Nieuw hulpmiddel: Eenvoudige taal. Klik op de knop en probeer het live uit

Privacy Policy Microsoft Edge Store-extensie

Om het gebruik van onze extensie te garanderen, slaan we gegevens lokaal op het systeem van de gebruiker op. Er worden geen gegevens naar ons of derden verzonden. De gegevens worden verder niet opgeslagen.


De Eye-Able® Audit-extensie neemt eenmalig contact op met onze server in Europa wanneer je licentiesleutel handmatig wordt geactiveerd. Tijdens dit proces worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Privacy Policy Mozilla Firefox-extensie

Om het gebruik van onze extensie te garanderen, slaan we gegevens lokaal op het systeem van de gebruiker op. Er worden geen gegevens naar ons of derden verzonden. De gegevens worden verder niet opgeslagen.


De Eye-Able® Audit-extensie neemt eenmalig contact op met onze server in Europa wanneer je licentiesleutel handmatig wordt geactiveerd. Tijdens dit proces worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Privacy Policy Chrome-webwinkel

Om het gebruik van onze extensie te garanderen, slaan we gegevens lokaal op het systeem van de gebruiker op (chrome.storage.local). Er worden geen gegevens naar ons of derden verzonden. De gegevens worden verder niet opgeslagen.


De Eye-Able® Audit-extensie neemt eenmalig contact op met onze server in Europa wanneer je licentiesleutel handmatig wordt geactiveerd. Tijdens dit proces worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 

Privacy Policy Eye-Able® Website

Het is over het algemeen mogelijk om de website Eye-Able® op www.eye-able.com te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

Persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy General Data Protection Regulation (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op Eye-Able® .

Eye-Able heeft als beheerder talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen.

Met onze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, verwerkt en gebruikt, evenals over uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De websites www.eye-able.com worden beheerd door de

Web Inclusion GmbH

Gartenstraße 12c

97276 Margetshöchheim

info@eye-able.com

Algemeen directeur: Oliver Greiner

 

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens die mogelijk van u worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens.

2. uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. U hebt ook het recht om bezwaar te maken en het recht om een klacht in te dienen.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de bovenstaande contactgegevens.

Je hebt de volgende individuele rechten:

2.1 Het recht op bevestiging en informatie, Artikel 15 GDPR

U kunt om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op informatie over de volgende punten:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald,
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit,
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

2.2 Het recht op rectificatie, Artikel 16 GDPR

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

Daarnaast hebt u, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring.

2.3 Het recht op wissen, Artikel 17 GDPR

U kunt eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen. In dit geval zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten waaronder wij vallen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 GDPR.

Bij wijze van uitzondering bestaat het recht op wissen niet als de verwerking

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 (1) GDPR, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met de bovengenoemde principes en als we uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt, zullen we passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u hen hebt verzocht om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

2.4 Het recht op beperking van de verwerking, Artikel 18 GDPR

Onder de volgende voorwaarden hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, namelijk als

 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.

2.5 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, Artikel 20 GDPR

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is.

2.6. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, Artikel 21 GDPR

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op uw toestemming of op ons legitieme belang; dit geldt ook voor profilering.

Na uw bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Directe reclame

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

2.7 Recht om toestemming in te trekken

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven), hebt u ook het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

De annulering is informeel mogelijk.

2.8 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, Artikel 77 GDPR

Daarnaast hebt u het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons is de

[Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefoon: +49 (0) 981 53 1300, fax: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

3. gegevensverwerking bij het bezoeken van onze websites

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder actief persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, telkens wanneer u onze website bezoekt, dus ook wanneer u de website puur voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen wij om technische redenen verschillende gegevens en informatie en slaan deze op in zogenaamde logbestanden of server log files (logbestanden) op onze server. Dit betreft alleen de persoonlijke of persoonsgerelateerde gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft.

Opgenomen en opgeslagen:

 • het IP-adres (Internet Protocol-adres),
 • de datum en tijd van toegang tot onze website,
 • de browsersoftware/browsertypes (computerprogramma's voor het weergeven van websites) die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, evenals hun versies en taal,
 • het besturingssysteem en de versie die wordt gebruikt door de persoon die toegang heeft tot ons systeem,
 • de internetprovider van het toegangssysteem,
 • Inhoud van het verzoek (inhoud van de specifieke pagina's die worden opgevraagd),
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode (antwoord dat de server geeft op elke HTTP-aanvraag en dat de status van de aanvraag weergeeft),
 • de website van waaruit onze website wordt bezocht,
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT).

Het opslaan van het IP-adres - al is het maar voor korte tijd - is technisch noodzakelijk vanwege de manier waarop het internet werkt. Voordat we je IP-adres verwerken en opslaan, wordt het echter ingekort en alleen in deze onherkenbare (anonieme) vorm gebruikt. Het volledige IP-adres wordt niet opgeslagen. Nadat het is ingekort, is het niet meer mogelijk om je te identificeren.

We gebruiken ook de andere bovengenoemde informatie en gegevens niet om conclusies over u te trekken en/of u te identificeren. Gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

De hierboven genoemde gegevens en informatie worden uitsluitend door ons verzameld om onze websites aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen en om onze websites in dit opzicht te optimaliseren. Het verzamelen van de bovengenoemde gegevens dient daarom ter verbetering van de gegevensbeveiliging van de door ons gebruikte programma's en systemen. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor de anonieme, statistische analyse van uw bewegingen op onze websites.

De logbestanden worden apart opgeslagen van alle andere persoonlijke gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt tijdens uw bezoek aan onze website en worden niet samengevoegd met deze gegevens. De logbestanden worden na 7 dagen verwijderd.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de bovengenoemde gegevens is ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR) bij de functionaliteit en veiligheid van onze websites. Daarnaast hebben we een legitiem belang bij het gebruik van de anonieme of geanonimiseerde gegevens om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren om de effectiviteit van het ontwerp en de structuur van onze website te beoordelen.

4. koekjes

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze server naar uw browser worden gestuurd wanneer u of uw browser onze website voor de eerste keer bezoekt, samen met de website die u hebt bezocht. Uw browser slaat de cookie(s) op de harde schijf van uw eindapparaat op.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om malware of virussen over te brengen naar je eindapparaat, programma's uit te voeren of pop-upvensters te openen. Ze worden ook niet gebruikt om spam te versturen. Cookies worden eerder gebruikt om bepaalde informatie te verkrijgen.

We maken onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies, die de werking van de website in de eerste plaats mogelijk maken, en vrijwillige cookies. Vrijwillige cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst. Houd er rekening mee dat als u alleen de technisch noodzakelijke cookies toestaat, sommige functies van de websites slechts beperkt of helemaal niet bruikbaar zijn.

4.1. Technisch noodzakelijke cookies

We gebruiken deze gegevens of de technisch noodzakelijke cookies die we gebruiken om onze website in het algemeen effectiever, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken en bijvoorbeeld om na te gaan welke goederen zich al in uw winkelmandje bevinden of dat er al een pop-upvenster aan u is getoond.

4.1.1 Gebruiksmethode

We gebruiken de volgende technisch noodzakelijke cookies:

Naam van de cookie Beoogd gebruik Verlopen van de cookie
_cookie_beleid weergegeven Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website 12 maanden
cookielawinfo-checkbox-nodig Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website 1 uur
cookielawinfo-checkbox-niet-nodig Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website 12 maanden
PHPSESSID Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website Einde van de sessie
allowCookie: Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website 6 maanden
__csrf_token-1 Veiligheidsmechanisme Einde van de sessie
Sessie-1 Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website Einde van de sessie

4.1.2 Wettelijke basis voor gebruik

We hebben een legitiem belang (Artikel 5(1)(f) GDPR) bij het gebruik van cookies. Dit is van toepassing op cookies die nodig zijn om de functies van onze websites te gebruiken (bijv. winkelmandfunctie), omdat deze nodig zijn voor de functionaliteit en best mogelijke levering van onze diensten.

4.2. Vrijwillige cookies

4.2.1 Wettelijke basis

Het plaatsen van vrijwillige cookies gebeurt uitsluitend met uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Houd er rekening mee dat als u alleen de technisch noodzakelijke cookies toestaat, sommige functies van de websites slechts beperkt of helemaal niet bruikbaar zijn.

4.3 Verdere opties voor het beïnvloeden van de instelling van cookies via instellingen in uw browser

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen, in het algemeen of afzonderlijk, kunt u uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren via het betreffende menu-item.

Op dit punt willen we erop wijzen dat dit kan betekenen dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn of kunnen worden gebruikt.

Cookies die voor de duur van de betreffende sessie op je eindapparaat worden opgeslagen, kunnen - naast de optie om ze te blokkeren - ook van je eindapparaat worden verwijderd, ongeacht of het gebruik ervan in de tijd beperkt of onbeperkt is.

Om dit te doen, kun je de overeenkomstige functies in je browser oproepen en de geschiedenis wissen.

Flash-cookies kunnen worden voorkomen door een geschikte "add-on" te installeren, bijvoorbeeld "Better Privacy" voor Mozilla Firefox of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome.

Door de privémodus in je browser te selecteren, kun je de instelling of het gebruik van HTML5 Storage Objetcs voorkomen.

We raden over het algemeen aan om de geschiedenis van je browser en cookies regelmatig te verwijderen.

5 Gegevensverwerking bij gebruik van het contactformulier U hebt de mogelijkheid om ons een vraag te sturen via ons contactformulier.

5.1 Gebruik van het contactformulier

Als u deze optie gebruikt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die u verstrekt als onderdeel van uw vraag. Helaas is het niet mogelijk om uw aanvraag naar ons te versturen zonder uw e-mailadres op te geven. U kunt ons ook uw voornaam, achternaam of titel (mevrouw/heer) geven, zodat wij u correct kunnen aanspreken in ons antwoord.

5.2 Gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens, die u verstrekt als onderdeel van uw vraag via ons contactformulier, is gebaseerd op de toestemming voor verwerking (Artikel 6 (1) (a) GDPR), die u ons geeft door ons uw vraag te sturen, of op ons legitieme belang (Artikel 6 (1) (f) GDPR) in de mogelijkheid om vragen aan ons te beantwoorden.

Als er een contractuele relatie tussen ons tot stand komt doordat u contact met ons opneemt, worden de gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) GDPR).

5.3 Opslagperiode

We bewaren de gegevens die we van u ontvangen via het contactformulier totdat uw vraag volledig is verwerkt. Behoudens uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens voor verdere doeleinden (bijv. verzending van de nieuwsbrief), verwijderen wij uw gegevens na de verwerking van uw aanvraag, tenzij er als gevolg van het contact een contractuele relatie tussen ons is ontstaan. In dat geval bewaren we de gegevens, indien nodig, tot het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaartermijnen.

5.4. Recht om toestemming in te trekken

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Uw herroeping betekent niet dat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens ophoudt te gelden tot uw herroeping.

In het geval dat er een contract wordt gesloten tussen ons en u als gevolg van contact met ons, is de gegevensopslag gebaseerd op een contract of op noodzakelijke precontractuele maatregelen.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, stuurt u ons een korte e-mail of kiest u een andere vorm van contact. U vindt de contactgegevens in ons impressum of aan het begin van deze verklaring.

 

6 Gegevensverwerking voor vragen per e-mail, telefoon of fax Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons in dit verband verstrekt (naam, vraag, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, indien van toepassing, indien vermeld in de vraag, bijv. e-mailhandtekening, uw adres). Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

6.1 Gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens, die u verstrekt in het kader van uw vraag via ons contactformulier, is gebaseerd op de toestemming voor verwerking (Artikel 6 (1) (a) GDPR), die u geeft door ons uw vraag te sturen, of op ons legitieme belang (Artikel 6 (1) (f) GDPR) in de mogelijkheid om vragen aan ons te beantwoorden.

Als u een contractuele relatie met ons aangaat als gevolg van contact met ons (lidmaatschap), worden de gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6(1)(b) GDPR).

6.2 Opslagperiode

We bewaren de gegevens die we van u ontvangen via het contactformulier totdat uw vraag volledig is verwerkt. Behoudens uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens voor verdere doeleinden (bijv. verzending van de nieuwsbrief), verwijderen wij uw gegevens na de verwerking van uw aanvraag, tenzij er als gevolg van het contact een contractuele relatie tussen ons is ontstaan. In dat geval bewaren we de gegevens, indien nodig, tot het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaartermijnen.

6.3. Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Uw herroeping betekent niet dat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens ophoudt te gelden tot uw herroeping.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, stuurt u ons een korte e-mail of kiest u een andere vorm van contact. De contactgegevens vindt u in ons impressum of aan het begin van deze verklaring.

7. SSL- of TLS-codering

We gebruiken TLS (Transport Layer Security) encryptietechnologie op onze websites waar persoonlijke gegevens kunnen worden ingevoerd (met name het bestelproces, het inloggen op de klantenaccount, het abonneren op onze nieuwsbrief). Dit is een protocol voor het versleutelen van gegevensoverdracht om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder uw bank- of financiële gegevens, te voorkomen. U kunt de versleuteling herkennen aan de aanduiding "https://".

8. google web fonts en google materiële pictogrammen

We gebruiken zogenaamde webfonts en materiële pictogrammen op onze websites om de inhoud op onze websites op een aantrekkelijke, correcte en gestandaardiseerde manier weer te geven in alle browsers. De aantrekkelijke en correcte presentatie van onze inhoud is een legitiem belang.

De webfonts en materiële pictogrammen die we gebruiken zijn webfonts en materiële pictogrammen van Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Webfonts en materiële pictogrammen maken het mogelijk om fonts en pictogrammen te gebruiken die niet zijn opgeslagen op de pc van de bezoeker van onze site of het apparaat dat wordt gebruikt om onze site te bezoeken.

De lettertypen en pictogrammen die worden gebruikt op de website die u hebt opgeroepen, worden door uw browser in de cache van uw browser geladen wanneer u deze pagina oproept, zodat de inhoud (teksten en tekens, pictogrammen) correct wordt weergegeven. De browser die u gebruikt maakt een verbinding met de servers van Google. Als onderdeel van deze verbinding tussen uw browser en Google wordt Google geïnformeerd dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Volgens de presentatie van Google is er echter geen samenvoeging van anders bekende persoonlijke gegevens (bijv. als u bent aangemeld bij uw Google-account op het moment dat u onze website bezoekt) en het feit dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google wanneer u een website bezoekt.

De CSS (Cascading Style Sheets - een programmeer- of stijlbladtaal waarmee de inhoud op onze site zijn uiterlijk krijgt, bijvoorbeeld de kleurweergave van afzonderlijke woorden of alinea's) worden volgens Google 24 uur in de cache opgeslagen.

Volgens Google worden de lettertypebestanden en de pictogrammen zelf een jaar lang opgeslagen in de cache. Meer informatie over gegevensopslag en Google Web Fonts vind je op de volgende link: https://developers.google.com/fonts/faq.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Als je browser Google Web Fonts niet ondersteunt of als de toegang wordt verhinderd, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype dat is opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt.

9. uitleg van termen

De volgende definities zijn gebaseerd op de Privacy Policy General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad).

9.1 "Verantwoordelijke persoon

Voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald.

Daarom is de voor de verwerking verantwoordelijke in principe de natuurlijke persoon of het bedrijf dat, alleen of samen met anderen, de reden voor en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, bepaalt.

9.2 "Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Naast uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enzovoort, omvatten persoonsgegevens ook het gebruikte IP-adres, informatie over de apparaten die u gebruikt, stemopnames, uw klantenkaartnummer, uw accountgegevens, uw creditcardnummers en bijvoorbeeld fysieke kenmerken zoals uw manier van lopen of uiterlijk.

9.3 "Verwerking".

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens. Uw gegevens worden bijvoorbeeld ook verwerkt wanneer u uw klantenkaart aan de kassa presenteert als onderdeel van het betaalproces of een betaling uitvoert met uw EC-kaart.

9.4 "Derde"

Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

9.5 "Beperking van verwerking".

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

9.6 "Pseudonimisering

De verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, wordt pseudonimisering genoemd. Deze aanvullende informatie is vereist. Daarnaast moeten er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

9.7 "Toestemming".

Toestemming betekent elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.