Privacy Policy

Användningen av Internetsidorna Eye-Able® på www.eye-able.com är möjlig utan någon indikation av personuppgifter. Men om en registrerad vill använda specialtjänster som tillhandahålls av vårt företag via vår webbplats, kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och om det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, kommer vi i allmänhet att få samtycke från den registrerade. Behandlingen av personuppgifter ska alltid vara i linje med Privacy Policy Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Eye-Able® . Som registeransvarig har Eye-Able genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Vår dataskyddsdeklaration informerar dig om typ, omfattning och syfte med de personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder, samt om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter av oss.

1. Den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter

Webbplatserna www.eye-able.com drivs av

Web Inclusion GmbH Gartenstraße 12c 97276 Margetshöchheim info@eye-able.com VD: Oliver Greiner

Vi ansvarar för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, som kan samlas in från dig under ditt besök på våra webbplatser. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

2. Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och dataportabilitet. Dessutom har du rätt att göra invändningar och att lämna in ett klagomål. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna ovan. Du har följande rättigheter i detalj:

2.1 Rätt till bekräftelse och tillgång, artikel 15 i GDPR.

Du kan begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om följande punkter:

 • ändamålen med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 • Om möjligt, den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 • förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandlingen av den registeransvarige eller en rätt att invända mot sådan behandling,
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet,
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan till uppgifterna.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

2.2 Rätt till rättelse, artikel 16 i GDPR.

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du dessutom rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras - även genom en kompletterande förklaring.

2.3 Rätten till radering, artikel 17 i GDPR

Du kan kräva av oss att personuppgifter om dig raderas omedelbart. I detta fall är vi skyldiga att radera personuppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du invänder mot behandlingen och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder du mot behandlingen;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt;
 • raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som vi omfattas av;
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Undantagsvis föreligger inte rätten till radering om behandlingen

 • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig prestation som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som vi är föremål för eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i myndighetsutövning som vi har;
 • av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet,
 • För arkivändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, i den mån rätten till radering sannolikt skulle omöjliggöra eller allvarligt skada uppnåendet av ändamålen med behandlingen,
  eller
 • för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter i enlighet med ovannämnda principer och har offentliggjort dina personuppgifter, kommer vi att vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementering, för att informera de andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt radering av alla länkar till sådana personuppgifter eller från har begärt kopior eller reproduktioner av sådana personuppgifter.

2.4 Rätten att begränsa behandlingen, artikel 18 i GDPR.

Under följande förutsättningar har du rätt att få från oss begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter, nämligen om:

 • riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna;
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandlingen i väntan på verifiering om våra legitima skäl uppväger dina.

2.5 Rätten till dataportabilitet, artikel 20 i GDPR.

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att

 • behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal, och
 • behandlingen utförs automatiserat.

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, där det är tekniskt möjligt.

2.6 Rätt att invända mot databehandling, artikel 21 i DSGVO.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som sker på grundval av ditt samtycke eller på grundval av vårt berättigade intresse, av skäl som rör din särskilda situation. Efter din invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktreklam:

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för dessa ändamål. Du har rätt att av skäl som hänför sig till din särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

2.7 Rätt att återkalla samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter (t.ex. för att skicka nyhetsbrev) har du också rätt att när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallelsen. >Det är möjligt att återkalla samtycket på ett informellt sätt.

2.8 Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, artikel 77 i DSGVO.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål mot oss till en tillsynsmyndighet för dataskydd, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen sker, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är Bayerns delstatskontor för dataskyddstillsyn, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefon: +49 (0) 981 53 1300, fax: +49 (0) 981 53 98 1300, e-post: poststelle@lda.bayern.de.

3. Databehandling när du besöker våra webbplatser

Användningen av vår webbplats är i princip möjlig utan aktiv specifikation av personuppgifter. Men varje gång vår webbplats besöks, dvs. även för rent informativ användning, samlas olika data och information in av oss av tekniska skäl och lagras i så kallade loggfiler eller serverloggfiler (loggfiler) på vår server.

