimitus-, käyttö-, isännöinti- ja tukipalveluihin, jotka liittyvät ratkaisuun " " ("palvelu"). Tähän sisältyy ohjelmistoratkaisu(t), joita tarjotaan paikan päällä olevana ratkaisuna, internetpohjaisena SaaS-ratkaisuna tai hybridiratkaisuna ("Ohjelmistopalvelut"), sekä koulutukset, joita tarjotaan webinaareina tai henkilökohtaisesti ("Työpajat").

2.2 Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja ei sovelleta Web Inclusionin tarjoamien palvelujen yhteydessä, vaikka Web Inclusion ei nimenomaisesti vastustaisi niitä. Erityisesti yleiset sopimusehdot eivät tule osaksi sopimusta, vaikka Web Inclusion alkaisi tarjota palvelua vastustamatta asiakkaan viittaamia yleisiä sopimusehtoja.

2.3 Yksittäisiin sopimusasiakirjoihin (yhdessä "sopimus") sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä:

a) sopimuslomake;

b) suoritustodistus;

c) palvelutasosopimus sopimus henkilötietojen käsittelystä toimeksiannosta (jos siitä on sovittu); ja

d) nämä yleiset sopimusehdot.

Ristiriitaisuuksien tai ristiriitaisuuksien sattuessa etusija annetaan etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi luetelluille asiakirjoille suhteessa etusijajärjestyksessä seuraavaksi lueteltuihin asiakirjoihin. Jos asiakirjat on lueteltu samalla tasolla, uusin asiakirja on etusijalla vanhempaan nähden.

 

 1. Tarjouksen kuvaus, käyttöönotto

3.1 Web Inclusion tarjoaa sopimuslomakkeessa ja palvelutodistuksessa kuvatut ohjelmistopalvelut sovitussa toimintamuodossa (SaaS, on-premise tai hybridi). Jos toimintamuotoa ei ole määritelty sopimuslomakkeessa tai palvelutodistuksessa, ohjelmistopalvelut tarjotaan SaaS-muodossa.

3.2 Web Inclusion tarjoaa sopimuslomakkeessa sovittuja työpajoja palveluina.

3.3 Sovitussa toimintamuodossa olevien ohjelmistopalvelujen tarjoamisen lisäksi Web Inclusion vastaa lisäpalveluista vain, jos niistä on nimenomaisesti sovittu. Tällaiset lisäpalvelut toimitetaan palveluina, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

3.4 Web Inclusionin tarjoamien palveluiden luonne ja toiminnot on esitetty Web Inclusionin allekirjoittamassa tarjouksessa tai muussa osapuolten sopimassa Web Inclusionin tarjouksessa ("sopimuslomake") ja sopimuslomakkeessa mainituissa asiakirjoissa, mukaan lukien palvelusertifikaatti, palvelutasosopimus ja nämä yleiset sopimusehdot. Web Inclusion ei ole velkaa mitään palveluja tai suoritusominaisuuksia, joita ei ole säännelty.

3.5 Ohjelmistopalvelujen toimittamisen tilaaminen sovitussa toimintamuodossa, työpajojen ja muiden palvelujen toimittaminen tapahtuu sopimuslomakkeella.

 

 1. Ohjelmistopalvelujen rekisteröinti, tarjoaminen, käyttö ja tuki

4.1 Ohjelmistopalvelut toimitetaan heti, kun Web Inclusion on tarjonnut asiakkaalle verkkopohjaisen pääsyn ohjelmistopalveluihin ja osoittanut käyttäjätilille lisenssit varattuja ohjelmistopalveluita varten.

4.2 Web Inclusion tarjoaa asennuspalveluja ja käyttöönottopalveluja vain siinä määrin kuin niistä on nimenomaisesti sovittu sopimuslomakkeessa tai palvelusertifikaatissa (koskee ensisijaisesti on-premise- ja hybridipalveluja).

4.3 Ohjelmistopalveluiden uudet versiot (esim. päivitykset, korjaukset, korjaukset) on annettava asiakkaan ladattavaksi edellyttäen, että ohjelmistopalveluita käytetään asiakkaan toimittamassa infrastruktuurissa (koskee sekä paikallisia että hybridipalveluita).

4.4 Ohjelmistopalvelut, jotka Web Inclusion antaa asiakkaan käyttöön maksutta (esim. maksutta saataville asetetut (beta-)versiot), voidaan lopettaa milloin tahansa.

4.5 Tukiaikoja, ohjelmistopalvelujen keskimääräistä saatavuutta, sikäli kuin niitä isännöi Web Inclusion (koskee SaaS- ja hybridipalveluja), ja muita palvelutasoja säännellään sovitussa palvelutasosopimuksessa.

4.6 Järjestelmäilmoitukset ja Web Inclusionin toimittamat tiedot, jotka liittyvät Web Inclusionin suorittamaan ohjelmistopalveluiden toimintaan, isännöintiin tai tukeen, voidaan asettaa saataville myös ohjelmistopalveluissa sekä välittää asiakkaalle sähköisessä muodossa.

4.7 Web Inclusionilla on oikeus milloin tahansa kehittää edelleen, rajoittaa tai vähentää ohjelmistopalvelujen toimintoja ("muutokset"). Web Inclusion ilmoittaa asiakkaalle muutoksista kohtuullisella varoitusajalla. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle joko sähköpostitse, ohjelmistopalveluiden sisällä tai muulla Web Inclusionin valitsemalla viestintävälineellä. Jos asiakas ei muutoksen seurauksena voi käyttää ohjelmistopalveluja sopimuksessa sovittuihin tai oletettuihin tarkoituksiin tai niitä voidaan käyttää vain vakavin rajoituksin, asiakkaalla on erityinen peruutusoikeus. Rajoitus katsotaan vakavaksi, jos ohjelmistopalvelut eivät enää sovellu asiakkaan tarkoituksiin, joista on tullut Web Inclusionin tunnistettavissa oleva sopimuspohja. Asiakkaan on käytettävä erityistä peruuttamisoikeutta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon suunnitellusta muutoksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse Web Inclusionille. Tag Tällöin sopimussuhde päättyy sinä päivänä, jona muutos toteutetaan, mutta aikaisintaan silloin, kun Web Inclusion on vastaanottanut peruutuksen. Erityisperuutus ei tule voimaan, jos Web Inclusion pidättäytyy toteuttamasta muutosta ohjelmistopalveluihin.

