Eye-AbleALGEMENE VOORWAARDEN van Web Inclusion GmbH voor " ".

EYE-ABLE® GTC

INHOUDSOPGAVE

 

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied, rangorde van contractuele documenten
 3. Beschrijving van het aanbod, inbedrijfstelling
 4. Registratie, levering, werking en ondersteuning van de softwarediensten
 5. Plaats en tijd van nakoming
 6. Intellectueel eigendom, gebruiksrechten
 7. Vergoeding en factureringsmodaliteiten
 8. Medewerking van de klant
 9. Licentiecontrole, licentieverlening achteraf
 10. Claimen van industriële eigendomsrechten door derden
 11. Garantie
 12. Aansprakelijkheid
 13. Vertrouwelijkheid en Privacy Policy
 14. Contractduur en gevolgen van contractbeëindiging
 15. Slotbepalingen

 

 

 1. Definities

1.1 "AV" worden gedefinieerd in sectie 2.1.

1.2 "Wijzigingen" worden gedefinieerd in paragraaf 4.7.

1.3 "Analyses" worden gedefinieerd in sectie 6.5.

1.4 "Documentatie van de Software Diensten" betekent de meest recente documentatie die door Web Inclusion schriftelijk of elektronisch wordt verstrekt, inclusief het servicecertificaat, over de kenmerken, functies en het gebruik van de Software Diensten en/of de Gehoste Omgeving.

1.5 "Ontvangende Partij" wordt gedefinieerd in artikel 13.1.2.

1.6 "Nieuwe rechten" worden gedefinieerd in sectie 6.1.1.

1.7 "Actie" betekent zowel een handeling als een nalaten.

1.8 "Overmacht" wordt gedefinieerd in artikel 12.3.

1.9 "Hybride" betekent de gemengde werking van software waarbij sommige delen on-premise worden gehost en andere delen als SaaS worden aangeboden.

1.10. "Klant" wordt gedefinieerd in het contractformulier.

1.11. "Bekendmakende Partij" wordt gedefinieerd in clausule 13.1.2.

1.12. "On-Premise" / "on-premise" betekent de werking van software op de door de klant geleverde infrastructuur.

1.13. "Partijen" betekent de Klant en Web Inclusion.

1.14. "Vertegenwoordiger" wordt gedefinieerd in paragraaf 13.1.5.

1.15. "SaaS" betekent Software as a Service, d.w.z. de levering van software op de door de serviceprovider geleverde infrastructuur.

1.16. "Diensten" worden gedefinieerd in sectie 2.1.

1.17. "Softwarediensten" worden gedefinieerd in Artikel 2.1.

1.18. "Contract" wordt gedefinieerd in sectie 2.3.

1.19. "Contractvorm" wordt gedefinieerd in sectie 3.4.

1.20. "Vertrouwelijke informatie" wordt gedefinieerd in Artikel 13.1.2.

1.21. "Bestaande onderdelen" worden gedefinieerd in punt 7.1.2.

1.22. "Workshops" worden gedefinieerd in sectie 2.1.

 

 1. Toepassingsgebied, rangorde van contractuele documenten

Gartenstraße Eye-Able2.1 Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle consulting, training, testen, configuratie, implementatie, levering, exploitatie, hosting en support diensten van Web Inclusion GmbH, 12c, 97276 Margetshöchheim, Duitsland ("Web Inclusion") met betrekking tot de oplossing " " ("Dienst"). Dit omvat software oplossing(en) die worden aangeboden als een on-premise oplossing, als een internet-gebaseerde SaaS-oplossing of als een hybride oplossing ("Software Services"), evenals trainingen die worden aangeboden als webinars of in persoon ("Workshops").

2.2 Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing in verband met de levering van diensten door Web Inclusion, zelfs als Web Inclusion daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. In het bijzonder worden algemene voorwaarden geen onderdeel van de overeenkomst, zelfs als Web Inclusion begint met het leveren van de dienst zonder bezwaar te maken tegen eventuele algemene voorwaarden waarnaar de klant verwijst.

2.3 De volgende rangorde is van toepassing op de afzonderlijke contractuele documenten (samen het "Contract"):

a) de contractvorm;

b) het prestatiecertificaat;

c) de Service Level Agreement het contract voor de in opdracht gegeven verwerking van persoonsgegevens (indien overeengekomen); en

d) deze AV.

In geval van tegenstrijdigheden of discrepanties hebben de documenten die als eerste in de rangorde worden genoemd voorrang op de documenten die als volgende in de rangorde worden genoemd. In het geval van documenten die op hetzelfde niveau staan, heeft het meest recente document voorrang op het oudere document.

 

 1. Beschrijving van het aanbod, inbedrijfstelling

3.1 Web Inclusion biedt de in het contractformulier en servicecertificaat beschreven softwarediensten aan in de overeengekomen exploitatievorm (SaaS, on-premise of hybride). Als de werkvorm niet is gespecificeerd in het contractformulier of servicecertificaat, worden de softwarediensten geleverd als SaaS.

3.2 Web Inclusion biedt de in het contractformulier overeengekomen workshops aan als diensten.

3.3 Naast de levering van programmatuurdiensten in de overeengekomen gebruiksvorm is Web Inclusion slechts aansprakelijk voor aanvullende diensten indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Dergelijke aanvullende diensten worden geleverd als diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De aard en functionaliteit van de door Web Inclusion te leveren diensten zijn vastgelegd in de door Web Inclusion ondertekende offerte of een andere door partijen overeengekomen offerte van Web Inclusion ("contractvorm") en de documenten waarnaar in de contractvorm wordt verwezen, waaronder het servicecertificaat, de service level agreement en deze AV. Web Inclusion is geen diensten of prestatiekenmerken verschuldigd die niet gereguleerd zijn.