Följande registreras och lagras:

 • IP-adressen (Internetprotokolladress),
 • datum och tid för åtkomst till vår webbplats,
 • webbläsarprogramvaran/webbläsartyperna som används för att komma åt vår webbplats (datorprogram för visning av webbplatser) samt deras versioner och språk,
 • operativsystemet som har åtkomst till vårt system och dess version,
 • Internetleverantören (Internetleverantören) för åtkomstsystemet,
 • Innehållet i begäran (innehållet på de specifika sidor som nås),
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod (svar från servern på varje HTTP-begäran som representerar status för begäran),
 • webbplatsen från vilken vår webbplats nås,
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT).

Lagringen av IP-adressen - även om det bara är för en kort tid - är tekniskt nödvändig på grund av hur internet fungerar. Innan vi behandlar och lagrar din IP-adress förkortas den dock och används endast i denna oigenkännliga (anonyma) form. Den fullständiga IP-adressen lagras inte. Efter förkortningen är en tilldelning till dig inte längre möjlig. Den övriga information och de uppgifter som nämns ovan används inte heller av oss för att dra slutsatser om dig och/eller för att identifiera dig. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen kommer att anonymiseras så snart som möjligt. De ovan nämnda uppgifterna och informationen samlas in av oss uteslutande för att visa våra webbplatser för dig och för att säkerställa deras stabilitet och säkerhet samt för att optimera våra webbplatser i detta avseende. Insamlingen av ovan nämnda uppgifter tjänar således syftet att förbättra datasäkerheten i de program och system som vi använder. Dessutom använder vi uppgifterna för en anonym, statistisk utvärdering av dina rörelser på våra webbplatser. Loggfilerna lagras separat från dina övriga personuppgifter som du eventuellt själv har lämnat till oss när du besöker våra sidor och slås inte samman med dem. Loggfilerna raderas efter 7 dagar. Den rättsliga grunden för insamlingen av ovannämnda uppgifter är vårt legitima intresse (artikel 6.1 lit. f DSGVO) av funktionaliteten och säkerheten på våra webbplatser. Dessutom har vi ett legitimt intresse av att använda de anonyma eller anonymiserade uppgifterna för att utvärdera användarnas beteende på våra sidor för att kunna bedöma hur effektiva vår webbplatsdesign och struktur är.

4. Kakor (cookies)

Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som skickas till din webbläsare av vår server första gången du eller din webbläsare besöker vår webbplats tillsammans med den webbplats du besöker. Din webbläsare lagrar kakan/kakorna på hårddisken i din slutenhet. Cookies kan inte användas för att överföra skadlig kod eller virus till din slutenhet, köra program eller öppna popup-fönster. De används inte heller för att skicka skräppost. Cookies används snarare för att få viss information. Vi skiljer mellan tekniskt nödvändiga cookies, som gör det möjligt att använda webbplatsen överhuvudtaget, och frivilliga cookies. Frivilliga cookies sätts endast med ditt samtycke. Observera att om du endast tillåter tekniskt nödvändiga cookies är vissa funktioner på webbplatserna endast begränsade eller kan inte användas.

4.1 Tekniskt nödvändiga cookies

Vi använder dessa uppgifter eller de tekniskt nödvändiga cookies vi använder för att göra vår webbplats mer effektiv, säker och användarvänlig och till exempel för att få information om vilka varor som redan finns i din kundvagn eller om ett popup-fönster redan har visats för dig.

4.1.1 Användningssätt

Vi använder följande tekniskt nödvändiga cookies:

Namn på cookienAnvändaCookie-utgång
Visad _cookie_policyLagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrekt12 månader
cookielawinfo-checkbox-nödvändigtLagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrekt1 timme
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryLagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrekt12 månader
PHPSESSIDLagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrektSlutet av sessionen
allowCookie:Lagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrekt6 månader
__csrf_token-1SäkerhetsmekanismSlutet av sessionen
Session-1Lagring av användarinställningar, använd uteslutande för att webbplatsen ska fungera korrektSlutet av sessionen

4.1.2 Rättslig grund för användning

Det finns ett berättigat intresse för oss (art. 5 para. 1 lit. f GDPR) i användningen av cookies. Detta gäller cookies som krävs för att använda funktionerna på våra webbplatser (t.ex. kundvagnsfunktion), eftersom dessa är nödvändiga för funktionaliteten och bästa möjliga tillhandahållande av våra tjänster.

4.2 Frivilliga kakor

4.2.1 Rättslig grund

Inställningen av frivilliga cookies sker uteslutande med ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Observera att om du bara tillåter de tekniskt nödvändiga kakorna är vissa funktioner på webbplatserna begränsade eller inte användbara.