4.8 Web Inclusion pidättää itsellään oikeuden estää varoituksen jälkeen ohjelmistopalveluiden käytön asiakkaalta, ellei varoitus ole välttämätön, jos asiakas

a) rikkoo sopimusta tai sovellettavaa lakia ja/tai

b) on tahallisesti antanut hakemuksessa vääriä tietoja ja/tai

c) loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja/tai

d) käyttää väärin Web Inclusionin palveluja ja/tai

e) jos on olemassa 14.3 kohdan mukainen perusteltu syy.

 

 1. Täyttöpaikka ja -aika

5.1 Siltä osin kuin ohjelmistopalveluja käytetään Web Inclusionin tarjoamassa infrastruktuurissa (koskee SaaS- ja hybridipalveluja), ohjelmistopalvelujen tarjoamisen suorituspaikka on niiden palvelimien sijaintipaikka, joilla ohjelmistopalveluja käytetään. Muussa tapauksessa Web Inclusion tarjoaa sopimuspalvelut Web Inclusionin rekisteröidyssä toimipaikassa, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

5.2 Siltä osin kuin on sovittu toteutus- tai valmistumisajoista, nämä määräajat sitovat Web Inclusionia vain, jos ne on kirjallisesti nimenomaisesti määritelty sitoviksi. Muussa tapauksessa määräajat toimivat Web Inclusionin suunnitteluparametreina.

 

 1. Immateriaalioikeudet, käyttöoikeudet

6.1 Materiaaliominaisuus

6.1.1 Web Inclusion omistaa edelleen kaikki immateriaalioikeudet ohjelmistopalveluihin, työpajan asiakirjoihin ja muiden palveluiden tuloksiin. Kaikki niihin liittyvät tai niihin sisältyvät tai niistä johtuvat immateriaalioikeudet ("uudet oikeudet") ovat Web Inclusionin yksinomaista omaisuutta. Tämä pätee myös silloin, jos tällaiset uudet oikeudet perustuvat asiakkaan, käyttäjien tai kolmansien osapuolten ehdotuksiin, määrittelyihin, palautteeseen, vaatimuksiin, ideoihin, panoksiin, kommentteihin tai muuhun panokseen. Uudet oikeudet eivät koske asiakastietoja, joita käsitellään ohjelmistopalveluiden kautta. Ellei toisin sovita, kaikki oikeudet edellä mainittuihin asiakastietoihin ja niihin liittyen ovat asiakkaan yksinomaista omaisuutta suhteessa Web Inclusioniin.

6.1.2 Asiakas ei saa missään tapauksessa yksinoikeutta jo olemassa olevien komponenttien käyttöön. "Jo olemassa olevilla komponenteilla" tarkoitetaan ohjelmistopalveluiden lisäksi kaikkia ohjelmistokehityksen tai muiden työtulosten komponentteja, jotka Web Inclusion tai kolmas osapuoli on kehittänyt ennen sopimusta ja/tai siitä riippumatta. Web Inclusion tai kolmas osapuoli pysyy yksinomaisena aineellisena omistajana jo olemassa oleviin komponentteihin.

6.2 Ohjelmistopalvelujen lisenssi

6.2.1 Web Inclusion myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Web Inclusionin ohjelmistopalveluja ja niihin liittyvää kehitystyötä omiin liiketoimintatarkoituksiinsa sopimuksen voimassaoloaikana. Lisätietoja on sovitussa sopimuslomakkeessa ja palvelutodistuksessa. Asiakkaan on noudatettava sovittua käyttöoikeuden soveltamisalaa, jossa voidaan määrätä käyttöoikeuden rajoitetusta käytöstä ohjelmistopalveluiden ja/tai sovellusalueiden käyttöön oikeutettujen käyttäjien osalta. Käyttöoikeus syntyy, kun ensimmäinen maksettava maksu on maksettu.

6.2.2 Ohjelmistopalveluja saa kopioida vain sovitun käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kaikki muut oikeudet, erityisesti oikeus levittää ohjelmistopalveluja, mukaan lukien oikeus vuokrata, muokata ja asettaa ne julkisesti saataville, jäävät yksinomaan Web Inclusionille.

6.2.3 Dekompilointi on sallittua vain lain edellyttämissä tapauksissa Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) 69 e §:n tai vastaavien kansallisten säännösten mukaisesti. Jos purkamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet, asiakkaan on toimitettava Web Inclusionille ennen käyttöä kolmannen osapuolen kirjallinen vakuutus, jossa kolmas osapuoli sitoutuu suoraan Web Inclusionille noudattamaan tämän kohdan 6.2 määräyksiä.

6.2.4 Jos lisenssin sovittu laajuus ylitetään, Web Inclusionilla on oikeus vaatia lisäkorvausta sopimuslomakkeen määräysten mukaisesti. Jos sopimuslomakkeessa ei ole sovittu korvauksesta tapauksissa, joissa sopimuslomakkeessa myönnetyn lisenssin laajuus ylittyy, Web Inclusion voi vaatia lisäkorvausta, joka perustuu osapuolten välillä sovittuun lisenssimaksuun lisenssin sovitun laajuuden osalta. Mahdolliset muut vahingonkorvausvaatimukset eivät vaikuta tähän.