3.5 De opdrachtverstrekking voor de levering van de softwarediensten in de overeengekomen werkvorm, de workshops en de overige diensten vindt plaats via het contractformulier.

 

 1. Registratie, levering, werking en ondersteuning van de softwarediensten

4.1 De softwarediensten worden ter beschikking gesteld zodra Web Inclusion de klant webbased toegang tot de softwarediensten heeft verschaft en de licenties voor de geboekte softwarediensten in het gebruikersaccount heeft toegekend.

4.2 Installatiediensten en implementatiediensten worden alleen geleverd door Web Inclusion voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen in het contractformulier of servicecertificaat (geldt voornamelijk voor on-premise en hybride).

4.3 Nieuwe versies van de softwarediensten (bijv. updates, patches, hotfixes) worden ter beschikking gesteld aan de klant om te downloaden, mits de softwarediensten worden geëxploiteerd op een door de klant ter beschikking gestelde infrastructuur (geldt voor on-premise en hybride).

4.4 Softwarediensten die Web Inclusion gratis aan de klant ter beschikking stelt (bijvoorbeeld gratis ter beschikking gestelde (bèta)versies) kunnen te allen tijde worden gestaakt.

4.5 De supporttijden, de gemiddelde beschikbaarheid van de softwarediensten, voor zover gehost door Web Inclusion (geldt voor SaaS en hybride), en de overige serviceniveaus worden geregeld in de overeengekomen service level agreement.

4.6 Systeemmeldingen en informatie van Web Inclusion met betrekking tot de werking, hosting of ondersteuning van de softwarediensten door Web Inclusion kunnen ook binnen de softwarediensten beschikbaar worden gesteld en in elektronische vorm aan de klant worden verzonden.

4.7 Web Inclusion is te allen tijde gerechtigd de functionaliteiten van de softwarediensten verder te ontwikkelen, te beperken of te verminderen ("wijzigingen"). Web Inclusion zal de klant informeren over wijzigingen met een redelijke aankondiging. Wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de klant via e-mail, binnen de software diensten of via een ander communicatiemiddel gekozen door Web Inclusion. Als, als gevolg van de wijziging, de software diensten niet kunnen worden gebruikt door de klant voor de contractueel overeengekomen of veronderstelde doeleinden of alleen kunnen worden gebruikt met ernstige beperkingen, heeft de klant een speciaal recht van annulering. Een beperking wordt als ernstig beschouwd als de softwarediensten niet langer geschikt zijn voor de doeleinden van de klant, die de herkenbare contractuele basis voor Web Inclusion zijn geworden. De klant moet het speciale recht van annulering uitoefenen binnen een (1) maand nadat hij op de hoogte is van de geplande verandering door een schriftelijke verklaring of e-mail aan Web Inclusion. Tag In dit geval eindigt de contractuele relatie op de datum waarop de verandering wordt doorgevoerd, maar op zijn vroegst bij ontvangst van de annulering door Web Inclusion. De speciale opzegging wordt niet van kracht als Web Inclusion afziet van het doorvoeren van de verandering in de software diensten.

4.8 Web Inclusion behoudt zich het recht voor om na een waarschuwing, tenzij een dergelijke waarschuwing overbodig is, de software diensten te blokkeren voor verder gebruik door de klant indien de klant

a) het contract of de toepasselijke wetgeving schendt en/of

b) opzettelijk valse informatie heeft verstrekt in de aanvraag en/of

c) inbreuk maakt op de rechten van derden en/of

d) misbruik maakt van de diensten van Web Inclusion en/of

e) als er een goede reden is in overeenstemming met paragraaf 14.3.

 

 1. Plaats en tijd van nakoming

5.1 Voor zover de softwarediensten worden uitgevoerd op door Web Inclusion ter beschikking gestelde infrastructuur (geldt voor SaaS en hybride), is de plaats van uitvoering voor de levering van de softwarediensten de locatie van de servers waarop de softwarediensten worden uitgevoerd. Anders zal Web Inclusion de contractuele diensten leveren op de vestigingsplaats van Web Inclusion, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Indien termijnen voor uitvoering of voltooiing zijn overeengekomen, zijn deze voor Web Inclusion alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn aangeduid. Anders zullen de termijnen dienen als planningsparameters voor Web Inclusion.

 

 1. Intellectueel eigendom, gebruiksrechten

6.1 Materiaaleigenschap

6.1.1 Web Inclusion blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de software diensten, workshop documenten en de resultaten van andere diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee samenhangen of daarin zijn belichaamd of daaruit voortvloeien ("nieuwe rechten") zijn het exclusieve eigendom van Web Inclusion. Dit geldt ook als dergelijke nieuwe rechten zijn gebaseerd op suggesties, specificaties, feedback, eisen, ideeën, bijdragen, opmerkingen of andere input van de klant, gebruikers of derden. De nieuwe rechten omvatten geen klantgegevens die worden verwerkt via de softwarediensten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle rechten op en met betrekking tot voornoemde klantgegevens het exclusieve eigendom van de klant met betrekking tot Web Inclusion.