4.3 Ytterligare möjligheter att påverka inställningen av cookies genom inställningar i din webbläsare.

Om du inte vill att cookies generellt eller enskilda cookies ska lagras på din slutenhet kan du konfigurera webbläsarens inställningar enligt dina önskemål via motsvarande menyalternativ. I detta sammanhang vill vi påpeka att detta kan innebära att inte alla funktioner på våra webbplatser är tillgängliga eller kan användas. Cookies som lagras på din slutenhet under respektive session kan - förutom möjligheten att blockera dem - också tas bort från din slutenhet, oavsett om användningen är tidsbegränsad eller obegränsad. För att göra detta kan du ringa upp motsvarande funktioner i din webbläsare och radera historiken. Flash-cookies kan förhindras genom att installera ett lämpligt "tillägg", t.ex. "Better Privacy" för Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer Cookie för Google Chrome. Genom att välja privat läge i din webbläsare kan du förhindra inställningen eller användningen av HTML5 Storage Objetcs. I allmänhet rekommenderar vi att du regelbundet raderar din webbhistorik och dina cookies.

5. Behandling av uppgifter vid användning av kontaktformuläret.

Du har möjlighet att skicka en förfrågan till oss via vårt kontaktformulär.

5.1 Användning av kontaktformuläret

Om du använder det här alternativet samlas endast de personuppgifter som du tillhandahåller i samband med din begäran in. Där angivandet av din e-postadress krävs information, utan vilken det tyvärr inte är möjligt att skicka din begäran till oss. Du är också välkommen att berätta ditt förnamn, efternamn eller hälsningsfras (fru / herr) så att vi kan adressera dig korrekt i vårt svar.

5.2 Behandling av uppgifter

Behandlingen av dina uppgifter, som du lämnar som en del av din förfrågan via vårt kontaktformulär, grundar sig på det samtycke till behandling (artikel 6.1 a i DSGVO) som du ger oss genom att skicka din förfrågan till oss, eller på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i DSGVO) av att kunna besvara de förfrågningar som skickas till oss. Om ett avtalsförhållande upprättas mellan oss till följd av att du kontaktar oss kommer uppgifterna att behandlas för att genomföra åtgärder före avtalstillfället (artikel 6.1 b i DSGVO).

5.3 Lagringsperiod

Vi lagrar de uppgifter som vi får från dig via kontaktformuläret tills din begäran har behandlats fullständigt. Med förbehåll för ditt samtycke till lagring av dina uppgifter för ytterligare ändamål (t.ex. utskick av nyhetsbrev) kommer vi att radera dina uppgifter efter avslutad behandling av din begäran, såvida inte ett avtalsförhållande har upprättats mellan oss på grundval av kontakten. I det här fallet lagrar vi uppgifterna, om det behövs, tills lagringsperioderna enligt handels- och skattelagstiftningen löper ut.

5.4 Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Din återkallelse leder inte till att lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter upphör att gälla fram till din återkallelse. Om ett avtal har ingåtts mellan dig och oss till följd av att du kontaktar oss, grundar sig datalagringen på avtalet eller på nödvändiga åtgärder före avtalstillfället. För att utöva din rätt till återkallelse skriver du helt enkelt ett kort e-postmeddelande till oss eller väljer ett annat kontaktformulär. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt impressum eller i början av denna förklaring.

6. Databehandling för förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax samlar vi in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i detta sammanhang (namn, begäran, telefonnummer, e-postadress, faxnummer, om tillämpligt, om det anges i samband med begäran, t.ex. e-postsignatur, din adress). Vi använder dina personuppgifter uteslutande för att behandla din begäran. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke.

6.1 Behandling av uppgifter

Behandlingen av dina uppgifter, som du lämnar i samband med din förfrågan via vårt kontaktformulär, grundar sig på det samtycke till behandling (artikel 6.1 a i DSGVO) som du ger oss genom att skicka din förfrågan till oss, eller på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i DSGVO) av att kunna besvara förfrågningar som riktas till oss. Om ett avtalsförhållande uppstår till följd av att du kontaktar oss (medlemskap), utförs databehandlingen för att genomföra åtgärder före avtalstillfället (artikel 6.1 b i DSGVO).