6.2.5 Asiakas ei myöskään saa tehdä seuraavaa

a) kopioida, kääntää, purkaa, purkaa kokoonpanoa, purkaa kokoonpanoa, tehdä käänteistä insinöörityötä tai muulla tavoin muuttaa ohjelmistopalveluja kokonaan tai osittain tai luoda niistä johdannaisia teoksia; ohjelmistopalvelujen dokumentaatiota voidaan kuitenkin kopioida sisäiseen käyttöön tarvittavassa laajuudessa;

b) käyttää ohjelmistopalveluja tavalla, joka rikkoo sovellettavia lakeja, erityisesti sellaisten tietojen ja datan siirtäminen, jotka ovat laittomia tai loukkaavat kolmansien osapuolten omistusoikeuksia;

c) vaarantaa tai kiertää ohjelmistopalvelujen toimintaa tai turvallisuutta.

6.2.6 Asiakas vastaa niiden käyttäjien, joille hän on antanut pääsyn ohjelmistopalveluihin, teoista kuten omista teoistaan.

6.3 Työpajan asiakirjat

6.3.1 Maksettuaan maksettavan korvauksen kokonaisuudessaan asiakas saa siirtokelvottoman, yksinkertaisen, alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää työpajan asiakirjoja omiin sisäisiin tarkoituksiinsa.

6.3.2 Omistusoikeus Web Inclusionin asiakkaalle työpajatarkoituksiin luomien aineistojen kopioihin siirtyy asiakkaalle, kun maksettava korvaus on maksettu kokonaisuudessaan.

6.4 Muiden palvelujen tulokset

Muiden Web Inclusion Services -palvelujen tulosten osalta asiakas saa yksinkertaisen ja pysyvän oikeuden käyttää näitä tuloksia omiin liiketoimintatarkoituksiinsa.

6.5 Analyysitiedot

Web Inclusion voi tässä jaksossa esitetyin ehdoin luoda anonymisoituja analyysejä, joissa käytetään (osittaisia) asiakastietoja ja tietoja, jotka ovat peräisin asiakkaan ja käyttäjien ohjelmistopalvelujen käytöstä ("analyysit"). Tiedot anonymisoidaan ja aggregoidaan analyysejä varten, jotta niitä ei voida jäljittää yksittäisiin yrityksiin tai luonnollisiin henkilöihin. Analyysitietoja käytetään tuoteparannuksiin, resurssien parantamiseen, tuen parantamiseen, tuotteiden suorituskyvyn parantamiseen, tietoturvan ja tietojen eheyden tarkistamiseen, vertailuanalyyseihin ja uusien tuotteiden luomiseen. Analyysit ja anonymisointiprosessi toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti.

 

 1. Korvaukset ja laskutusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

7.1 Lisenssimaksut

7.1.1 Nykyiset maksut laskutetaan vuosittain etukäteen, ellei toisin sovita.

7.1.2 Jos palvelu alkaa tai päättyy laskutuskauden aikana, kyseinen laskutuskausi lasketaan suhteellisesti.

7.1.3 Palveluista, joista maksetaan korvaus ajan ja materiaalin perusteella, maksetaan korvaus kuukausittain jälkikäteen, ellei toisin sovita.

7.1.4 Web Inclusionilla on valtuudet mukauttaa nykyisiä palkkioita ja muita korvauksia seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Web Inclusion voi muuttaa korvausmaksuja sopivassa määrin ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti tai sähköpostitse kaksi (2) kuukautta etukäteen kustannusten nousun ja toiminnallisten parannusten kompensoimiseksi.

a) Epäselvissä tapauksissa palkkojen mukauttaminen on asianmukaista, jos tällä hetkellä sovittuja palkkoja ei koroteta yli 6 prosentilla.

b) Jos oikaisu ei ole asianmukainen, asiakkaalla on oikeus vastustaa sitä. Jos asiakas ei käytä oikeuttaan vastustaa kirjallisesti neljän (4) viikon kuluessa oikaisuilmoituksen vastaanottamisesta, uudet korvausmaksut katsotaan hyväksytyiksi. Jos asiakas käyttää vastalauseoikeuttaan ajoissa, Web Inclusionilla on mahdollisuus purkaa sopimus neljän (4) viikon kuluessa vastalauseen vastaanottamisesta.

7.2 Työpajoista ja muista palveluista maksettavat korvaukset

7.2.1 Jos lisäpalveluita tilataan, laskutus tapahtuu yleensä suhteellisesti etukäteen ja suhteellisesti palvelun suorittamisen jälkeen, elleivät osapuolet toisin sovi. Jos palvelut laskutetaan ajan ja materiaalin perusteella, laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

7.2.2 Epäselvissä tapauksissa ilmoitetut hinnat ovat arvioita, ellei kiinteistä hinnoista ole nimenomaisesti sovittu. Kiinteät hinnat ovat sitovia vain siinä määrin kuin osapuolten välillä sovittuja oletuksia noudatetaan.

7.2.3 Lisäksi Web Inclusionilla on oikeus saada korvaus työpajojen ja muiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuneista tarpeellisista ja todistetuista kuluista, mukaan lukien matkakulut. Työpajaasiakirjojen toimittamisesta ei makseta erillistä korvausta, ellei toisin sovita.

7.3 Laskutusmuodot

7.3.1 Kaikki Web Inclusionin ilmoittamat tai sopimuksessa mainitut hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Jos arvonlisävero on maksettava, ilmoitettuun nettohintaan lisätään toimitushetkellä voimassa oleva lakisääteinen arvonlisävero.

7.3.2 Kaikki korvaukset on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuajan umpeutumisen jälkeen asiakas on maksuhäiriöinen.

7.3.3 Web Inclusion toimittaa asiakkaalle laskun oman harkintansa mukaan postitse tai lähettää laskun asiakkaalle sähköisesti (esim. PDF-muodossa sähköpostitse). Asiakas hyväksyy sähköisen laskutuksen.

7.3.4 Asiakas voi kuitata vain riidattomia tai vahvistetulla tuomiolla tunnustettuja saatavia ja perustaa pidätysoikeuden vain riidattomiin tai vahvistetulla tuomiolla tunnustettuihin saataviin.

7.3.5 Asiakas vastaa kaikista palvelujen tarjoamisesta aiheutuvista veroista, maksuista, tulleista ja tullimaksuista, mukaan lukien lähdevero. Asiakkaan on korvattava Web Inclusion kaikilta kolmansien osapuolten, mukaan lukien veroviranomaisten, vaatimuksilta, jotka liittyvät lauseessa 1 tarkoitettuihin veroihin, maksuihin, tulleihin ja tulleihin. Jos Web Inclusionin on lain mukaan vähennettävä veroja, maksuja, veroluonteisia maksuja tai tulleja saamastaan korvauksesta, asiakas on velvollinen palauttamaan Web Inclusionille vastaavan summan.

 

 1. Asiakkaan yhteistyö

8.1 Asiakkaan yleiset yhteistyövelvoitteet on lueteltu jäljempänä. Asiakkaan muita yhteistyövelvoitteita voi aiheutua sopimuslomakkeesta ja Web Inclusionin ja asiakkaan välisistä yksittäisistä sopimuksista.

8.2 Asiakkaan on tehtävä yhteistyötä sopimusvelvoitteiden täyttämisessä tarvittavassa määrin ja maksutta, esimerkiksi antamalla käyttöön työntekijöitä, tietotekniikkajärjestelmiä ja tietoliikennelaitteita tarvittavia asennuksia varten. Asiakkaan on toimitettava Web Inclusionille kaikki tiedot, tiedot, sisältö ja asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi ja joita Web Inclusion tarvitsee sopimuksen täyttämiseksi.

8.3 Asiakkaan on tiedotettava ja pidettävä itsensä ajan tasalla ohjelmistopalvelujen olennaisista toiminnallisista ominaisuuksista sekä niiden teknisistä vaatimuksista (esim. laitteistovaatimuksista, käyttöjärjestelmistä, tuetuista selainversioista ja rajapinnoista).

8.4 Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan IT-järjestelmät täyttävät tekniset vaatimukset ja ovat ajan tasalla. Web Inclusion ei ota vastuuta ohjelmistopalvelujen oikeasta näyttämisestä ja toiminnasta, jos käyttäjä käyttää Internet-selainta, jota ohjelmistopalvelut eivät tue tai joka ei ole ajan tasalla.

8.5 Asiakas on yksin vastuussa IT-infrastruktuuristaan. Erityisesti sen asennuksesta ja toiminnasta. Asiakas vastaa kaikista IT-infrastruktuurinsa asennuksesta ja toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

8.6 Asiakkaan on asennettava Web Inclusionin toimittamat uudet ohjelmistoversiot viipymättä (koskee paikallisia ja hybridipalveluja).

8.7 Asiakkaan on testattava ohjelmistopalvelut ja ohjelmistopalveluiden uudet ohjelmistoversiot perusteellisesti varmistaakseen, että niissä ei ole vikoja ennen niiden tuotantokäytön aloittamista. Asiakkaan on ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimiin siltä varalta, että ohjelmistopalvelut eivät toimi tai eivät toimi asianmukaisesti (esim. varmuuskopioimalla tietoja, tekemällä vikadiagnoosia ja tarkistamalla tuloksia säännöllisesti). Ellei nimenomaisesti toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki Web Inclusionin palveluntarjonnan yhteydessä työskentelevät henkilöt voivat olettaa, että kaikki tiedot, joiden kanssa he voivat olla tekemisissä, on varmuuskopioitu.

8.8 Asiakas kantaa riskin siitä, että ohjelmistopalvelut ja muut palvelut täyttävät sen vaatimukset ja että niitä voidaan käyttää sen kaupallisiin tarkoituksiin. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että Web Inclusionin palvelut ovat asiakkaaseen sovellettavien lakisääteisten ja viranomaismääräysten sekä sen sisäisten vaatimustenmukaisuusmääräysten mukaisia.

8.9 Jos asiakas käyttää ohjelmistoja, joita Web Inclusion ei ole toimittanut, asiakkaan on varmistettava, että hänellä on kaikki käyttöoikeudet näihin ohjelmistoihin, joita hän käyttää Web Inclusionin palveluiden yhteydessä.

8.10. Asiakkaan on käsiteltävä käyttäjätilinsä käyttöoikeustietoja luottamuksellisesti, eikä hän saa antaa niitä kolmansien osapuolten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätilillä tehdyistä toimista, jotka liittyvät kyseisen käyttäjän salasanaan, ellei asiakas pysty osoittamaan, että käyttäjä on päässyt käsiksi asiakkaan käyttötietoihin vain Web Inclusionin sopimusrikkomuksen vuoksi. Asiakas on vastuussa Web Inclusionille käyttäjän toimista.

8.11. Asiakkaan on ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimiin siltä varalta, että ohjelmistopalvelut eivät toimi tai eivät toimi asianmukaisesti. Tässä yhteydessä asiakkaan on säännöllisesti varmuuskopioitava tiedot ja tarkistettava tulokset. Asiakas on yksin vastuussa liiketoiminnalleen tärkeiden tietojensa ja asiakirjojensa säännöllisestä ja täydellisestä varmuuskopioinnista.

8.12. Asiakas vastaa siitä, että hänen ohjelmistopalveluihin lähettämänsä tiedot ja asiakirjat ovat oikeita ja että niissä ei ole haittaohjelmia, kuten viruksia, matoja, troijalaisia jne. Asiakas vastaa virheellisten tietojen ja asiakirjojen aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa virheellisten tietojen ja asiakirjojen aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa siitä, että tiedot ja asiakirjat on lähetetty sovellettavien lakisääteisten säännösten mukaisesti.

8.13. Jos ohjelmistopalveluihin tuodaan tiedostoja, asiakkaan on varmistettava, että ohjelmistopalvelut tukevat tiedostomuotoa, tiedostonimeä ja tiedostokokoa. Web Inclusion ei ole vastuussa kyseisen tiedoston tuonnin onnistumisesta.

