🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Tilgjengelighetslover over hele verden

Vekten står på bøker og dommerens hammer.

Del innlegget:

Vekten står på bøker og dommerens hammer.

Tilgjengelighetslover over hele verden

Del dette innlegget:

Vekten står på bøker og dommerens hammer.

Liten håndbok for retningslinjer for inkludering

Alle mennesker skal kunne delta på lik linje i digitale medier. Men ikke alle har mulighet til det. På verdensbasis har rundt 1 milliard mennesker en funksjonsnedsettelse. Av disse er 215 millioner synshemmede og har derfor store problemer med å bruke nettsteder. Det er ikke lenger nok bare å gjøre bygninger tilgjengelige, inkludering må også praktiseres på internett. Derfor finnes det en internasjonal standard for digital tilgjengelighet. "Web Content Accessibility Guidelines", forkortet WCAG.

Hva er egentlig WCAG-retningslinjene?

WCAG er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som gir et rammeverk for tilgjengelighet av nettsteder for personer med nedsatt funksjonsevne. De er anerkjent som en nasjonal standard i mange land og er basert på de fire prinsippene perceptibility, usability, comprehensibility og robustness. Sistnevnte betyr at nettinnhold må kunne tolkes av et bredt spekter av brukere, inkludert hjelpemidler.
Retningslinjene er delt inn i tre samsvarsnivåer: A, AA og AAA. Nivå AA er minimumsstandarden som kreves i mange lands lover om universell utforming. Men siden nasjonale lover om universell utforming kan variere, har vi oppsummert de viktigste lovene i noen land for deg:

Europa

europeisk flagg

Den juridiske situasjonen i Europa viser også til to autoritative direktiver. Den "europeiske tilgjengelighetsloven" og"EN 301 549".

Sistnevnte, EUs webtilgjengelighetsdirektiv, krever at alle offentlige nettsteder og mobilapper skal oppfylle WCAG 2.1 nivå AA. Direktivet gjelder for alle EUs medlemsland og har som mål å forbedre tilgangen til offentlige nettsteder og apper for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Den europeiske Den europeiske tilgjengelighetsloven eller også EAApålegger medlemslandene blant annet å gjøre netthandel med varer og tjenester tilgjengelig for forbrukerne. Dette direktivet må være implementert i alle EU-landenes nasjonale lovgivning innen 28. juni 2025.

Tyskland

Tysk flagg

Så langt finnes det to lover om universell utforming:"Disability Equality Act" (BGG ) og "Federal Ordinance on Barrier-Free Information Technology" (BITV).

 

BGG gjelder for forbundet, dets etater, offentlige stiftelser og institusjoner samt deres datterselskaper og selskaper som er underlagt, kontrollert av eller oppnevnt av forbundet. Den omfatter varer og tjenester. Det betyr for eksempel transportmidler, tekniske og ikke-tekniske produkter, informasjonskilder og kommunikasjonsfasiliteter. Den forplikter til å gjøre nettsteder og mobilapplikasjoner tilgjengelige for alle, tilby alternativer og publisere en tilgjengelighetserklæring for nettsteder og mobilapper. I tillegg skal det sendes inn en rapport om status for tilgjengelighet hvert tredje år.

 

BITV gjelder for alle offentlige institusjoner, føderale myndigheter og deres leverandører, entreprenører og partnere. BITV pålegger utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er tilgjengelig for personer med alle typer funksjonsnedsettelser. Med BITV 2.0 ble WCAG-retningslinjene lovfestet.

 

I tillegg ble det 28. juni 2025 vedtatt en lov om barrierefri forsterkningforkortet BFSGi kraft. Den stiller krav om universell utforming av nettbutikker. Når det gjelder produkter og tjenester, fremmer loven likestilt og ikke-diskriminerende deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, begrensninger og eldre.

USA

USAs flagg

Det finnes flere viktige forskrifter om universell utforming i USA. En av disse erAmericans with Disabilities Act (ADA), Section 508 , som er en amerikansk lov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på alle områder av det offentlige liv, inkludert arbeid, utdanning og transport.