6.2 Lagringsperiod

Vi lagrar de uppgifter som vi får från dig via kontaktformuläret tills din begäran har behandlats fullständigt. Med förbehåll för ditt samtycke till lagring av dina uppgifter för ytterligare ändamål (t.ex. utskick av nyhetsbrev) kommer vi att radera dina uppgifter efter avslutad behandling av din begäran, såvida inte ett avtalsförhållande har upprättats mellan oss på grundval av kontakten. I det här fallet lagrar vi uppgifterna, om det behövs, tills kommersiella och skattemässiga lagringsperioder löper ut.

6.3 Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling med verkan för framtiden. Din återkallelse kommer inte att leda till att lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter upphör att gälla fram till din återkallelse. För att utöva din rätt till återkallelse skriver du helt enkelt ett kort e-postmeddelande till oss eller väljer ett annat kontaktformulär. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt impressum eller i början av detta uttalande.

7. SSL- eller TLS-kryptering

Vi använder TLS (Transport Layer Security) krypteringsteknik på våra webbplatser genom vilka personuppgifter kan anges (särskilt beställningsprocess, inloggning på kundkontot, registrering för vårt nyhetsbrev). Detta är ett protokoll för kryptering av dataöverföringar för att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, särskilt dina bank- eller finansdata. Du kan känna igen krypteringen med namnet "https://".

8. Googles webbfonter och Googles materialikoner

Vi använder så kallade webbtypsnitt och materialikoner på våra webbplatser för att visa innehållet på våra webbplatser på ett tilltalande, korrekt och enhetligt sätt i alla webbläsare. En tilltalande och korrekt visning av vårt innehåll utgör ett legitimt intresse. De webbtypsnitt och materialikoner vi använder är webbtypsnitt och materialikoner från Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbtypsnitt och materialikoner gör det möjligt att använda typsnitt och ikoner som inte lagras på datorn hos besökaren på vår webbplats eller på den enhet som används för att besöka vår webbplats. De typsnitt och ikoner som används på den webbplats som du besöker laddas i webbläsarens cache av din webbläsare när du går in på denna sida, så att innehållet (text och tecken, ikoner) visas korrekt. Under denna process upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. Som en del av denna anslutning mellan din webbläsare och Google får Google reda på att din IP-adress har besökt vår webbplats. Enligt Googles presentation finns det dock ingen kombination av annars kända personuppgifter (t.ex. om du är inloggad på ditt Google-konto när du går in på vår webbplats) och det faktum att din IP-adress överförs till Google när du går in på en webbplats. Enligt Google lagras CSS (Cascading Style Sheets - ett programmeringsspråk eller formatmallsspråk som används för att ge innehållet på vår webbplats dess utseende, t.ex. färgvisning av enskilda ord eller stycken) i cachen i 24 timmar. Själva typsnittsfilerna och ikonerna lagras i cacheminnet i ett år, enligt Google. Du hittar mer information om datalagring och Google Web Fonts på följande länk: https://developers.google.com/fonts/faq. Ytterligare information om Googles användning av uppgifter finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Om din webbläsare inte stöder Google Web Fonts eller om åtkomsten förhindras, visas innehållet i ett standardtypsnitt som lagras på den terminalenhet du använder.

9. Förklaring av termer

Följande definitioner är baserade på Privacy Policy-Grundverordnung (DS-GVO) i Europeiska unionen (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679).

9.1 "Ansvarig person

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för en sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse den personuppgiftsansvarige fastställas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning. >Den personuppgiftsansvarige är därför i princip den fysiska person eller det företag som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

9.2 "personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Förutom för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum etc. är personuppgifter också den IP-adress som används, information om de enheter du använder, röstinspelningar, ditt kundkortnummer, dina kontodata, dina kreditkortsnummer samt till exempel fysiska egenskaper som din gång eller utseende.

9.3 "Bearbetning

behandling: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller samkörning, begränsning, radering eller förstörelse. Dina uppgifter kommer också att behandlas, till exempel om du visar upp ditt kundkort i kassan som en del av betalningsprocessen eller gör en betalning med EC-kortet.

9.4 "tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som, under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar, är behöriga att behandla personuppgifter.

9.5 "Begränsning av behandling

Begränsningen av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

9.6 "Pseudonymisering

Behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en viss registrerad utan användning av ytterligare information kallas pseudonymisering. Detta är ytterligare information. Dessutom måste tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

9.7 "Samtycke

Med samtycke avses varje frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, samtycker till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.