6.1.2 In geen geval verkrijgt de klant exclusieve gebruiksrechten op reeds bestaande componenten. "Reeds bestaande componenten" betekent, naast de software diensten, alle componenten van software ontwikkelingen of andere werkresultaten die Web Inclusion of een derde heeft ontwikkeld voorafgaand aan en/of onafhankelijk van de overeenkomst. Web Inclusion of de derde partij blijft de enige materiële eigenaar van de reeds bestaande componenten.

6.2 Licentie voor de softwarediensten

6.2.1 Web Inclusion verleent de klant het niet-exclusieve recht om de software diensten en bijbehorende ontwikkelingen van Web Inclusion te gebruiken voor eigen bedrijfsdoeleinden voor de duur van de overeenkomst. Meer details zijn te vinden in het overeengekomen contract formulier en service certificaat. De klant moet voldoen aan de overeengekomen omvang van de licentie, die kan voorzien in een beperkt gebruik van de licentie met betrekking tot de gebruikers die gemachtigd zijn om de software diensten en/of toepassingsgebieden te gebruiken. Het gebruiksrecht ontstaat bij betaling van de eerste verschuldigde vergoeding.

6.2.2 De software diensten mogen slechts worden verveelvoudigd voor zover noodzakelijk voor het overeengekomen gebruik. Alle andere rechten, in het bijzonder het recht om de software diensten te distribueren, waaronder het recht om ze te verhuren, te bewerken en openbaar te maken, blijven uitsluitend bij Web Inclusion.

6.2.3 Decompilatie mag alleen plaatsvinden in de gevallen die wettelijk vereist zijn in overeenstemming met artikel 69e van de Duitse Auteurswet (UrhG) of vergelijkbare toepasselijke nationale regelgeving. Als derden betrokken zijn bij de decompilatie, moet de klant Web Inclusion voorzien van een schriftelijke verklaring van de derde partij voorafgaand aan het gebruik, waarin de derde partij zich rechtstreeks jegens Web Inclusion verbindt om te voldoen aan de bepalingen van dit punt 6.2.

6.2.4 Als de overeengekomen omvang van de licentie wordt overschreden, is Web Inclusion gerechtigd een aanvullende vergoeding te eisen in overeenstemming met de bepalingen van de contractvorm. Als er geen vergoeding is overeengekomen in de betreffende contractvorm voor gevallen waarin de omvang van de in de contractvorm verleende licentie wordt overschreden, kan Web Inclusion een aanvullende vergoeding eisen, die gebaseerd is op de tussen partijen overeengekomen licentievergoeding in relatie tot de overeengekomen omvang van de licentie. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven onaangetast.

6.2.5 Bovendien is het de klant niet toegestaan om

a) softwarediensten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te vertalen, te disassembleren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of anderszins aan te passen of daarvan afgeleide werken te maken; waarbij de documentatie van de softwarediensten voor zover nodig mag worden gekopieerd voor intern gebruik;

b) softwarediensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de overdracht van informatie en gegevens die onwettig is of de eigendomsrechten van derden schendt;

c) de werking of beveiliging van de Softwarediensten in gevaar brengen of omzeilen.

6.2.6 De klant is aansprakelijk voor de handelingen van gebruikers aan wie hij toegang tot softwarediensten heeft verschaft als voor zijn eigen handelingen.

6.3 Documenten van de workshop

6.3.1 Na volledige betaling van de verschuldigde vergoeding ontvangt de klant een niet-overdraagbaar, eenvoudig, ruimtelijk en in de tijd onbeperkt recht om de documenten van de workshop voor zijn eigen interne doeleinden te gebruiken.

6.3.2 Eigendom van de kopieën van materialen gemaakt door Web Inclusion voor de klant voor workshop doeleinden gaat over op de klant na volledige betaling van de verschuldigde vergoeding.

6.4 Resultaten van andere diensten

Voor andere resultaten van Web Inclusion Services krijgt de klant het eenvoudige en permanente recht om deze resultaten voor zijn eigen zakelijke doeleinden te gebruiken.

6.5 Analysegegevens

Web Inclusion mag onder de voorwaarden in deze paragraaf geanonimiseerde analyses maken met geaggregeerde gegevens waarvoor (gedeeltelijke) klantgegevens en informatie die voortvloeit uit het gebruik van de softwarediensten door de klant en gebruikers ("analyses") worden gebruikt. De gegevens worden voor de Analyses geanonimiseerd en geaggregeerd zodat ze niet herleidbaar zijn tot individuele bedrijven of natuurlijke personen. De analysegegevens worden gebruikt voor productverbeteringen, resourceverbeteringen, ondersteuningsverbeteringen, productprestatieverbeteringen, veiligheids- en gegevensintegriteitscontroles, benchmarking en het creëren van nieuwe producten. De analyses en het anonimiseringsproces worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Vergoeding en factureringsmodaliteiten

7.1 Licentiekosten

7.1.1 Lopende vergoedingen worden jaarlijks vooraf gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

7.1.2 Als een dienst binnen een factureringsperiode begint of eindigt, wordt de betreffende factureringsperiode pro rata berekend.

7.1.3 Diensten die worden vergoed op basis van tijd en materiaal worden maandelijks achteraf vergoed, tenzij anders overeengekomen.