 

Den sikrer at all elektronisk teknologi og informasjonsteknologi som utvikles, anskaffes, vedlikeholdes eller brukes, er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

 

Canada

Canadas flagg

Kanadiske myndigheter har lenge hatt lover om universell utforming av internett. Nylig ble denkanadiske menneskerettighetsloven fra1977, som forbyr restriksjoner og diskriminering av mennesker, erstattet med eksplisitte lover om tilgjengelighet for funksjonshemmede.

 

Her gjelder"Canadian Standard on Web Accessibility". Denne standarden gjelder for departementer, etater, filialer og institusjoner i den kanadiske regjeringen. Standarden krever at nettet skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne og oppfylle kravene i WCAG 2.0 nivå AA.

 

I Canada gjelder lovenAccessible Canada Act(ACA). Denne loven sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne ikke hindres i å få tilgang til varer og tjenester, arbeid, transport og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert digitalt innhold og teknologien som brukes for å få tilgang til det.

 

Hvem må oppfylle kravene: Private eller ideelle organisasjoner med mer enn 50 ansatte og alle organisasjoner i offentlig sektor.

 

En annen lov erAccessibility for Ontarians with Disabilities Act(AODA). Den pålegger alle offentlige og private organisasjoner å gjøre sine varer, tjenester og informasjons- og kommunikasjonsmidler like tilgjengelige for allmennheten.

 

Vi har også AMA,Accessibility for Manitobans Act. Denne pålegger offentlige og private organisasjoner å gjøre nettsteder, mobilapplikasjoner og digitalt innhold tilgjengelig for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser. Også her brukes WCAG som standardreferanse.

 

Nova Scotia Accessibility Acter Canadas tredje provinsielle tilgjengelighetslov og trådte i kraft i april 2017. Den pålegger offentlige og private organisasjoner å sørge for at varer, tjenester og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert nettsteder og mobilapplikasjoner, er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Den henviser til kravene i WCAG 2.0 AA.

England

Englands flagg

I Storbritannia forbyrEquality Act2010 diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med levering av varer, fasiliteter og tjenester, inkludert nettsteder.

 

Forskriftene iPublic Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018krever at offentligeorganeroverholder den internasjonale tilgjengelighetsstandarden WCAG 2.1 AA og publiserer en tilgjengelighetserklæring.

 

I tillegg har myndighetene spesifisert den internasjonalestandarden "BS ISO 30071-1" for å forbedre tilgjengeligheten, fremme inkluderende design, brukervennlighet og brukeropplevelse i webdesign og sikre tilgjengelighet for funksjonshemmede og eldre. Denne standarden er i samsvar med Equality Act 2010 og forholder seg også til WCAG 2.0. De nye tilgjengelighetsbestemmelsene gjelder for offentlige organer i Storbritannia fra 23. september 2018.

Israel

Israels flagg

I Israel kreverloven om like rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne fra 2013 at nettsteder og applikasjoner som tilbyr tjenester og/eller informasjon til publikum, skal være tilgjengelige. Den israelske antidiskrimineringsloven følger også WCAG 2.0 Level AA-standardene.

Japan

Japans flagg

Japanske myndigheter er en pioner når det gjelder å etterstrebe internasjonale standarder for tilgjengelighet og teknologi. Allerede i 1999 kom det japanske post- og telekommunikasjonsdepartementet med en uttalelse om retningslinjer for tilgjengelighet på Internett.

 

Den japanske loven om Internett-tilgjengelighet for webinnhold og -informasjon,"JIS X 8341-3″, berører alle departementer og offentlig sektor i landet og krever at det tas hensyn til aspekter som må følges ved planlegging, design, utvikling, produksjon, vedlikehold og drift av webinnhold for å sikre at webinnhold og -informasjon er tilgjengelig for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Forordningen omfatter varer, tjenester, kommunikasjon, informasjon og offentlig virksomhet.