8.14. Asiakas on velvollinen toimittamaan ja tekemään yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka ovat välttämättömiä tilauksen toteuttamiseksi hyvissä ajoin, mutta viimeistään Web Inclusionin sitä pyytäessä.

8.15. Jos asiakas ei täytä vaadittuja yhteistyövelvoitteita tai ei täytä niitä asianmukaisesti, Web Inclusionin velvollisuus tarjota palveluja raukeaa siltä osin ja siltä ajalta, jolloin Web Inclusionin palvelujen tarjoaminen on riippuvainen asiakkaan yhteistyövelvoitteiden aiemmasta täyttämisestä. Web Inclusionilla on oikeus vaatia korvausta mahdollisista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat yhteistyön puuttumisesta tai viivästymisestä.

 

 1. Lupien valvonta, myöhempi lupien myöntäminen

9.1 Jos asiakas havaitsee, että lisenssejä ei ole ostettu riittävästi, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä Web Inclusionille. Asiakas on tällöin velvollinen joko varmistamaan, että ohjelmistopalveluja käytetään tästä lähtien sovittujen lisenssiehtojen mukaisesti, tai hankkimaan tarvittavan määrän lisälisenssejä erillisellä sopimuksella.

9.2 Web Inclusionilla on oikeus tarkistaa ohjelmistopalvelujen käyttö asianmukaisin väliajoin mittauksin. Mittauksen voi suorittaa joko Web Inclusion tai Web Inclusionin toimeksiannosta toimiva kolmas osapuoli. Web Inclusion ottaa asianmukaisesti huomioon asiakkaan luottamuksellisuusnäkökohdat.

9.3 Periaatteessa mittaus suoritetaan asiakkaan itse ilmoittamalla tavalla, jolloin asiakas käyttää Web Inclusionin tarjoamia mittaustyökaluja (jos saatavilla). Jos itseilmoituksesta kieltäydytään tai se ei tuota mielekkäitä tuloksia tai jos on viitteitä siitä, että asiakas loukkaa oikeuksiaan, Web Inclusion voi suorittaa mittauksen myös paikan päällä asiakkaan tiloissa. Asiakkaan on tuettava Web Inclusionia kohtuullisessa määrin tutkimuksen aikana, erityisesti myöntämällä pääsy IT-järjestelmiin tarvittavassa määrin.

9.4 Web Inclusion vastaa Web Inclusionin omista mittauskustannuksista, jos asiakkaalla on riittävä lisenssi. Jos asiakkaalla ei ole riittävää lisenssiä, asiakas vastaa Web Inclusionille mittauksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

 

 1. Kolmansien osapuolten teollisoikeuksia koskevat vaatimukset

10.1 Jos kolmas osapuoli väittää, että ohjelmistopalveluiden käyttö loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeuksia, asiakkaan on ilmoitettava siitä välittömästi ja kattavasti kirjallisesti Web Inclusionille. Jos asiakas lopettaa ohjelmistopalvelujen käytön vahinkojen minimoimiseksi tai muista syistä, asiakkaan on ilmoitettava kolmannelle osapuolelle, että käytön lopettaminen ei merkitse väitetyn omistusoikeuden loukkauksen tunnustamista.

10.2 Osapuolet tekevät parhaansa tukeakseen toisiaan puolustamaan oikeuksiaan kolmatta osapuolta vastaan ja puolustautumaan väitettyä omistusoikeuden loukkausta vastaan tai pääsemään kaupallisesti kohtuulliseen ratkaisuun.

 

 1. Takuu

11.1 Ellei nimenomaisesti toisin ole kirjallisesti sovittu, palvelujen (erityisesti kehitys-, räätälöinti- ja käyttöönottopalvelujen, konsultoinnin, koulutuksen ja tietojen vientipalvelujen) tarjoamiseen sovelletaan palvelusopimuslakia. Jos palvelua ei toimiteta sopimuksen mukaisesti ja Web Inclusion on tästä vastuussa, Web Inclusion on velvollinen toimittamaan palvelun sopimuksen mukaisesti kohtuullisessa ajassa ilman lisäkustannuksia asiakkaalle. Edellytyksenä tälle on asiakkaan kirjallinen reklamaatio.

11.2 Kaikki palvelua koskevat tiedot eivät muodosta takuuta palvelun laadusta, ellei takuusta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Palvelun erityistä laatua ei voida johtaa mainosmateriaalista tai julkisista lausunnoista, jos Web Inclusion ei ole nimenomaisesti kirjallisesti vahvistanut niiden erityistä sisältöä.

11.3 Ohjelmistopalveluihin sovelletaan edellä mainitusta kohdasta 11.1 poiketen seuraavia takuumääräyksiä:

11.3.1 Häiriöt on ilmoitettava tekstimuodossa virheellisen toiminnan ymmärrettävällä kuvauksella, joka on todistettava mahdollisuuksien mukaan tallenteilla (esim. kuvakaappauksilla) tai muilla vikoja havainnollistavilla asiakirjoilla. Vikailmoituksen on mahdollistettava vian jäljentäminen. Asiakkaan on nimettävä mielekäs yhteyshenkilö vikaa varten. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuuksiin.

11.3.2 Web InclusionWeb Inclusion ei takaa ohjelmistopalvelujen oikeaa näyttöä ja toimintaa, jos asiakas käyttää verkkoselainta, jota Web Inclusion ei tue tai joka ei ole ajan tasalla.

11.3.3 Olennaisesta virheestä on kyse vain, jos ohjelmistopalvelut poikkeavat merkittäviltä osin ohjelmistopalvelujen dokumentaatiosta tai sopimuksessa sovitusta laadusta.

11.3.4 Jos kyseessä on olennainen virhe, Web Inclusionilla on oikeus korjata virhe toimittamalla uusi versio tai päivitys osana Web Inclusionin versio-, päivitys- ja päivityssuunnittelua. Virhe voidaan korjata myös siten, että Web Inclusion osoittaa asiakkaalle kohtuullisia tapoja välttää virheen vaikutukset.

11.3.5 Omistusoikeusvirheiden tapauksessa Web Inclusionin on oman harkintansa mukaan joko (i) annettava asiakkaalle oikeus käyttää palvelua sovitulla tavalla tai (ii) muutettava palvelua siten, että väitetty oikeudenloukkaus mitätöityy, mutta asiakkaan sopimusperusteinen käyttö ei sen seurauksena kohtuuttomasti heikkene.

11.3.6 Oikeutta itsekorjaukseen ei ole, erityisesti BGB:n 536a §:n 2 momentin mukaisesti.

11.3.7 Sovellettavat vastaus- ja korjausaika vahvistetaan sovitussa palvelutasosopimuksessa.

11.3.8 Takuu on poissuljettu, jos viat johtuvat siitä, että

a) asiakas tai asiakkaan valtuuttamat käyttäjät ovat käyttäneet ohjelmistopalveluja väärin, jolloin väärinkäytöstä on kyse erityisesti silloin, jos palvelua ei käytetä ohjelmistopalveluja koskevien asiakirjojen mukaisesti;

b) asiakas ei ole tehnyt yhteistyötä tai ei ole tehnyt sitä ajoissa.

11.3.9 Ilmaispalveluiden (esim. ohjelmistopalveluiden ilmaisten (beta-)versioiden) virheiden takuu rajoittuu tapauksiin, joissa Web Inclusion salaa virheet asiakkaalta vilpillisesti. Muussa tapauksessa asiakkaalla ei ole takuuvaatimuksia ilmaispalveluiden virheiden osalta.

11.3.10. Jos Web Inclusion tarjoaa vianmääritys- tai vian korjauspalveluja ilman, että se on siihen velvollinen, Web Inclusion voi vaatia kohtuullisen korvauksen ajasta ja vaivasta. Tämä pätee erityisesti, jos ilmoitettua olennaista vikaa ei voida jäljentää tai jos takuu on suljettu pois kohdan 11.3.8 mukaisesti tai jos jälkikäteen käy ilmi, että vikaa ei ollutkaan.

11.4 Asiakkaan takuuvaatimukset vanhentuvat vuoden kuluessa. Tässä tapauksessa vanhentumisaika alkaa virheellisen suoritusobjektin luovuttamisesta. Sitä vastoin vanhentumisaika on voimassa, jos virhe on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, jos pelkällä huolimattomuudella aiheutettu virhe on johtanut henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuvaan vahinkoon tai jos sopimuksen mukaisen palvelun laadusta on annettu takuu.

11.5 Vahingonkorvausvelvollisuutta ja turhia kuluja säännellään yksinomaan 12 kohdassa.

 

 1. Vastuu

12.1 Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa tahallisuudesta ja huolimattomuudesta. Asiakas vastaa työntekijöidensä, apulaistensa, elintensä, käyttäjiensä ja edustajiensa käyttäytymisestä samalla tavoin kuin omasta käyttäytymisestään.

12.2 Verkkosivujen sisällyttämisen vastuu

12.2.1 Web Inclusion vastaa rajoituksetta tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Muilta osin sovelletaan kohdissa 12.2.2-12.2.7 esitettyjä rajoituksia.

 

12.2.2 Web InclusionWeb Inclusion on vastuussa sellaisten velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta, joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen ja joiden noudattamiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa Web Inclusion vastaa kuitenkin vain ennakoitavissa olevasta, sopimukselle tyypillisestä vahingosta. Web Inclusion ei ole vastuussa muiden kuin edellisissä lauseissa mainittujen velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta.

12.2.3 Vahingonkorvausvastuu ja korvaus turhista kuluista on rajoitettu yhden sopimusvuoden sopimusarvoon tai 10 000,00 euroon, sen mukaan, kumpi on korkeampi, rikkomustapausta kohti. Jos sopimuskausi on kuitenkin lyhyempi kuin yksi vuosi, vastuu rajoittuu asiakkaan maksamaan korvaukseen, ellei maksettu korvaus ole suurempi kuin edellä nimenomaisesti määritetty vastuun määrä. Jos rikkomustapauksia on useita yhden sopimusvuoden aikana, Web Inclusionin vastuu rajoittuu kaksinkertaiseen sopimusarvoon yhden sopimusvuoden ajalta tai, jos sopimuksen kesto on alle vuosi, kaksinkertaiseen maksettuun korvaukseen tai 20 000,00 euroon sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

12.2.4 Web Inclusion ei ole vastuussa voiton menetyksestä. Tietojen katoamistapauksessa Web Inclusion korvaa vain palautuskustannukset siihen määrään asti, joka olisi aiheutunut, jos tiedot olisi varmuuskopioitu asianmukaisesti ja säännöllisesti.

12.2.5 Tiukka vastuu virheistä, jotka olivat olemassa jo sopimuksen tekohetkellä Alt. 536a §:n 1 momentin mukaisesti. 1 BGB on suljettu pois.

12.2.6 Siltä osin kuin vastuu on suljettu pois tai rajoitettu tämän kohdan mukaisesti, tämä poissulkeminen tai rajoittaminen koskee myös Web Inclusionin työntekijöiden, sijaisten ja elinten sekä kaikkien Web Inclusionin alihankkijoiden henkilökohtaista vastuuta.

12.2.7 Tämän kohdan 12.2 mukaisia vastuun poissulkemisia ei sovelleta, jos kyseessä on hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantuminen tai jos Web Inclusion on ottanut takuun. Tuotevastuulain mukainen vastuu säilyy ennallaan.

12.3 Ylivoimainen este

12.3.1 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimuksen täyttämisen laiminlyönnistä tai viivästymisestä. "Ylivoimaisella esteellä" tarkoitetaan kaikkia olosuhteita, joihin osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa, erityisesti sotaa, terrori-iskuja, luonnonkatastrofeja, pandemioita (erityisesti COVID-19:n uusia mutaatioita), onnettomuuksia, työtaistelutoimia, kolmansien osapuolten toimia tai viranomais-, viranomais- ja/tai oikeustoimia, sikäli kuin ne eivät johdu sen osapuolen virheestä, jonka suoritus peruuntuu tai viivästyy.

12.3.2 Sopimuksen allekirjoitushetkellä vallitsevia olosuhteita, jotka johtuvat koronapandemiasta, ei pidetä tässä kohdassa 12.3 tarkoitettuna ylivoimaisena esteenä. Jos koronapandemian torjuntatoimenpiteitä tiukennetaan sopimuksen tekemisen jälkeen, osapuolet sitoutuvat minimoimaan tästä johtuvat haitat palveluiden tarjoamiselle niin pitkälle kuin mahdollista. Osapuoli vapautuu velvoitteidensa täyttämisestä koronapandemiaan liittyvien toimenpiteiden tiukentamisen vuoksi vain siltä osin kuin palvelujen tarjoaminen on objektiivisesti arvioiden heikentynyt tai mahdotonta.

12.4 Vanhentuminen

Jos kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, henkilövahinko tai tuotevastuulain mukainen vastuu, sovelletaan lakisääteisiä vanhentumisaikoja. Muutoin kaikkiin vahingonkorvausvaatimuksiin tai korvauksiin kantajan turhista kuluista sovelletaan yhden vuoden vanhentumisaikaa sopimusperusteisessa ja sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa. Vanhentumisaika alkaa siitä ajankohdasta, jolloin kantaja saa tietää toisen osapuolen sopimusvelvoitteiden rikkomisesta tai ainakin hänen on täytynyt saada tietää siitä (huolimaton tietämättömyys). Se alkaa kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua vaatimuksen syntymisestä.

 

 1. Luottamuksellisuus ja Privacy Policy

13.1 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

13.1.1 Vastaanottava osapuoli saa käyttää luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja ainoastaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen tai - siinä määrin kuin se on tarpeen - sopimusperusteisten palvelujen käyttämiseen.

13.1.2 "Luottamuksellisella tiedolla" tarkoitetaan edellä toisessa virkkeessä tarkoitettua tietoa, jonka toinen osapuoli ("luovuttava osapuoli") on luovuttanut toiselle osapuolelle ("vastaanottava osapuoli") tai joka muutoin tulee vastaanottavan osapuolen tietoon projektin aikana, riippumatta siitä, onko tieto luovutettu suoraan tai välillisesti kirjallisesti, suullisesti tai esineiden katselemisen kautta ennen sopimuksen allekirjoittamista vai sen jälkeen, ja riippumatta siitä, onko se teollis- ja tekijänoikeuksien kohteena vai ei. Luottamuksellisia tietoja ovat (i) tämän sopimuksen hinnat ja ehdot, markkinointistrategiat, taloudelliset tiedot tai ennusteet, myyntiarviot ja liiketoimintasuunnitelmat, (ii) tuotteita tai palveluja koskevat suunnitelmat, (iii) keksinnöt, uudet mallit, prosessit, kaavat tai teknologiat, (iv) keskeneräiset työt, lähdekoodi, (v) kaikki muut tiedot, jotka on nimetty luottamuksellisiksi tai jotka on selvästi tunnistettavissa luottamuksellisiksi tiedoiksi luovuttavalle osapuolelle.

13.1.3. Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto, jonka vastaanottava osapuoli voi osoittaa, että (i) se on ollut julkisesti tiedossa ja yleisesti saatavilla ennen kuin paljastava osapuoli on paljastanut sen, (ii) se on tullut julkisesti tunnetuksi ja yleisesti saatavilla sen jälkeen, kun paljastava osapuoli on paljastanut sen vastaanottavalle osapuolelle ilman vastaanottavan osapuolen toimia tai toimimatta jättämistä. (iii) oli vastaanottavan osapuolen hallussa jo silloin, kun luovuttava osapuoli paljasti sen, (iv) vastaanottava osapuoli sai sen kolmannelta osapuolelta rikkomatta salassapitovelvollisuutta, tai (v) vastaanottava osapuoli kehitti sen itsenäisesti viittaamatta luovuttavan osapuolen luottamuksellisiin tietoihin tai käyttämättä niitä.

13.1.4 Jos luottamuksellisia tietoja on luovutettava viranomais- tai tuomioistuinmääräyksen tai oikeudellisen velvoitteen vuoksi, vastaanottava osapuoli saa luovuttaa vain sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka ovat tarpeen velvoitteen täyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä luovuttavalle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä niin pian ja siinä laajuudessa kuin laki sallii. Osapuolten on avustettava toisiaan siinä määrin kuin se on laillisesti mahdollista tietojen paljastamisen välttämiseksi.

13.1.5 Vastaanottavan osapuolen on käsiteltävä kaikkea luottamuksellista tietoa ehdottoman luottamuksellisesti ja noudatettava kohtuullista huolellisuutta, joka ei kuitenkaan saa olla vähäisempää kuin sen omien luottamuksellisten tietojensa suojaamiseen käyttämä huolellisuus. Vastaanottava osapuoli ei saa paljastaa siltä saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle (ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä). Kumpikin osapuoli on vastuussa johtajiensa, toimihenkilöidensä, työntekijöidensä, asiamiestensä tai edustajiensa ("edustajat") tekemistä tämän sopimuksen rikkomisista riippumatta siitä, oliko kyseisillä edustajilla valtuudet vastaanottaa tällaista tietoa tämän sopimuksen mukaisesti.

13.2. Privacy Policy

Osapuolet sitoutuvat myös noudattamaan sovellettavia tietosuojasäännöksiä. Osapuolet tekevät tarvittaessa tarvittavat tietosuojasopimukset, jotka Web Inclusion antaa asiakkaan saataville sopimusta varten.