7.1.4 Web Inclusion is gemachtigd om de huidige vergoedingen en andere vergoedingen aan te passen in overeenstemming met de volgende principes:

Web Inclusion kan vergoedingen in passende mate wijzigen met een opzegtermijn van twee (2) maanden schriftelijk of per e-mail aan de klant om kostenstijgingen en functionele verbeteringen te compenseren.

a) In geval van twijfel is de aanpassing van de vergoedingspercentages passend als de huidige overeengekomen vergoedingspercentages niet met meer dan 6% worden verhoogd.

b) Indien de aanpassing niet passend is, heeft de klant het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien de klant niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de verklaring van aanpassing schriftelijk gebruik maakt van het recht van bezwaar, worden de nieuwe vergoedingspercentages geacht te zijn overeengekomen. Indien de klant tijdig gebruik maakt van het recht van bezwaar, heeft Web Inclusion de mogelijkheid de overeenkomst binnen vier (4) weken na ontvangst van het bezwaar te ontbinden.

7.2 Vergoeding voor workshops en andere diensten

7.2.1 Indien aanvullende diensten worden opgedragen, geschiedt facturering in het algemeen naar rato vooraf en naar rato achteraf, tenzij partijen anders overeenkomen. In het geval van diensten die worden gefactureerd op basis van tijd en materiaal, vindt facturering maandelijks achteraf plaats.

7.2.2 In geval van twijfel worden prijzen bij benadering opgegeven, tenzij uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen. Vaste prijzen zijn slechts bindend voor zover de tussen de partijen overeengekomen veronderstellingen worden nageleefd.

7.2.3 Web Inclusion heeft ook recht op vergoeding van de noodzakelijke en bewezen kosten gemaakt voor het geven van de workshops en andere diensten, inclusief reiskosten. Het verstrekken van workshopdocumenten wordt niet afzonderlijk vergoed, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Factureringsmodaliteiten

7.3.1 Alle door Web Inclusion opgegeven of in de overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Indien BTW verschuldigd is, wordt de op het moment van levering geldende wettelijke BTW bij de getoonde netto prijs opgeteld.

7.3.2 Alle vergoedingen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim.

7.3.3 Web Inclusion zal, naar eigen goeddunken, de factuur per post aan de klant sturen of de factuur elektronisch (bijvoorbeeld in PDF-formaat via e-mail) naar de klant sturen. De klant gaat akkoord met elektronische facturatie.

7.3.4 De klant mag alleen vorderingen verrekenen die onbetwist of bij vonnis erkend zijn en mag een retentierecht alleen baseren op vorderingen die onbetwist of bij vonnis erkend zijn.

7.3.5 De klant draagt alle belastingen, vergoedingen, heffingen en douanerechten in verband met de levering van de diensten, met inbegrip van bronbelasting. De klant vrijwaart Web Inclusion tegen alle aanspraken van derden, waaronder de belastingdienst, met betrekking tot de belastingen, vergoedingen, heffingen en rechten als bedoeld in zin 1. Als Web Inclusion wettelijk verplicht is om belastingen, vergoedingen, heffingen of rechten in te houden op de ontvangen vergoeding, is de klant verplicht om Web Inclusion het overeenkomstige bedrag terug te betalen.

 

 1. Medewerking van de klant

8.1 De algemene verplichtingen van de klant om mee te werken staan hieronder vermeld. Verdere verplichtingen van de klant om mee te werken kunnen voortvloeien uit de contractvorm en individuele overeenkomsten tussen Web Inclusion en de klant.

8.2 Opdrachtgever zal voor zover nodig en kosteloos meewerken aan de nakoming van de contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van medewerkers, IT-systemen en telecommunicatieapparatuur voor eventueel benodigde installatie. De klant zal Web Inclusion voorzien van alle informatie, gegevens, inhoud en documenten die nodig zijn voor de levering van de diensten, die Web Inclusion nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.3 De klant moet zich informeren en op de hoogte houden van de essentiële functionele kenmerken van de softwarediensten en de technische vereisten ervan (bijv. met betrekking tot hardwarevereisten, besturingssystemen, ondersteunde browserversies, interfaces).

8.4 De klant is er verantwoordelijk voor dat de IT-systemen van de klant voldoen aan de technische eisen en up-to-date zijn. Web Inclusion aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de correcte weergave en werking van de software diensten als de gebruiker een internet browser gebruikt die de software diensten niet ondersteunen of die niet up-to-date is.

8.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn IT-infrastructuur. In het bijzonder voor de installatie en werking ervan. De klant draagt alle kosten die nodig zijn voor de installatie en het gebruik van zijn IT-infrastructuur.

8.6 De klant moet nieuwe software versies geleverd door Web Inclusion zonder vertraging installeren (geldt voor on-premise en hybride).

8.7 De klant zal de softwarediensten en nieuwe softwareversies van de softwarediensten grondig testen om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van fouten voordat ze in gebruik worden genomen. De klant zal passende voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval de softwarediensten niet of niet naar behoren werken (bijvoorbeeld door middel van gegevensback-up, foutdiagnose, regelmatige controle van de resultaten). Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, mogen alle personen die door Web Inclusion worden ingezet bij het verlenen van de dienst ervan uitgaan dat alle gegevens waarmee zij in contact kunnen komen, beveiligd zijn.

8.8 De klant draagt het risico dat de softwarediensten en de overige diensten aan zijn eisen voldoen en voor zijn commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat de diensten van Web Inclusion voldoen aan de wettelijke en officiële regels die van toepassing zijn op de klant en zijn interne compliance regels.

8.9 Als de klant software gebruikt die niet door Web Inclusion is geleverd, zorgt de klant ervoor dat hij alle gebruiksrechten heeft op deze software, die hij gebruikt in verband met de diensten van Web Inclusion.

8.10. De klant moet zijn toegangsgegevens tot zijn gebruikersaccount vertrouwelijk behandelen en mag deze niet toegankelijk maken voor derden. De klant is verantwoordelijk voor de acties die worden uitgevoerd onder een gebruikersaccount in verband met het wachtwoord van de betreffende gebruiker, tenzij de klant kan bewijzen dat de gebruiker alleen toegang had tot de toegangsgegevens van de klant als gevolg van een contractbreuk door Web Inclusion. De klant is verantwoordelijk tegenover Web Inclusion voor de acties van de gebruiker.

8.11. De klant dient passende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval de softwarediensten niet of niet naar behoren functioneren. In deze context zal de klant regelmatig een back-up maken van gegevens en de resultaten controleren. De klant is als enige verantwoordelijk voor de regelmatige en volledige back-up van zijn bedrijfsrelevante gegevens en documenten.

8.12. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de informatie en documenten die hij in de softwareservices plaatst, correct zijn en vrij van malware zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz. De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie en documenten. De klant is er verantwoordelijk voor dat de informatie en documenten worden geplaatst in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8.13. Als bestanden worden geïmporteerd in de Software Diensten, moet de Klant ervoor zorgen dat het bestandsformaat, de bestandsnaam en de bestandsgrootte worden ondersteund door de Software Diensten. Web Inclusion is niet verantwoordelijk voor het succes van het importeren van het betreffende bestand.

8.14. De klant is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke handelingen tijdig, doch uiterlijk op eerste verzoek van Web Inclusion te verrichten en daaraan zijn medewerking te verlenen.

8.15. Indien de klant de vereiste medewerkingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, vervalt de verplichting van Web Inclusion tot het verlenen van diensten voor zover en voor de periode waarin de verlening van diensten door Web Inclusion afhankelijk is van de voorafgaande nakoming van de medewerkingsverplichtingen van de klant. Web Inclusion heeft het recht vergoeding te verlangen voor eventuele extra kosten die het gevolg zijn van het niet of vertraagd verlenen van medewerking.

 

 1. Licentiecontrole, licentieverlening achteraf

9.1 Indien de klant constateert dat er te weinig licenties zijn afgenomen, is de klant verplicht dit aan Web Inclusion te melden. De klant is dan verplicht om ofwel ervoor te zorgen dat de software diensten vanaf dat moment worden gebruikt onder de overeengekomen licentievoorwaarden, ofwel om het benodigde aantal extra licenties aan te schaffen door middel van een apart contract.

9.2 Web Inclusion is gerechtigd het gebruik van de softwarediensten met passende tussenpozen te controleren door middel van metingen. De metingen kunnen worden uitgevoerd door Web Inclusion of door een derde in opdracht van Web Inclusion. Web Inclusion zal daarbij rekening houden met de vertrouwelijkheidsbelangen van de klant.

9.3 De meting wordt in beginsel uitgevoerd door middel van self-disclosure door de afnemer, waarbij de afnemer gebruik zal maken van de door Web Inclusion verstrekte meetinstrumenten (indien beschikbaar). Als de self-disclosure wordt geweigerd of geen zinvolle resultaten oplevert of als er aanwijzingen zijn voor een inbreuk op rechten door de afnemer, kan Web Inclusion ook een meting uitvoeren op locatie bij de afnemer. De klant moet Web Inclusion in redelijke mate ondersteunen tijdens het onderzoek, in het bijzonder door toegang te verlenen tot de IT-systemen voor zover nodig.

9.4 De eigen meetkosten van Web Inclusion komen voor rekening van Web Inclusion indien afnemer over een toereikende licentie beschikt. Als de klant niet over voldoende licentie beschikt, draagt de klant de redelijke kosten die Web Inclusion maakt als gevolg van de meting.

 

 1. Claimen van industriële eigendomsrechten door derden

10.1 Indien een derde stelt dat het gebruik van de software diensten inbreuk maakt op eigendomsrechten van derden, dient klant Web Inclusion daarvan onmiddellijk schriftelijk en volledig op de hoogte te stellen. Indien de klant het gebruik van de software diensten staakt om schade te beperken of om andere redenen, moet de klant de derde informeren dat het staken van het gebruik geen erkenning van de beweerde inbreuk op eigendomsrechten inhoudt.

10.2 De partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om elkaar te ondersteunen bij het verdedigen van hun rechten tegenover de derde partij en bij het voeren van verweer tegen de vermeende inbreuk op eigendomsrechten of om een commercieel redelijke schikking te treffen.

 

 1. Garantie

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het dienstencontractenrecht van toepassing op de levering van diensten (met name ontwikkeling, maatwerk en implementatiediensten, advies, training en data-exportdiensten). Als een dienst niet wordt geleverd in overeenstemming met de overeenkomst en Web Inclusion hiervoor verantwoordelijk is, is Web Inclusion verplicht de dienst te leveren in overeenstemming met de overeenkomst binnen een redelijke termijn zonder extra kosten voor de klant. Voorwaarde hiervoor is een schriftelijke klacht van de klant.

11.2 Alle informatie op de dienst vormt geen garantie voor de kwaliteit van de dienst, tenzij een garantie uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een specifieke kwaliteit van de dienst kan niet worden afgeleid uit reclamemateriaal of publieke verklaringen als de specifieke inhoud daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Web Inclusion.

11.3 In afwijking van voornoemd artikel 11.1 zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing op de Softwarediensten:

11.3.1 Defecten moeten in tekstvorm worden gemeld door middel van een begrijpelijke beschrijving van de gebrekkige werking, zoveel mogelijk aangetoond door opnames (bijv. schermafbeeldingen) of andere documenten die de defecten illustreren. De melding van defecten moet de reproductie van het defect mogelijk maken. De klant moet een zinvolle contactpersoon voor het defect benoemen. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke verplichtingen van de klant om defecten te inspecteren en te melden.

11.3.2 Web InclusionWeb Inclusion garandeert geen correcte weergave en werking van de software diensten als de klant een webbrowser gebruikt die Web Inclusion niet ondersteunt of die niet up-to-date is.

11.3.3 Van een materieel gebrek is slechts sprake indien de Softwarediensten op wezenlijke onderdelen afwijken van de documentatie van de Softwarediensten of van de contractueel overeengekomen kwaliteit.

11.3.4 In het geval van een materieel defect heeft Web Inclusion het recht om het defect te herstellen door het leveren van een nieuwe versie of een update als onderdeel van Web Inclusion's versie, update en upgrade planning. Het defect kan ook worden verholpen door Web Inclusion die de klant redelijke manieren laat zien om de effecten van het defect te vermijden.

11.3.5 In het geval van rechtsgebreken zal Web Inclusion, naar eigen goeddunken, ofwel (i) de klant het recht geven de dienst te gebruiken zoals overeengekomen, of (ii) de dienst zodanig wijzigen dat de beschuldiging van inbreuk ongeldig wordt, maar het contractuele gebruik door de klant hierdoor niet onredelijk wordt belemmerd.

11.3.6 Er bestaat geen recht op zelfherstel, in het bijzonder op grond van artikel 536a (2) BGB.

11.3.7 De toepasselijke reactie- en hersteltermijnen worden uiteengezet in de overeengekomen Service Level Agreement.

11.3.8 De garantie is uitgesloten indien de gebreken te wijten zijn aan het feit dat

a) de klant of de door de klant gemachtigde gebruikers de softwarediensten oneigenlijk hebben gebruikt, waarbij in het bijzonder sprake is van oneigenlijk gebruik indien de dienst niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestaande documentatie voor de softwarediensten;

b) de klant niet of niet tijdig heeft meegewerkt.

11.3.9 De garantie voor defecten in gratis diensten (bijv. gratis (bèta) versies van softwarediensten) is beperkt tot gevallen waarin Web Inclusion op frauduleuze wijze een defect verzwijgt voor de klant. Anders heeft de klant geen aanspraak op garantie voor defecten in gratis diensten.

11.3.10. Als Web Inclusion diensten verleent voor het oplossen van problemen of het verhelpen van storingen zonder daartoe verplicht te zijn, kan Web Inclusion een redelijke vergoeding vragen voor de kosten. Dit geldt in het bijzonder als een gemeld materieel defect niet kan worden gereproduceerd of als de garantie is uitgesloten in overeenstemming met punt 11.3.8 of als achteraf blijkt dat er geen defect was.

11.4 Garantieclaims van de klant verjaren binnen een jaar. In dit geval begint de verjaringstermijn met de overhandiging van het gebrekkige voorwerp van de prestatie. Daarentegen geldt de wettelijke verjaringstermijn als het gebrek opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt, als een gebrek door eenvoudige nalatigheid heeft geleid tot letsel aan leven, lichaam of gezondheid of als er een garantie werd gegeven voor de kwaliteit van de contractuele prestatie.

11.5 Aansprakelijkheid voor schade en vergeefse uitgaven wordt uitsluitend beheerst door artikel 12.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk voor opzet en nalatigheid. De klant is aansprakelijk voor het gedrag van zijn werknemers, plaatsvervangende agenten, organen, gebruikers en vertegenwoordigers op dezelfde manier als voor zijn eigen gedrag.

12.2 Aansprakelijkheid voor webopname

12.2.1 Web Inclusion is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In alle andere opzichten gelden de beperkingen van artikel 12.2.2 tot 12.2.7.

 

12.2.2 Web InclusionWeb Inclusion is aansprakelijk voor de nalatige schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. In het laatste geval is Web Inclusion echter alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. Web Inclusion is niet aansprakelijk voor de nalatige schending van andere verplichtingen dan die genoemd in de voorgaande zinnen.

12.2.3 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding en vergoeding van vergeefse kosten is beperkt tot de contractwaarde van één contractjaar of EUR 10.000,00, afhankelijk van welk bedrag hoger is, per geval van inbreuk. Als de looptijd van het contract echter korter is dan een jaar, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de klant betaalde vergoeding, tenzij de betaalde vergoeding hoger is dan het hierboven uitdrukkelijk gekwantificeerde bedrag van de aansprakelijkheid. In het geval van meerdere gevallen van inbreuk in één contractjaar is de aansprakelijkheid van Web Inclusion beperkt tot tweemaal de contractwaarde van één contractjaar of, als de contractduur korter is dan één jaar, tot tweemaal de betaalde vergoeding of tot EUR 20.000,00, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

12.2.4 Web Inclusion is niet aansprakelijk voor gederfde winst. Bij verlies van gegevens vergoedt Web Inclusion alleen de kosten van herstel tot het bedrag dat gemaakt zou zijn als de gegevens goed en regelmatig waren geback-upt.