 

Retningslinjene i denne loven overtar ikke WCAG-retningslinjene, men har lignende kriterier som WCAG 2.0. De er imidlertid ikke juridisk bindende.

Australia

Australias flagg

Disability Discrimination Act 1992 er Australias viktigste lov om tilgjengelighet på Internett. Den gjelder for alle australske myndigheter og organisasjoner som tilbyr varer, fasiliteter eller tjenester, og krever at de gjør informasjonen tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG 2.0 AA er standardreferansen for nettilgjengelighet som er godkjent av australske myndigheter.

Italia

Italias flagg

Stanca-loven "Stanca-loven" ble innført i Italia for å sikre at informasjon og tjenester er tilgjengelige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne uten diskriminering. Loven krever samsvar med WCAG 2.0 AA-kriteriene og inneholder 22 tekniske krav som trådte i kraft 8. juli 2005.

 

Den gjelder for alle italienske offentlige etater og offentlige sektorer, samt for regionale kommunale selskaper, inkludert transport- og telekomsektoren der staten har eierandeler.

India

Indias flagg

Det er to lover som regulerer tilgjengeligheten i landet. Den ene er "Rights of Persons with Disabilities Act (RPD)" (lov om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne) og "Guidelines for Indian Government Websites". RPD gjelder for offentlig og privat sektor og dekker blant annet områder som kunst, kultur, helsevesen, rettsvesen, infrastruktur, utdanning og sysselsetting.

De "Retningslinjer for indiske myndigheter" krever universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Retningslinjene for indiske myndigheters nettsider sier at alt innhold skal gjøres tilgjengelig og gjelder for alle offentlige organer og føderale byråer.

Frankrike

Frankrikes flagg

I Frankrike er loven "№ 2005-102 artikkel 47". hatt bestemmelser om tilgjengelighet på internett siden 2005. Den fastsetter at alle offentlige kommunikasjonstjenester på nettet skal være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kreves det en flerårig plan for å gjøre tjenestene som tilbys tilgjengelige.

 

Loven finner sin anvendelse i "RGAA", det generelle rammeverket for tilgjengelighet. Dette fungerer som den franske regjeringens offisielle veiledning for å forbedre webtilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne, og er basert på den internasjonale standarden internasjonale standarden WCAG 2.0 og WCAG 2.1 AA i EN 301 549 V2.1.2 (EU-standard).

Brasil

Brasils flagg

Brasil var også svært tidlig ute med sin inkluderende lovgivning. Loven som ble vedtatt i 2000, "L. 10.098" pålegger universell utforming av kommunikasjon og fjerning av barrierer og garanterer funksjonshemmedes rett til informasjon og kommunikasjon, og gjelder alle offentlige nettsteder.

 

Loven ble endret i 2004 ved "Forordning 5.296″. ble lagt til. Den krever blant annet at alle offentlige myndigheters nettsider skal gjøres tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne innen 12 måneder og være utstyrt med et symbol som indikerer tilgjengelighet.

Spania

Spanias flagg

I Spania finnes det fire nasjonale lover om tilgjengelighet, inkludert "Lov 34″som krever universell utforming av offentlige myndigheters nettsteder og alle nettsteder som finansieres med offentlige midler.

Den "Kongelig resolusjon 209" diskuterer W3Cs WCAG-retningslinjer for å oppnå prioritetsnivå AA.

 

Det finnes også "Lov 51″, som omhandler like muligheter, ikke-diskriminering og universell tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og "Lov 59″som fastsetter retningslinjer for elektroniske signaturer.

Selv om det finnes mange lover som som regulerer tilgjengeligheten på internett finnes, er veien til digital inkludering fortsatt lang. Hvis myndigheter, bedrifter og samfunnet samarbeider, kan vi skape en verden der alle har mulighet til å nå sitt fulle potensial og delta aktivt i den digitale verden. Vi i Eye-Able vil fortsette å bruke vår ekspertise til å utvikle innovative løsninger og drive frem standarder for tilgjengelighet på Eye-Able .

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: