Nowe narzędzie: Prosty język. Kliknij przycisk i wypróbuj na żywo

Privacy Policy Rozszerzenie sklepu Microsoft Edge

Aby zapewnić korzystanie z naszego rozszerzenia, przechowujemy dane lokalnie w systemie użytkownika. Żadne dane nie są przesyłane do nas ani do osób trzecich. Dane nie są przechowywane poza tym.


Rozszerzenie Eye-Able® Audit kontaktuje się z naszym serwerem w Europie raz, gdy Państwa klucz licencyjny jest aktywowany ręcznie. Podczas tego procesu nie są przechowywane żadne dane osobowe.

Privacy Policy Rozszerzenie Mozilla Firefox

Aby zapewnić korzystanie z naszego rozszerzenia, przechowujemy dane lokalnie w systemie użytkownika. Żadne dane nie są przesyłane do nas ani do osób trzecich. Dane nie są przechowywane poza tym.


Rozszerzenie Eye-Able® Audit kontaktuje się z naszym serwerem w Europie raz, gdy Państwa klucz licencyjny jest aktywowany ręcznie. Podczas tego procesu nie są przechowywane żadne dane osobowe.

Privacy Policy Chrome Web Store

Aby zapewnić korzystanie z naszego rozszerzenia, przechowujemy dane lokalnie w systemie użytkownika (chrome.storage.local). Żadne dane nie są przesyłane do nas ani do osób trzecich. Dane nie są przechowywane poza tym.


Rozszerzenie Eye-Able® Audit kontaktuje się z naszym serwerem w Europie raz, gdy Państwa klucz licencyjny jest aktywowany ręcznie. Podczas tego procesu nie są przechowywane żadne dane osobowe.

 

Privacy Policy Eye-Able® Strona internetowa

Zasadniczo możliwe jest korzystanie ze strony internetowej Eye-Able® pod adresem www.eye-able.com bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Privacy Policy(RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Eye-Able® .

Eye-Able jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

W naszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez nas danych osobowych, a także o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Strony internetowe www.eye-able.com są obsługiwane przez

Web Inclusion GmbH

Gartenstraße 12c

97276 Margetshöchheim

info@eye-able.com

Dyrektor zarządzający: Oliver Greiner

 

Jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, które mogą być zbierane od Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na ten temat, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

2. Państwa prawa

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do złożenia skargi.

Aby dochodzić swoich praw, proszę skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Przysługują Państwu następujące indywidualne prawa:

2.1 Prawo do potwierdzenia i informacji, art. 15 RODO

Mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do informacji na temat następujących kwestii:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu,
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych,
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.2 Prawo do sprostowania, art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

2.3 Prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO

Mogą Państwo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące Państwa dane osobowe. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • Wycofują Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

W drodze wyjątku prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i jeśli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że zażądali Państwo od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO

Pod następującymi warunkami mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, a mianowicie jeśli

 • dokładność danych osobowych zostanie przez Państwa zakwestionowana, przez okres umożliwiający nam weryfikację dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Państwa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa.

2.5 Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, w przypadku gdy

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.

2.6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie Państwa zgody lub naszego prawnie uzasadnionego interesu; dotyczy to również profilowania.

Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Reklama bezpośrednia

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

2.7 Prawo do wycofania zgody

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. w celu wysyłania newsletterów), mają Państwo również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Anulowanie jest możliwe nieformalnie.

2.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi przeciwko nam do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest

[Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, tel.: +49 (0) 981 53 1300, faks: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

3. przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez aktywnego podawania danych osobowych. Jednak za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, tj. nawet podczas korzystania z niej wyłącznie w celach informacyjnych, gromadzimy różne dane i informacje ze względów technicznych i przechowujemy je w tak zwanych plikach dziennika lub plikach dziennika serwera (plikach dziennika) na naszym serwerze. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych lub danych umożliwiających identyfikację osoby, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer.

Zarejestrowane i przechowywane:

 • adres IP (adres protokołu internetowego),
 • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej,
 • oprogramowanie przeglądarki/rodzaje przeglądarek (programy komputerowe do wyświetlania stron internetowych) używane do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, a także ich wersje i język,
 • system operacyjny i wersja używana przez osobę uzyskującą dostęp do naszego systemu,
 • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp,
 • Treść żądania (zawartość konkretnych stron, do których uzyskano dostęp),
 • Status dostępu/kod statusu HTTP (odpowiedź dostarczana przez serwer na każde żądanie HTTP, reprezentująca status żądania),
 • strona internetowa, z której uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT).

Przechowywanie adresu IP - nawet jeśli tylko przez krótki czas - jest technicznie konieczne ze względu na sposób działania Internetu. Zanim jednak przetworzymy i zapiszemy Państwa adres IP, zostanie on skrócony i wykorzystany wyłącznie w tej nierozpoznawalnej (anonimowej) formie. Pełny adres IP nie jest przechowywany. Po jego skróceniu nie jest już możliwe zidentyfikowanie Państwa.

Nie wykorzystujemy również innych informacji i danych wymienionych powyżej w celu wyciągnięcia wniosków na Państwa temat i/lub zidentyfikowania Państwa. Dane umożliwiające Państwa identyfikację zostaną jak najszybciej zanonimizowane.

Wymienione powyżej dane i informacje są gromadzone przez nas wyłącznie w celu wyświetlania Państwu naszych stron internetowych oraz zapewnienia ich stabilności i bezpieczeństwa, a także optymalizacji naszych stron internetowych pod tym kątem. Gromadzenie wyżej wymienionych danych służy zatem poprawie bezpieczeństwa danych używanych przez nas programów i systemów. Ponadto wykorzystujemy te dane do anonimowej, statystycznej analizy Państwa ruchu na naszych stronach internetowych.

Pliki dziennika są przechowywane oddzielnie od wszelkich innych danych osobowych, które mogli nam Państwo przekazać podczas odwiedzania naszej strony internetowej i nie są z nimi łączone. Pliki dziennika są usuwane po 7 dniach.

Podstawą prawną gromadzenia wyżej wymienionych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych stron internetowych. Ponadto mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu anonimowych lub zanonimizowanych danych do oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu oceny skuteczności projektu i struktury naszej strony internetowej.

4. ciasteczka

Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przeglądarki przez nasz serwer, gdy Państwo lub Państwa przeglądarka uzyskujecie dostęp do naszej strony internetowej po raz pierwszy, wraz ze stroną internetową, do której uzyskaliście Państwo dostęp. Państwa przeglądarka przechowuje pliki cookie na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do przesyłania złośliwego oprogramowania lub wirusów do Państwa urządzenia końcowego, uruchamiania programów lub otwierania wyskakujących okien. Nie są one również wykorzystywane do wysyłania spamu. Pliki cookie służą raczej do uzyskiwania określonych informacji.

Rozróżniamy między technicznie niezbędnymi plikami cookie, które przede wszystkim umożliwiają działanie strony internetowej, a dobrowolnymi plikami cookie. Dobrowolne pliki cookie są ustawiane wyłącznie za Państwa zgodą. Prosimy pamiętać, że jeśli zezwolisz tylko na technicznie niezbędne pliki cookie, niektóre funkcje witryny mogą być ograniczone lub niemożliwe do użycia.

4.1. Technicznie niezbędne pliki cookie

Używamy tych danych lub technicznie niezbędnych plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej efektywną, bezpieczną i przyjazną dla użytkownika oraz, na przykład, aby dowiedzieć się, które towary znajdują się już w Państwa koszyku lub czy wyskakujące okienko zostało już Państwu wyświetlone.

4.1.1 Metoda użytkowania

Używamy następujących technicznie niezbędnych plików cookie:

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie Wygaśnięcie pliku cookie
Wyświetlono _cookie_policy Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej 12 miesięcy
cookielawinfo-checkbox-necessary Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej 1 godzina
cookielawinfo-checkbox-niepotrzebne Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej 12 miesięcy
PHPSESSID Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Koniec spotkania
allowCookie: Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej 6 miesięcy
__csrf_token-1 Mechanizm bezpieczeństwa Koniec spotkania
Sesja 1 Przechowywanie ustawień użytkownika, wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Koniec spotkania

4.1.2 Podstawa prawna użytkowania

Mamy uzasadniony interes (art. 5(1)(f) RODO) w korzystaniu z plików cookie. Dotyczy to plików cookie, które są wymagane do korzystania z funkcji naszych witryn internetowych (np. funkcji koszyka zakupów), ponieważ są one niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i najlepszego możliwego świadczenia naszych usług.

4.2. Dobrowolne pliki cookie

4.2.1 Podstawa prawna

Ustawianie dobrowolnych plików cookie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Proszę pamiętać, że jeśli zezwolisz tylko na technicznie niezbędne pliki cookie, niektóre funkcje stron internetowych będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.

4.3 Dalsze możliwości wpływania na ustawienia plików cookie poprzez ustawienia w Państwa przeglądarce

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były przechowywane na Państwa urządzeniu, ogólnie lub indywidualnie, mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą odpowiedniej pozycji menu.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej są dostępne lub mogą być używane.

Pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas trwania danej sesji, można - oprócz możliwości ich zablokowania - również usunąć z Państwa urządzenia końcowego, niezależnie od tego, czy ich użycie jest ograniczone czasowo, czy nieograniczone.

W tym celu można wywołać odpowiednie funkcje w przeglądarce i usunąć historię.

Plikom cookie Flash można zapobiec, instalując odpowiedni "dodatek", np. "Better Privacy" dla przeglądarki Mozilla Firefox lub plik cookie Adobe Flash Killer dla przeglądarki Google Chrome.

Wybierając tryb prywatny w przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić ustawienie lub korzystanie z HTML5 Storage Objetcs.

Generalnie zalecamy regularne usuwanie historii przeglądarki i plików cookie.

5 Przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego Mają Państwo możliwość wysłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

5.1 Korzystanie z formularza kontaktowego

Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, będziemy gromadzić wyłącznie dane osobowe podane przez Państwa w ramach zapytania. Niestety nie ma możliwości wysłania do nas zapytania bez podania adresu e-mail. Zachęcamy również do podania nam swojego imienia, nazwiska lub tytułu (Pani/Pan), abyśmy mogli poprawnie zwrócić się do Państwa w naszej odpowiedzi.

5.2 Przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych, które przekazują Państwo w ramach zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzielają nam Państwo wysyłając zapytanie, lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytania.

Jeśli w wyniku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami zostanie nawiązany stosunek umowny, dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5.3 Okres przechowywania

Przechowujemy dane otrzymane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego do momentu pełnego przetworzenia Państwa zapytania. Z zastrzeżeniem Państwa zgody na przechowywanie Państwa danych do dalszych celów (np. wysyłki newslettera), usuniemy Państwa dane po przetworzeniu Państwa zapytania, chyba że w wyniku kontaktu nawiązano między nami stosunek umowny. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane, jeśli to konieczne, do momentu wygaśnięcia okresów przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym.

5.4. Prawo do wycofania zgody

Mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przestaje być zgodne z prawem do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku zawarcia umowy między nami a Państwem w wyniku skontaktowania się z nami, przechowywanie danych opiera się na umowie lub niezbędnych środkach przedumownych.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, proszę wysłać nam krótką wiadomość e-mail lub wybrać inną formę kontaktu. Dane kontaktowe znajdą Państwo w naszym nadruku lub na początku niniejszego oświadczenia.

 

6 Przetwarzanie danych w przypadku zapytań przesyłanych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które przekazują nam Państwo w tym kontekście (imię i nazwisko, zapytanie, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, w stosownych przypadkach, np. podpis e-mail, Państwa adres). Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

6.1 Przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych, które przekazują Państwo w ramach zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, opiera się na zgodzie na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzielają Państwo wysyłając do nas zapytanie, lub na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na możliwości udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

Jeśli nawiążą Państwo z nami stosunek umowny w wyniku skontaktowania się z nami (członkostwo), dane będą przetwarzane w celu wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.2 Okres przechowywania

Przechowujemy dane otrzymane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego do momentu pełnego przetworzenia Państwa zapytania. Z zastrzeżeniem Państwa zgody na przechowywanie Państwa danych do dalszych celów (np. wysyłki newslettera), usuniemy Państwa dane po przetworzeniu Państwa zapytania, chyba że w wyniku kontaktu nawiązano między nami stosunek umowny. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane, jeśli to konieczne, do czasu wygaśnięcia okresów przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym

6.3. Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie oznacza, że zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przestaje obowiązywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, proszę wysłać nam krótką wiadomość e-mail lub wybrać inną formę kontaktu. Dane kontaktowe znajdą Państwo w naszym nadruku lub na początku niniejszego oświadczenia.

7. szyfrowanie SSL lub TLS

Korzystamy z technologii szyfrowania TLS (Transport Layer Security) na naszych stronach internetowych, na których można wprowadzać dane osobowe (w szczególności w procesie zamawiania, logowania do konta klienta, subskrypcji naszego biuletynu). Jest to protokół szyfrowania transmisji danych w celu uniemożliwienia osobom trzecim nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych, w szczególności danych bankowych lub finansowych. Szyfrowanie mogą Państwo rozpoznać po oznaczeniu "https://".

8. czcionki internetowe google i ikony google material

Używamy tak zwanych czcionek internetowych i ikon materiałowych na naszych stronach internetowych w celu wyświetlania treści na naszych stronach internetowych w atrakcyjny, poprawny i ustandaryzowany sposób we wszystkich przeglądarkach. Atrakcyjna i prawidłowa prezentacja naszych treści stanowi uzasadniony interes.

Używane przez nas czcionki internetowe i ikony materiałów pochodzą od Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Czcionki internetowe i ikony materiałów umożliwiają korzystanie z czcionek i ikon, które nie są przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej naszą witrynę lub urządzeniu używanym do odwiedzenia naszej witryny.

Czcionki i ikony używane na stronie internetowej, którą Państwo wywołali, są ładowane do pamięci podręcznej przeglądarki przez przeglądarkę podczas wywoływania tej strony, aby zawartość (teksty i znaki, ikony) była wyświetlana prawidłowo. Używana przez Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ramach tego połączenia między Państwa przeglądarką a Google, Google otrzymuje informację, że Państwa adres IP uzyskał dostęp do naszej strony internetowej. Zgodnie z prezentacją Google nie dochodzi jednak do połączenia znanych skądinąd danych osobowych (np. jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej) oraz faktu, że Państwa adres IP jest przesyłany do Google, gdy uzyskują Państwo dostęp do strony internetowej.

CSS (Cascading Style Sheets - kaskadowe arkusze stylów - język programowania lub arkusz stylów, za pomocą którego nadaje się wygląd treściom na naszej stronie, np. wyświetlanie kolorów poszczególnych słów lub akapitów) są przechowywane w pamięci podręcznej przez 24 godziny zgodnie z Google.

Według Google pliki czcionek i same ikony są przechowywane w pamięci podręcznej przez rok. Więcej informacji na temat przechowywania danych i Google Web Fonts znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Web Fonts lub dostęp do nich jest uniemożliwiony, treści będą wyświetlane przy użyciu standardowej czcionki zapisanej na używanym przez Państwa urządzeniu.

9. wyjaśnienie terminów

Poniższe definicje opierają się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Privacy Policy(RODO) Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679).

9.1 "Osoba odpowiedzialna"

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

W związku z tym administratorem danych jest zasadniczo osoba fizyczna lub firma, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa przyczynę i sposób przetwarzania danych osobowych.

9.2 "Dane osobowe"

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Oprócz imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia itp. dane osobowe obejmują również używany adres IP, informacje o używanych urządzeniach, nagrania głosowe, numer karty klienta, dane konta, numery kart kredytowych oraz, na przykład, cechy fizyczne, takie jak chód lub wygląd.

9.3 "Przetwarzanie"

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Państwa dane są również przetwarzane, na przykład, gdy okazują Państwo kartę klienta przy kasie w ramach procesu płatności lub dokonują płatności kartą EC.

9.4 "Osoba trzecia"

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

9.5 "Ograniczenie przetwarzania"

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

9.6 "Pseudonimizacja"

Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, jest znane jako pseudonimizacja. Te dodatkowe informacje są wymagane. Ponadto należy podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

9.7 "Zgoda"

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.