12.2.5 De risicoaansprakelijkheid voor gebreken die reeds bestaan op het moment van het sluiten van de overeenkomst volgens § 536a (1) Alt. 1 BGB is uitgesloten.

12.2.6 Voor zover aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt in overeenstemming met dit artikel, geldt deze uitsluiting of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van Web Inclusion's werknemers, plaatsvervangende agenten en instanties en alle onderaannemers van Web Inclusion.

12.2.7 De uitsluitingen van aansprakelijkheid onder dit artikel 12.2 zijn niet van toepassing in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of als Web Inclusion een garantie heeft overgenomen. Aansprakelijkheid onder de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

12.3 Overmacht

12.3.1 Geen van de partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van het Contract als gevolg van overmacht. Onder "Overmacht" wordt verstaan alle omstandigheden buiten de redelijke controle van een partij, in het bijzonder oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, pandemieën (in het bijzonder nieuwe mutaties van COVID-19 ), ongevallen, arbeidsconflicten; handelingen van derden of officiële, regelgevende en/of gerechtelijke maatregelen, voor zover deze niet te wijten zijn aan de schuld van de partij waarvan de prestatie wordt geannuleerd of vertraagd.

12.3.2 De op het moment van ondertekening van het contract bestaande omstandigheden als gevolg van de coronapandemie gelden niet als overmacht in de zin van dit artikel 12.3. In geval van aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie na het sluiten van het contract verplichten partijen zich de daaruit voortvloeiende belemmeringen van de dienstverlening tot een minimum te beperken. De respectieve partij wordt slechts van de nakoming van haar verplichtingen ontslagen als gevolg van de verscherping van de maatregelen in verband met de coronapandemie in de mate dat de verlening van diensten objectief wordt belemmerd of onmogelijk is.

12.4 Verjaring

Bij aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid, persoonlijk letsel of onder de productaansprakelijkheidswet gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Anders geldt voor alle aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven van de eiser bij contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid een verjaringstermijn van een jaar. De verjaringstermijn gaat in op het moment waarop de eiser zich bewust wordt van het plichtsverzuim van de andere partij of zich er op zijn minst bewust van moet zijn geweest (nalatige onwetendheid). Hij begint echter uiterlijk vijf (5) jaar na het ontstaan van de vordering.

 

 1. Vertrouwelijkheid en Privacy Policy

13.1 Bescherming van vertrouwelijke informatie

13.1.1 De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie van de onthullende partij alleen gebruiken voor het nakomen van contractuele verplichtingen of - voor zover dit hiervoor noodzakelijk is - voor het gebruik van contractuele diensten.

13.1.2 "Vertrouwelijke Informatie" betekent informatie zoals bedoeld in de tweede zin hierboven die door de ene Partij ("Bekendmakende Partij") bekend wordt gemaakt aan de andere Partij ("Ontvangende Partij") of die op een andere manier in de loop van het Project ter kennis komt van de Ontvangende Partij, ongeacht of deze direct of indirect schriftelijk, mondeling of door het bekijken van voorwerpen bekend wordt gemaakt voor of na de ondertekening van het Contract en ongeacht of deze informatie het onderwerp is van Intellectueel Eigendom. Vertrouwelijke Informatie omvat (i) prijzen en voorwaarden van deze Overeenkomst, marketingstrategieën, financiële informatie of prognoses, verkoopramingen en bedrijfsplannen, (ii) plannen voor producten of diensten, (iii) uitvindingen, nieuwe ontwerpen, processen, formules of technologieën, (iv) onderhanden werk, broncode, (v) alle andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of duidelijk herkenbaar is als vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.

13.1.3. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze publiekelijk bekend en algemeen beschikbaar was voorafgaand aan het tijdstip van openbaarmaking door de openbaarmakende partij, (ii) deze publiekelijk bekend en algemeen beschikbaar wordt na openbaarmaking door de openbaarmakende partij aan de ontvangende partij zonder dat de ontvangende partij actie onderneemt of niets doet (iii) reeds in het bezit was van de ontvangende partij op het moment van openbaarmaking door de bekendmakende partij, (iv) door de ontvangende partij werd verkregen van een derde partij zonder schending van een geheimhoudingsplicht, of (v) onafhankelijk werd ontwikkeld door de ontvangende partij zonder verwijzing naar of gebruik van Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij.

13.1.4 In het geval dat Vertrouwelijke Informatie openbaar moet worden gemaakt als gevolg van een officieel of gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, mag de ontvangende partij alleen die Vertrouwelijke Informatie openbaar maken die nodig is om aan de verplichting te voldoen en zal zij de openbaarmakende partij hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen zodra en voor zover wettelijk toegestaan. De partijen helpen elkaar, voor zover wettelijk mogelijk, om openbaarmaking te voorkomen.

13.1.5 De ontvangende partij behandelt alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk en betracht een redelijke mate van zorgvuldigheid, maar niet minder dan de mate van zorgvuldigheid die zij betracht om haar eigen Vertrouwelijke Informatie te beschermen. De ontvangende partij onthult geen Vertrouwelijke Informatie die zij ontvangt aan derden (tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst). Elke partij is verantwoordelijk voor elke inbreuk op deze Overeenkomst door haar bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers ("Vertegenwoordigers"), ongeacht of de respectieve Vertegenwoordigers gemachtigd waren om dergelijke informatie te ontvangen in het kader van deze Overeenkomst.

13.2. Privacy Policy

Bovendien verbinden de partijen zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar nodig zullen de partijen de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten sluiten, die Web Inclusion ter beschikking zal stellen aan de klant.

13.3 Aanwijzing als samenwerkingspartner

De partijen mogen in de pers, productbrochures, financiële rapporten, op hun respectieve websites en in informatiemateriaal naar de andere partij verwijzen met de naam en aangeven dat er een contractuele relatie bestaat of bestond tussen de partijen. Beide partijen kunnen deze toestemming te allen tijde schriftelijk aan de andere partij herroepen.

 

 1. Contractduur en gevolgen van contractbeëindiging

14.1 Het contract heeft een looptijd die in het contractformulier is gespecificeerd. Tenzij anders vermeld, heeft het een minimale looptijd van één (1) jaar.

14.2 De in het contractformulier vermelde annuleringstermijnen zijn van toepassing. Tijdens een minimumtermijn of verlengingstermijn kan het contract niet worden beëindigd door gewone opzegging, maar op zijn vroegst tegen het einde van de respectieve termijn. Buitengewone opzegging om gegronde redenen blijft hierdoor onaangetast.

14.3 Van een gewichtige reden voor Web Inclusion om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen is met name sprake indien:

a) de klant een betalingsachterstand heeft met de betaling van de vergoeding en de betaling niet volledig uitvoert ondanks een schriftelijke aanmaning met een termijn van ten minste 14 dagen;

b) de klant niet voldoet aan de overeengekomen verplichtingen tot samenwerking of deze niet nakomt in overeenstemming met het contract en de dienstverlening door Web Inclusion hierdoor aanzienlijk wordt belemmerd;

c) de klant de contractuele bepalingen ernstig schendt;

d) Web Inclusion is verplicht om te stoppen met het leveren van diensten als gevolg van officiële orders of gerechtelijke uitspraken;

e) Web Inclusion kan om andere belangrijke redenen niet langer doorgaan met het leveren van de service.

14.4 Annuleringen moeten schriftelijk of per e-mail worden gemeld.

14.5 In alle gevallen van beëindiging van het contract - om welke wettelijke reden dan ook - is de klant verplicht het gebruik van de softwarediensten en de toegang tot de softwarediensten onmiddellijk te staken.

14.6 De klant heeft de mogelijkheid om de gegevens van de klant die zijn opgeslagen in de software diensten te exporteren in een standaard formaat tot het einde van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zal Web Inclusion de gegevens van de klant die nog in de software diensten staan verwijderen, tenzij hun bewaring vereist is als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen of voor bewijsdoeleinden.

14.7 In geval van beëindiging van het contract tussen de partijen - om welke juridische reden dan ook - blijven die bepalingen van toepassing die volgens hun betekenis en doel hun voortgezette toepassing rechtvaardigen, ook na beëindiging van de wederzijdse prestatieverplichtingen. Deze omvatten in het bijzonder de volgende regelgevende gebieden van deze AV:

 • Privacy PolicyRegels inzake vertrouwelijkheid en ;
 • Aansprakelijkheidsregels;
 • Regeling inzake vergoedingen en facturering tot volledige betaling van uitstaande vergoedingen;
 • Slotbepalingen.

 

 1. Slotbepalingen

Wijzigingen in de AV: Wijzigingen in deze AV worden uiterlijk één (1) maand voor de voorgestelde datum van inwerkingtreding in tekstvorm aan de klant aangeboden. De klant wordt geacht toestemming te hebben gegeven als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in tekstvorm heeft aangegeven de wijzigingen af te wijzen. Web Inclusion zal in de kennisgeving verwijzen naar dit toestemmende effect. Een wijziging van de vergoeding of andere economische afspraken uit de contractvorm kan niet worden bewerkstelligd via deze wijziging van de AV.

15.1 Schriftelijke vorm: Met uitzondering van individuele overeenkomsten, moeten alle intentieverklaringen die relevant zijn voor het contract en verklaringen met betrekking tot de uitoefening van vormrechten evenals herinneringen en termijnen schriftelijk worden gedaan, waarbij eenvoudige e-mails niet voldoende zijn. Ondertekende originele documenten, ondertekende en vervolgens gescande documenten, documenten met geavanceerde elektronische handtekeningen en faxen voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste. De schriftelijke vormvereiste is ook van toepassing op de wijziging en annulering van deze schriftelijke vormclausule.

15.2 Overdracht: De klant mag het contract of individuele contractuele rechten of verplichtingen niet overdragen aan derden zonder toestemming van Web Inclusion. Zin 1 is niet van toepassing op geldvorderingen. Web Inclusion mag het contract overdragen aan een bedrijf verbonden met Web Inclusion in overeenstemming met §§ 15 ff. AktG (Duitse wet op de aandelenvennootschappen) of als onderdeel van een bedrijfsverkoop waarbij de belangrijkste economische activa worden overgedragen aan een koper.

15.3 Scheidbaarheidclausule: Mochten een of meer bepalingen van het contract om welke reden dan ook ongeldig zijn of worden, of mochten er mazen in dit contract zitten, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract.

Rechtskeuze en arbitrage: Op het contract is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Het conflictenrecht is niet van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract worden definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De plaats van arbitrage is München, Duitsland. Het scheidsgerecht bestaat uit één (1) arbiter, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De taal van de arbitrageprocedure is Engels. De bewoordingen van de Duitse versie hebben voorrang bij de interpretatie van het contract.

 

Status: 04.2024