13.3 Nimittäminen yhteistyökumppaniksi

Osapuolet voivat viitata toiseen osapuoleen nimeltä lehdistössä, tuote-esitteissä, taloudellisissa raporteissa, verkkosivuillaan ja tiedotusmateriaalissa ja osoittaa, että osapuolten välillä on tai on ollut sopimussuhde. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa peruuttaa tämän luvan kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

 1. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanomisen seuraukset

14.1 Sopimus on voimassa sopimuslomakkeessa määritellyn ajan. Ellei toisin mainita, sen vähimmäiskesto on yksi (1) vuosi.

14.2 Sovelletaan sopimuslomakkeessa määriteltyjä peruutusjaksoja. Vähimmäisajan tai pidennysajan aikana sopimusta ei voida irtisanoa tavanomaisella irtisanomisella, vaan aikaisintaan kyseisen ajan päättyessä. Ylimääräinen irtisanominen perustellusta syystä ei vaikuta tähän.

14.3 Tärkeä syy Web Inclusionin irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa katsotaan olevan olemassa erityisesti, jos:

a) asiakas on myöhässä korvauksen maksamisessa eikä suorita maksua kokonaisuudessaan huolimatta kirjallisesta varoituksesta, jossa on vähintään 14 päivän määräaika;

b) asiakas ei täytä sovittuja yhteistyövelvoitteita tai ei täytä niitä sopimuksen mukaisesti ja Web Inclusionin palvelujen tarjoaminen heikkenee tämän seurauksena merkittävästi;

c) asiakas rikkoo vakavasti sopimusmääräyksiä;

d) Web Inclusion joutuu lopettamaan palvelujen tarjoamisen viranomaismääräysten tai oikeuden päätösten vuoksi;

e) Web Inclusion ei voi enää jatkaa palvelun tarjoamista muista tärkeistä syistä.

14.4 Peruutukset on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse.

14.5 Kaikissa sopimuksen irtisanomistapauksissa - oikeudellisesta syystä riippumatta - asiakas on velvollinen välittömästi lopettamaan ohjelmistopalvelujen käytön ja pääsyn ohjelmistopalveluihin.

14.6 Asiakkaalla on mahdollisuus viedä ohjelmistopalveluihin tallennetut asiakkaan tiedot vakiomuodossa sopimuksen päättymiseen saakka. Sopimuksen päättymisen jälkeen Web Inclusion poistaa ohjelmistopalveluihin jääneet asiakkaan tiedot, ellei niiden säilyttämistä vaadita pakottavien lakisääteisten säännösten vuoksi tai todistelutarkoituksessa.

14.7 Jos osapuolten välinen sopimus irtisanotaan - mistä tahansa oikeudellisesta syystä - sovelletaan edelleen niitä määräyksiä, jotka merkityksensä ja tarkoituksensa mukaan oikeuttaisivat niiden jatkuvan soveltamisen myös keskinäisten suoritusvelvoitteiden päättymisen jälkeen. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat näiden yleisten sopimusehtojen määräykset:

 • Privacy PolicyLuottamuksellisuutta ja ;
 • Vastuuta koskevat säännökset;
 • Palkkausta ja laskutusta koskeva asetus, kunnes maksamatta oleva palkkio on maksettu kokonaisuudessaan;
 • Lopulliset säännökset.

 

 1. Loppusäännökset

Yleisten sopimusehtojen muutokset: Näiden yleisten sopimusehtojen muutokset tarjotaan asiakkaalle tekstimuodossa viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen ehdotettua voimaantulopäivää. Asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa, jos hän ei ole ilmoittanut tekstimuodossa hylkäävänsä muutosta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Web Inclusionin on viitattava tähän valtuutuksen vaikutukseen ilmoituksessa. Sopimuslomakkeen korvauksen tai muiden taloudellisten sopimusten muuttamista ei voida toteuttaa tämän yleisten sopimusehtojen muutoksen kautta.

15.1 Kirjallinen muoto: Yksittäisiä sopimuksia lukuun ottamatta kaikki sopimuksen kannalta merkitykselliset tahdonilmaisut ja ilmoitukset, jotka koskevat muotoa koskevien oikeuksien käyttämistä, sekä muistutukset ja määräajat on tehtävä kirjallisesti, jolloin pelkkä sähköposti ei riitä. Allekirjoitetut alkuperäiset asiakirjat, allekirjoitetut ja myöhemmin skannatut asiakirjat, sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat ja faksit täyttävät kirjallista muotoa koskevan vaatimuksen. Kirjallista muotoa koskeva vaatimus koskee myös tämän kirjallista muotoa koskevan lausekkeen muuttamista ja peruuttamista.

15.2 Luovuttaminen: Asiakas ei saa luovuttaa tai siirtää sopimusta tai yksittäisiä sopimusoikeuksia tai -velvoitteita kolmansille osapuolille ilman Web Inclusionin suostumusta. Kappaletta 1 ei sovelleta rahasaataviin. Web Inclusion voi luovuttaa sopimuksen Web Inclusioniin sidoksissa olevalle yritykselle 15 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti. AktG:n (Saksan osakeyhtiölaki) mukaisesti tai osana yrityskauppaa, jossa pääasiallinen taloudellinen omaisuus siirretään ostajalle.

15.3 Purkamislauseke: Jos yksi tai useampi sopimusmääräys on tai tulee jostain syystä pätemättömäksi tai jos tässä sopimuksessa on porsaanreikiä, se ei vaikuta sopimuksen muiden osien pätevyyteen.

Lainvalinta ja välimiesmenettely: Sopimukseen sovelletaan Saksan lakia lukuun ottamatta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG). Lainvalintaa ei sovelleta. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Sopimuksen tulkinnassa sovelletaan saksankielisen version sanamuotoa.

 

Tila: 04.2024